Dopravná spoločnosť a autobusová doprava

Online predaj


Možnosť zakúpenia CL iba
viac ako 12 hod. pred odchodom

z vychodzej zastavky.
Obchodné podmienky predaja 


onlinepredaj (@) eurobus.sk
otázky a pomoc
 s online predajom


Informácie o zahraničnej,
diaľkovej a prímestskej doprave.
0972 250 305

cena hovoru: 0,60€ /minúta


rezervácie - zahraničná doprava:
+421 55 680 73 06

Mailing-list

Akciová a špeciálna ponuka priamo na Váš email.

TUV CERT

Obchodné podmienky - online predaj

PREPRAVNÉ A OBCHODNÉ  PODMIENKY:

Cestujúci prehlasujú, že uznávajú prepravné podmienky spoločnosti eurobus, a.s. a jej dopravných partnerov, ktoré sú uvedené v Zásadách predaja a v Prepravnom poriadku. Tie sú k dispozícii na www.eurobus.sk, v časti Zahraničná doprava a výňatok prepravných podmienok je uvedený nižšie:

1.            V pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb zásadne zaplatením cestovného lístka / ďalej len CL /. Pri on-line kúpe CL je transakcia ukončená potvrdzujúcim e-mailom.

  1. Cestovný lístok /ďalej len CL/ je vystavený na meno cestujúceho a je neprenosný.
  2. Cestujúci má okamihom zakúpenia CL rezervované miesto v autobuse , ktoré nie je viazané na konkrétne číslo sedadla, len na termín jazdy uvedený na CL. Pokiaľ ho však cestujúci neobsadí do odchodu  spoja, môže byť obsadené  iným záujemcom. Pri OPEN-CL je cestujúci povinný si dátum spiatočnej cesty zarezervovať  vopred v dostatočnom časovom predstihu v ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti eurobus, a.s. . Kontaktné údaje sú zverejnené na www.eurobus.skv časti Predajné miesta. V prípade, ak si cestujúci nezarezervuje  dátum spiatočnej cesty,  bude prepravený jedine v prípade voľného miesta v autobuse. Platnosť OPEN-CL je  6 mesiacov.

4.      Cestujúci bude prijatý na prepravu iba ak sa preukáže platným CL vystaveným na jeho meno pri nástupe do vozidla.Vodič je oprávnený skontrolovať údaje uvedené na CL s údajmi v doklade totožnosti. Cestujúci, ktorý si zakúpil on- line CL je povinný si ho pred cestou vytlačiť a na jednotlivej ceste ho odovzdať vodičovi. Ako CL nebude uznaný diel označený ako „Potvrdenie pre cestujúceho“ alebo potvrdzujúci e-mail o zaplatení a zaregistrovaní bookovania CL.

    Zasahovanie do údajov na CL je neprípustné. Pri zistení akýchkoľvek zásahov bude cestujúci vylúčený z prepravy a budú voči nemu podniknuté právne kroky.

5.      Pokiaľ cestujúci stornuje CL a žiada vrátenie cestovného, bude mu účtovaný stornovací poplatok podľa platných stornovacích podmienok. CL predané cez internet je možné stornovať jedine v ZP Košice, alebo prostredníctvom internetu. Po opätovnom prihlásení sa do účtu klienta sa zadaním požiadavky STORNA na CL sa tento PREDBEŽNE STORNUJE. Zároveň klient vyplní formulár s potrebnými údajmi a finančná čiastka mu bude v súlade so stornovacími podmienkami poukázaná späť na zadaný účet, resp. poštovou poukážkou na zadanú adresu najneskôr do 30 dní od dátumu stornovania.  Do zahraničia je možné vrátené cestovné poukázať jedine prevodom na účet, okrem čísla účtu a názvu banky je potrebné uviesť aj IBAN a SWIFT, resp. BIC code. Finančné čiastky do zahraničia  budú prevedené jedine v prípade, ak poukazovaná suma bude vyššia ako bankové poplatky. Tie sú v prípade stornovania, ktoré nebolo zavinené dopravcom, účtované  na ťarchu klienta (BEN)!

  1.  STORNOVACIE PODMIENKY sú nasledovné:

a)     Cestovný lístok stornovaný osobne alebo telefonickyviac ako 48 hodín / 24 hodín –platí pre linky do ČR, Maďarska a na Ukrajinu/ pred odchodom príslušného spoja z nástupnej zastávky –z ceny cestovného sa odpočíta20%-ný stornopoplatok

b)     Cestovný lístok stornovaný  osobne alebo telefonickymenej  ako 48 hodín – do 2 hodín /menej ako 24 hodín do 60 minút-platí pre linky do ČR, Maďarska a na Ukrajinu/pred odchodom príslušného spoja z nástupnej zastávky – z ceny cestovného sa odpočíta50%-ný stornopoplatok

CL nie je možné stornovať po odchode spoja! Po odchode spoja možu byť jedine  nepredvídané, mimoriadne prípady  posudzované osobitne  na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu dopravcu s doložením vierohodného dokladu. Ak cestujúci poruší predpisy alebo zákony tranzitných alebo cieľových štátov, alebo bol zadržaný colnými, prípadne pasovými autoritami, cestovné sa nevracia. Nepreplácajú sa ani nevyužité cesty.

  1. Cestujúci je povinný rešpektovať pokyny prevádzkovateľa týkajúce sa prepravy batožín. Podmienky prepravy batožín platné pre konkrétnu linku sú uvedené priamo pod cestovným poriadkom príslušnej linky a môžu byť na jednotlivých linkách odlišné. Cestovné poriadky sú zverejnené na www.eurobus.skv časti Zahraničná doprava. Prevádzkovateľ ručí za poškodenie alebo stratu označených batožín maximálne do výšky 300,- EUR . Reklamácia stratenej alebo poškodenej batožiny musí byť vykonaná cestujúcim okamžite po ukončení prepravy a písomne potvrdená vodičom, ktorý prepravu vykonával. Ďalšie podmienky reklamácií určuje Reklamačný poriadok zverejnený na www.eurobus.skv časti  Zahraničná doprava.
  2.   Prevádzkovateľ je zmocnený vykonať úpravu prevádzky alebo prepravných podmienok. Doporučuje sa preto cestujúcim informovať sa o podmienkach prepravy nielen v  čase zakúpenia CL , ale aj pred odchodom  na tel. čísle +421 55 68 07 306 v rámci otváracích hodín.
  3. Jednotlivé spoje medzinárodných autobusových liniek spoločnosti eurobus, a.s. Košice sú vykonávané v spolupráci s partnermi združenia Eurolines a sú zabezpečované autobusmi s rôznym označením, resp. s označením konkrétneho dopravcu. Preto je nutné pri nástupe na cestu orientovať sa podľa smerovej tabule a nie podľa vzhľadu pristaveného autobusu.