Dopravná spoločnosť a autobusová doprava

Online predaj


Možnosť zakúpenia CL iba
viac ako 12 hod. pred odchodom

z vychodzej zastavky.
Obchodné podmienky predaja 


onlinepredaj (@) eurobus.sk
otázky a pomoc
 s online predajom


Informácie o zahraničnej,
diaľkovej a prímestskej doprave.
0972 250 305

cena hovoru: 0,60€ /minúta


rezervácie - zahraničná doprava:
+421 55 680 73 06

Mailing-list

Akciová a špeciálna ponuka priamo na Váš email.

TUV CERT

802606 Snina - Prešov - Košice - Rožňava - Nitra - Trnava - Bratislava - Wien

Osobitné ustanovenia
vzťahujúce sa na pravidelnú medzinárodnú autobusovú linku

802606 Snina - Prešov - Košice - Rožňava - Nitra - Trnava - Bratislava - Wien

ČL. 4.1 CESTOVNÉ A JEHO DRUHY

1. OSOBITNÝ CENNÍK CESTOVNÉHO

Na linku 802606 Snina - Prešov - Košice - Rožňava - Nitra - Trnava - Bratislava - Wien je dopravca oprávnený vydať osobitný cenník cestovného.
(Príloha č.1 a č.2 k Čl. 4.1 802606 Prešov - Košice - Rožňava - Nitra - Bratislava – Wien)

2. DRUHY CESTOVNÉHO

2.1 Druhy cestovného pre úsek Slovensko/ Rakúsko

Základné cestovné (v cenníku tarifná skupina č.1)

Zľavnené cestovné (v cenníku tarifná skupina č.2) so zľavou vo výške 30 % zo základného cestovného pre žiakov a študentov v dennej forme štúdia od 15 rokov do dovŕšenia 26 rokov,

Zľavnené cestovné (v cenníku tarifná skupina č.3) so zľavou vo výške 40 % zo základného cestovného pre deti do dovŕšenia 15 rokov a občanov nad 70 rokov.

Jednosmerné osobitné cestovné I (v cenníku tarifná skupina č.5) je cena za prepravu pre:
o zamestnancov spoločnosti eurobus a.s.,
o deti zamestnancov podľa bodu a), a to až do skončenia dennej formy štúdia, najdlhšie do dovŕšenia

26. roku veku.

Úhrada cestovného sa vykonáva výhradne čipovou kartou.
Jednosmerné osobitné cestovné II (v cenníku tarifná skupina č.4) je cena za prepravu pre:

o manželov a manželky zamestnancov podľa bodu a) Jednosmerného osobitného cestovného I,
o dôchodcov – bývalých zamestnancov spoločností podľa bodu a) Jednosmerného osobitného cestovného I, pokiaľ im boli zľavnené výhody poskytované 10 rokov bezprostredne pred odchodom do starobného alebo plného invalidného dôchodku, priznaného z dôvodu poklesu schopnosti

vykonávať zárobkovú činnosť o 70% a viac,
o vdovy a vdovcov po zamestnancoch spoločností podľa bodu a) Jednosmerného osobitného

cestovného I,
o siroty po zamestnancoch spoločností podľa bodu a) Jednosmerného osobitného cestovného I, a to

až do skončenia dennej formy štúdia, najdlhšie však do dovŕšenia 26. roku veku. Úhrada cestovného sa vykonáva výhradne čipovou kartou.

2.2 Druhy cestovného pre vnútroštátnu prepravu na území SR

Základné cestovné (v cenníku tarifná skupina č.1)

Zľavnené cestovné (v cenníku tarifná skupina č.2) so zľavou vo výške 30 % zo základného cestovného pre žiakov a študentov v dennej forme štúdia od 15 rokov do dovŕšenia 26 rokov,

Zľavnené cestovné (v cenníku tarifná skupina č.3) so zľavou vo výške 40 % zo základného cestovného pre deti do dovŕšenia 15 rokov; občanov nad 70 rokov; držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S; ich sprievodcov alebo vodiacich psov osôb ťažko zdravotne postihnutých (držiteľov preukazu ŤZP-S); rodičov alebo zákonných zástupcov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v zariadeniach alebo školách na území SR.

Bezplatná preprava pre deti do 2 rokov bez nároku na sedadlo v doprovode jedného cestujúceho. Jednosmerné osobitné cestovné I (v cenníku tarifná skupina č.5) je cena za prepravu pre:

o zamestnancov spoločnosti eurobus a.s.,
o deti zamestnancov podľa bodu a), a to až do skončenia dennej formy štúdia, najdlhšie do dovŕšenia

26. roku veku.
Úhrada cestovného sa vykonáva výhradne čipovou kartou.

