Boli ste úspešne prihlásený.

Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému

 

 

 

 

Názov a sídlo prijímateľa :  eurobus, a.s., Staničné nám. č. 9, 042 04 Košice
Názov projektu : Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja
Miesto realizácie projektu :  Košice – okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves
Projekt je spolufinancovaný : Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ :  1.2.1. – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít projektu :  3 014 498,22 EUR

Opis projektu:
Predmetom realizácie projektu je dodávka a montáž 280 ks palubného počítača do jednotlivých autobusov s príslušenstvom: tlačiareň s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, čítačkou kariet podľa štandardu EMV a čítačkou 2D kódu. Zariadenie je primárne určené na predaj cestovných lístkov vrátane storna, zároveň aj ako zariadenie pre centrálnu správu a riadenie jednotlivých periférií a subsystémov a zber, vyhodnocovanie a prenos dát do centrálneho riadiaceho systému dopravcu v celkovom počte 280 ks.

Súčasťou projektu je aj vozidlový kamerový systém v počte 4 ks kamier / autobus, verejná wifi sieť do každého autobusu a vozidlový panelový informačný systém (LED informačný panel, predný, bočný, zadný a vnútorný). 

Súčasťou projektu je aj zabezpečenie personifikačného pracoviska v Košiciach, Rožňava a Spišskej Novej Vsi personálnym počítačom, tlačiarňou na grafickú potlač BČK, digitálnym fotoaparátom , čítačkou BČK a tlačiarňou potvrdeniek.

Realizáciou projektu bude vytvorený plnohodnotný infraštruktúrny základ na zavedenie IDS, vzájomne uznávanie čipových kariet a uplatnenia Tarify IDS. Zavedením pripravovaných zmien vo vybavovaní cestujúcich, zlepšením informovanosti cestujúcej verejnosti, či už v autobusoch alebo na autobusových zastávkach očakávame stabilizáciu počtu cestujúcich a po realizácii integrovaného systému v Košickom kraji aj postupný nárast počtu cestujúcich.

Zlepšením informovanosti cestujúcich v autobusoch vybavenými elektronickými tabuľami a novými palubnými počítačmi s GPS bude dosiahnutá vyššia kvalita dopravných služieb a vytvorená možnosť prostredníctvom informačných systémov a mobilných aplikácii dosiahnuť dostupnú, spoľahlivú a používateľský jednoduchú verejnú osobnú dopravu.