Boli ste úspešne prihlásený.

Prepravný poriadok prímestskej autobusovej dopravy

Platnosť od 1.8.2019

OBSAH

OBSAH

VYMEDZENIE SKRATIEK

VYMEDZENIE POJMOV

ÚVOD

ČASŤ A.     PREPRAVNÉ PODMIENKY

Článok A. 1.     Základné ustanovenia

Článok A. 2.     Rozsah dopravy

Článok A. 3.     Podmienky uzavretia a vykonávania prepravnej zmluvy

Článok A. 4.     Všeobecné povinnosti dopravcu v pravidelnej doprave

Článok A. 5.     Ďalšie povinnosti dopravcu

Článok A. 6.     Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim

Článok A. 8.     Práva cestujúceho

Článok A. 9.     Osobitné práva niektorých cestujúcich

Článok A. 10.     Povinnosti cestujúceho

Článok A. 11.     Vylúčenie osoby z prepravy

Článok A. 12.     Kontrola cestovných dokladov v pravidelnej doprave

Článok A. 13.     Preprava živých spoločenských zvierat

Článok A. 14.     Preprava batožiny cestujúceho

Článok A. 15.     Veci vylúčené z prepravy a veci, ktorých preprava je dovolená za určitých podmienok

Článok A. 16.     Preprava bicyklov

Článok A. 17.     Prehliadka podozrivej veci

Článok A. 18.     Nájdené veci

Článok A. 19.     Mimoriadne udalosti počas prepravy

ČASŤ B.     TARIFA

ČASŤ C.     UPLATNENIE PRÁV Z PREPRAVNEJ ZMLUVY

ČASŤ D.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

VYMEDZENIE SKRATIEK

BČK     Bezkontaktná čipová karta

CD     Cestovný doklad

CP     Cestovný poriadok                

EN     Európska norma

EÚ     Európska únia

EP     Elektronická peňaženka

ES     Európske spoločenstvo

IDS     Integrovaný dopravný systém

KSK     Košický samosprávny kraj

NR SR     Národná Rada Slovenskej republiky

PCL     Predplatný cestovný lístok

PP     Prepravný poriadok

PSK     Prešovský samosprávny kraj

STN     Slovenská technická norma

ŤZP     Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

ŤZP-S     Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

VYMEDZENIE POJMOV

 1. Cestovná batožina je vec prekračujúca rozmery príručnej batožiny, s výnimkou vecí vylúčených z prepravy.
 2. Cestovné predstavuje cenu za prepravu osoby určené tarifou. Poskytuje sa ako základné cestovné (nezľavnené) a osobitné cestovné (obsahujúce zľavu zo základného cestovného).
 3. Cestovný doklad (ďalej CD) je BČK[1], elektronický alebo papierový cestovný lístok, prípadne doklad pre uplatnenie zliav, príplatkov a ďalších úhrad spojených s prepravou, ak je k nemu potrebný. CD predstavuje aj prepravnú zmluvu na seba nadväzujúcich prepravných služieb (t. j. na prepravu dvoma alebo viacerými na seba nadväzujúcimi spojmi), ktoré prevádzkuje jeden alebo viacero dopravcov.
 4. Cestovný poriadok (ďalej CP) predstavuje súhrn údajov potrebných pre informovanie o jednotlivých linkách a ich spojoch, najmä zoznam zastávok a časy príchodov jednotlivých spojov na zastávky a odchodov zo zastávky, a prípadne aj ďalšie údaje o konkrétnych podmienkach prepravy.
 5. Cestujúci je fyzická osoba, ktorá využíva služby eurobus, a.s., poskytované dopravcom a na tento účel je s dopravcom povinná uzatvoriť prepravnú zmluvu.
 6. Doprava je úmyselný pohyb dopravných prostriedkov po dopravných cestách alebo činnosť dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje preprava.
 7. Dopravca (prevádzkovateľ dopravy) je subjekt (alebo viacero subjektov v integrovanej doprave), ktorý prevádzkujú dopravu pre cudziu potrebu, s ktorým cestujúci uzavrel prepravnú zmluvu.
 8. Dovozné je cena za prepravu cestovnej batožiny, bicykla, alebo živého spoločenského zvieraťa prepravovaného v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá presahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny (50 × 60 × 80 cm).
 9. Emitent je subjekt, ktorý vydáva BČK.
 10. Linka (autobusová, trolejbusová, električková, železničná) je miestne, funkčne alebo organizačne vymedzený súhrn spojov, ktorými sa zabezpečuje pravidelná doprava obsluhou určených miest.