Jednosmerné osobitné cestovné II (v cenníku tarifná skupina č.4) je cena za prepravu pre:
o manželov a manželky zamestnancov podľa bodu a) Jednosmerného osobitného cestovného I,

page9image29112 page9image29280 page9image29448 page9image29616 page9image29784 page9image29952 page9image30120 page9image30288 page9image30456 page9image30624 page9image30792

-9-

o dôchodcov – bývalých zamestnancov spoločností podľa bodu a) Jednosmerného osobitného cestovného I, pokiaľ im boli zľavnené výhody poskytované 10 rokov bezprostredne pred odchodom do starobného alebo plného invalidného dôchodku, priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 70% a viac,

o vdovy a vdovcov po zamestnancoch spoločností podľa bodu a) Jednosmerného osobitného cestovného I,

o siroty po zamestnancoch spoločností podľa bodu a) Jednosmerného osobitného cestovného I, a to až do skončenia dennej formy štúdia, najdlhšie však do dovŕšenia 26. roku veku.

Úhrada cestovného sa vykonáva výhradne čipovou kartou.

3. PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE ZLIAV

Zľavnené cestovné platí pre cestujúcich bez rozdielu štátnej príslušnosti. Nárok na zľavu je nutné preukázať dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, preukaz na dokázanie veku dieťaťa opatreným fotografiou a pod.), platným študentským preukazom, resp. dokladom opatreným fotografiou a potvrdzujúcim štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole, žiackym preukazom vydaným inou dopravnou spoločnosťou, preukazom ZTP, ZTP-P, ŤZP a ŤZP-S.

4. SEZÓNNE ZĽAVY, PROMOČNÉ AKCIE A PRIRÁŽKY

Dopravca je oprávnený vyhlásiť sezónne zľavy, zľavy v rámci promočných akcií alebo
prirážky k platnému cestovnému.
O zľavách alebo prirážkach k cestovnému budú cestujúci informovaní prostredníctvom webovej stránky dopravcu na www.eurobus.sk.

ČL. 4.2
DOVOZNÉ ZA PREPRAVU BATOŽINY

Jedna príručná batožina (max. rozmery 20x30x50 cm) sa prepravuje bezplatne.
Podmienky dovozného za
cestovné batožiny sú stanovené následovne:
Dovozné za každú batožinu prepravovanú v batožinovom priestore, ako aj za batožinu presahujúcu ktorýkoľvek

z rozmerov 20x30x50 cm, alebo batožinu tvaru valca, ktorého dĺžka presahuje 100 cm a priemer 10 cm je 0,50 EUR.

Maximálna hmotnosť prepravovaných batožín na 1 osobu je 50 kg.

Nadrozmernú batožinu, detský kočík, bicykel alebo inú objemnú batožinu príjme dopravca na prepravu, len ak je v batožinovom priestore voľné miesto na jej uloženie.

Preprava batožín bez cestujúceho a preprava živých zvierat (okrem vodiaceho psa) nie je povolená.

ČL. 4.3 SANKČNÁ ÚHRADA

Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy, bezprostredne pri vystupovaní z autobusu a na výzvu sa nimi preukázať osádke autobusu, revízorovi alebo osobe poverenej výkonom odborného dozoru.

Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom, oprávnená osoba uloží cestujúcemu zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu vo výške trojnásobku základného cestovného podľa príslušnej tarify bez príplatkov a zliav, minimálne vo výške 30,- EUR.

Ak cestujúci nepreukáže zľavu cestovného alebo platný časový cestovný lístok, ale vyhlási, že zľavový preukaz alebo časový cestovný lístok vlastní a túto skutočnosť do pätnástich pracovných dní preukáže na mieste určenom Dopravcom, sankčná úhrada sa redukuje na 50%.

Cestujúcemu, ktorý prepravuje v autobuse cestovnú batožinu bez batožinového lístka, uloží oprávnená osoba zaplatiť dovozné a sankčnú úhradu vo výške 5,- EUR za každý kus batožiny.

Poškodenie autobusu - Cestujúci, ktorý poškodí autobus alebo jeho interiér, nahradí dopravcovi takto spôsobenú škodu v zmysle článku 8.15 Prepravného poriadku.

Znečistenie autobusu – Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi úhradu vo výške 16,60 EUR.