 11. Meškanie (nadbiehanie) je odchýlka od platného CP.
 12. Mimoriadna udalosť je najmä dopravná nehoda vozidla, požiar vo vozidle, úraz alebo náhle ochorenie, pri ktorom je ohrozený život alebo zdravie cestujúceho, pracovníka dopravcu alebo iných osôb, škodová udalosť alebo ďalšie nepredpokladané prerušenie dopravy.
 13. Oprávnený zamestnanec dopravcu je osoba (osobný pokladník, revízor, vodič, rušňovodič, vlakvedúci, dispečer, osoba poverená samosprávou, kontrolór prepravy, stevard) vybavená kontrolným odznakom, preukazom alebo identifikačnou kartou, ktorá je oprávnená vykonávať kontrolu cestovných dokladov a dávať cestujúcim pokyny a príkazy za účelom zaistenia ich bezpečnosti a bezpečnosti a plynulosti dopravy.
 14. Osádka vozidla je vodič, vlakvedúci, sprievodca, alebo rušňovodič.
 15. Osoba so zdravotným postihnutím a osoba so zníženou pohyblivosťou je každá osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená pre akékoľvek trvalé alebo dočasné fyzické postihnutie (poškodenie orgánov zmyslového vnímania alebo pohybového ústrojenstva), duševné postihnutie alebo poškodenie, alebo iný dôvod postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej situácia si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim a ich potrebám.
 16. Pes so špeciálnym výcvikom je vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes, ktorý slúži ako sprievodca ŤZP. Špeciálny výcvik psa majiteľ preukazuje „Preukazom psa so špeciálnym výcvikom“ a známkou, ktorú pes nosí na viditeľnom mieste. Známka obsahuje označenie, že ide o psa so špeciálnym výcvikom s uvedením druhu výcviku a identifikačné číslo zhodné s číslom uvedeným v Preukaze psa so špeciálnym výcvikom. Preukaz psa so špeciálnym výcvikom je majiteľ psa povinný predložiť na požiadanie oprávneného zamestnanca dopravcu.
 17. Predajca cestovných dokladov je subjekt, ktorý uzatvára prepravné zmluvy predajom cestovných dokladov v mene dopravcov alebo vo vlastnom mene.
 18. Preprava je činnosť, ktorou sa priamo uskutočňuje premiestňovanie osôb a batožiny z východiskovej do cieľovej zastávky cestujúceho.
 19. Prepravná zmluva je zmluva medzi dopravcom a cestujúcim o poskytnutí jednej alebo viacerých prepravných služieb.
 20. Príručná batožina je vec, ktorá žiadnym spôsobom nepresahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny, t. j. 50 × 60 × 80 cm, s výnimkou detského kočíka s dieťaťom, vozíka pre imobilných cestujúcich, 1 páru lyží a snowboardu. Príručnou batožinou sú aj živé spoločenské zvieratá v prepravných schránkach s nepriepustným dnom, ktoré sú k preprave zvierat určené a nepresahujú maximálne povolené rozmery príručnej batožiny. Príručná batožina je prepravovaná bezplatne.
 21. Sankcia (sankčná úhrada) spoločný názov pre konkrétne položky alebo sumy, ktoré okrem cestovného musí cestujúci zaplatiť dopravcovi  za cestu bez platného cestovného lístka alebo za nedodržanie tohto PP.
 22. Spoj (autobusový, trolejbusový, električkový, železničný) je cestovným poriadkom alebo inak časovo a miestne určené jednotlivé dopravné spojenie medzi určitými miestami na ich dopravnú obsluhu.
 23. Sprievodca osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou je osoba sprevádzajúca osobu so zdravotným postihnutím alebo osobu so zníženou pohyblivosťou.
 24. Tarifa upravuje sadzby cestovného, dovozného a sankčných úhrad, ako aj podmienky, za akých sa tieto sadzby, príplatky k nim a zľavy z nich uplatňujú.
 25. Vozidlo (dopravný prostriedok) je autobus, trolejbus, električka a vlak.
 26. Vykonávajúci dopravca je subjekt, ktorý neuzavrel prepravnú zmluvu s cestujúcim, ale je zároveň subjektom, ktorý je zmluvnou stranou prepravnej zmluvy a vykonáva celú alebo časť prepravy cestujúceho.

 

ÚVOD

Dopravca eurobus, a.s. , vydáva, v súlade s § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave , prepravný poriadok platný pre dopravné spoje eurobus,a.s.

Prepravný poriadok je vydaný na základe § 3, 4 a 17 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a je prostriedkom pre zvyšovanie úrovne kvality v prevádzke verejnej osobnej dopravy v zmysle STN EN 13 816 Preprava. Logistika a služby. Verejná osobná doprava. Definícia, ciele a meranie kvality služby.

 

Prepravný poriadok je rozdelený na:

ČASŤ A:     PREPRAVNÉ PODMIENKY

ČASŤ B:     TARIFA

ČASŤ C:     UPLATNENIE  PRÁV  Z PREPRAVNEJ  ZMLUVY

ČASŤ D:     ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

 

ČASŤ A.   PREPRAVNÉ PODMIENKY

Článok A. 1.   Základné ustanovenia

A. 1. 1   Tento PP je vydaný na základe rozhodnutia dopravcu eurobus, a.s.

A. 1. 2   Daný spoj (príp. celá linka alebo celá trať), ktorý patrí do siete obsluhovanej eurobus,a.s., musí byť uvedený v CP linky (trate), vyvesenom na všetkých staniciach a zastávkach spoja (okrem staníc a zastávok určených len na výstup) a v CP zverejnených na webovom sídle eurobus,a.s.

A. 1. 3   Tento PP platí pre pravidelnú prepravu osôb a batožiny cestujúcich na všetkých linkách prevádzkovaných eurobus,a.s. Upravuje podmienky pri vykonávaní dopravy medzi prevádzkovateľom dopravy a jej účastníkmi v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, ako aj cenových vzťahov, ktoré upravuje tarifa.

A. 1. 4   Dopravcom podľa tohto PP je:

eurobus, a.s., so sídlom Staničné námestie 9, 042 04 Košice; IČO 36 211 079, právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1202/V zo dňa 16. 04. 2007

A. 1. 5   Tento PP a CP sú súčasťou návrhu na zmluvu o preprave osôb podľa § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka.

A. 1. 6   Dopravca a cestujúci sú na základe uzatvorenej prepravnej zmluvy povinní dodržiavať podmienky tohto PP, CP a tarify.

A. 1. 7   Dopravca má práva a povinnosti vyplývajúce z tohto PP v tej časti prepravnej cesty, ktorú zaisťujú. Cestujúci si uplatňuje svoje práva u dopravcu, ktorý zaisťuje tú časť prepravnej cesty, na ktorej nastala rozhodná skutočnosť pre uplatnenie práv.

Článok A. 2.   Rozsah dopravy

A. 2. 1   Podľa tohto PP vykonáva dopravca eurobus, a.s. pravidelnú osobnú dopravu v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave v rozsahu všetkých liniek eurobus, a.s.

A. 2. 2   Pravidelná osobná doprava je vykonávaná na zabezpečenie dopravnej obsluhy konkrétneho územia v zmysle príslušného Plánu dopravnej obslužnosti, s cieľom uspokojiť prepravné potreby osôb formou pravidelnej prepravy cestujúcich po vopred určených trasách v rámci dopravnej siete, s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, ktorých dopravcovia prepravujú podľa PP, CP a tarify.

Článok A. 3.   Podmienky uzavretia a vykonávania prepravnej zmluvy

A. 3. 1   Cestujúci uzatvára prepravnú zmluvu momentom nastúpenia do vozidla. Nastúpením do vozidla vyjadruje cestujúci svoj neodvolateľný súhlas s podmienkami prepravy obsiahnutými v tomto PP. Zakúpením alebo označením CD vo vozidle dochádza k uzatvoreniu prepravnej zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim. Prepravná zmluva je tiež uzatvorená, ak je umožnený cestujúcemu nástup bez CD do vozidla, v ktorom je zaistený predaj CD a cestujúci zaplatí cestovné bezodkladne po nástupe do vozidla. Spôsoby zakúpenia CD sú uvedené v tarife.

A. 3. 2   Za platné CD sú považované iba originály CD. Cestujúci môže CD použiť len na úsek resp. čas, ktorý je na ňom vyznačený, pokiaľ pri konkrétnej ponuke nie je stanovené inak.

A. 3. 3   Cestujúci si je vedomý povinnosti uhradiť dopravcom určené cestovné a dovozné.

A. 3. 4   Ak cestujúci užíva služby dopravcu bez platného CD, je povinný  zaplatiť okrem cestovného aj sankčnú úhradu stanovenú tarifou. Sankčná úhrada sa považuje za splatnú momentom zistenia porušenia tohto PP.

A. 3. 5   Nevedomosť o tarifných a prepravných podmienkach neospravedlňuje a nie je dôvodom na odpustenie alebo zníženie sankcie a cestovného za cestovanie bez platného CD.

A. 3. 6   Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené týmto PP, a ktorý je v čase odchodu dopravného prostriedku podľa CP na zastávke pripravený nastúpiť do vozidla, má právo, aby ho dopravca v zmysle § 760 Občianskeho zákonníka riadne a včas podľa CP prepravil do cieľovej zastávky. Ak ho dopravca nemôže z nástupnej zastávky prepraviť spojom, pre ktorý bol tarifne vybavený, alebo ak sa znemožnilo pokračovanie v začatej ceste, cestujúci má právo na prepravu do cieľovej zastávky iným spojom tej istej, prípadne inej linky v rámci eurobus,a.s., a to bez zaplatenia ďalšieho cestovného.

A. 3. 7   Nárok vzniknutý z prepravnej zmluvy je splnený ukončením prepravy v rozsahu uzatvorenej prepravnej zmluvy. Za splnenie prepravnej zmluvy voči cestujúcemu sa považuje aj vykonanie prepravy v inom ako zmluvnom rozsahu, pokiaľ došlo k vylúčeniu cestujúceho z prepravy oprávneným zamestnancom alebo členom osádky vozidla v zmysle tohto PP.

A. 3. 8   Dopravca odporúča cestujúcemu, aby pri zakupovaní CD hotovostnou platbou v dopravnom prostriedku mal primeranú hotovosť na zaplatenie cestovného tak, aby peňažná platba prevyšovala sumu, ktorú má zaplatiť, maximálne vo výške päťnásobku platenej sumy.

Článok A. 4.   Všeobecné povinnosti dopravcu v pravidelnej doprave

A. 4. 1   Prepravná povinnosť dopravcu:

prepraviť za cestovné podľa tarify a za transparentných a nediskriminačných podmienok, v súlade s dopravnou licenciou, PP, kapacitnými možnosťami a prepravnou zmluvou, každého cestujúceho (s výnimkou osôb vylúčených z prepravy), ktorý o to prejaví záujem, a to tak, že v čase odchodu spoja podľa CP je pripravený na zastávke nastúpiť do vozidla.

A. 4. 2   Prevádzková, resp. dopravná povinnosť dopravcu:

 1. vykonávať pravidelnú dopravu na linkách v súlade s udelenou dopravnou licenciou a s uzatvorenou zmluvou o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy, zmluvou o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní železničnej dopravy, alebo zmluvou o službách v mestskej doprave pri prevádzkovaní mestskej dopravy,
 2. obmedziť alebo zastaviť poskytovanie dopravných služieb na nevyhnutný čas v dôsledku nezjazdnosti dopravnej cesty alebo inej mimoriadnej udalosti, najmä ak je to nevyhnutné z dôvodov ochrany zdravia ľudí, zvierat, vecí alebo životného prostredia,
 3. zverejniť formou vývesky na staniciach, zastávkach, vo vozidlách alebo iným účinným spôsobom informáciu o obmedzení alebo dočasnom zastavení poskytovania  dopravných služieb; v prípade plánovaného obmedzenia na dlhší čas zverejniť túto skutočnosť v CP.

A. 4. 3   Tarifná povinnosť dopravcu:

 1. prepravovať cestujúcich podľa tarify,
 2. vydať cestujúcemu CD potvrdzujúci uzatvorenie prepravnej zmluvy a zaplatenie cestovného,
 3. zaevidovať cestujúceho v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného použilo elektronické médium (BČK).

A. 4. 4   Dopravca je povinný:

 1. prevádzkovať dopravu riadne a včas, podľa CP a tohto PP,
 2. označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom, ako aj ďalšími grafickými prvkami v zmysle platnej legislatívy, pokiaľ tieto štandardy existujú,
 3. v rozsahu poskytovaných dopravných služieb zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a cestujúcich,
 4. zabezpečiť, aby všetky prevádzkované vozidlá boli parkované alebo garážované vo vlastných alebo prenajatých priestoroch, na koncových zastávkach v obci, alebo na vymedzených stanovištiach, ak ich príslušné obce na tento účel zriadili.

Článok A. 5.   Ďalšie povinnosti dopravcu

A. 5. 1   Dopravca je ďalej povinný:

 1. prepravovať cestujúcich s odbornou starostlivosťou,
 2. starať sa o bezpečnosť, zdravie, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi mimoriadnej udalosti, 
 3. umožniť cestujúcim používanie spoločenských, kultúrnych a sociálnych zariadení v priestoroch vlastnej stanice (dopravca môže určiť ďalšie podmienky, prípadne poplatky),
 4. udržiavať vlastné zastávky, čakárne a prístrešky pre cestujúcich a ďalšie priestory a zariadenia určené pre cestujúcich, ktoré zriadil, v prevádzkyschopnom stave a v čistote,
 5. označiť výrazným spôsobom tie priestory vlastných staníc, ktoré nie sú prístupné pre verejnosť,
 6. zastaviť prevádzku vozidla, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb, bezpečnosť majetku alebo životné prostredie nad únosnú mieru,
 7. udržiavať priestor pre cestujúcich vo vozidle, vrátane schodov vozidla, v náležitej čistote a počas jazdy zabezpečiť dostatočné vetranie vozidla,
 8. vytvárať podmienky pre zvyšovanie pohodlia prepravy osôb so zdravotným postihnutím, osôb so zníženou pohyblivosťou, starých ľudí a osôb s malými deťmi,
 9. zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto PP (resp. jeho výňatkov), CP a tarify, ako aj ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich na webovom sídle dopravcu, v priestoroch prístupných verejnosti a podľa možnosti aj na zastávkach a vo vozidlách, na kontaktných a predajných miestach,
 10. zabezpečiť označenie trvalo zriadenej zastávky príslušnou značkou (označníkom) alebo tabuľkou s označením jej názvu, prípadne údajom o aký druh zastávky ide (na znamenie, občasná, dočasná), uverejňovať údaje o odchodoch jednotlivých spojov zo zastávky a trvalo všetky tieto prvky udržiavať,
 11. informovať vhodným spôsobom verejnosť o meškaní spoja, zrušení spoja alebo o zmene trasy, o zmene CP a tarify, prípadne o iných zmenách na linke, ktoré sú dôležité vo verejnom záujme, a to najneskôr 10 dní pred začiatkom platnosti, ak ide o pripravované alebo vopred známe zmeny, inak informovať neodkladne, len čo sa o nich dozvie,
 12. poskytovať cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy (najmä práv a povinností), priebehu prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode spojov na linke, možnosti prestupu na inú linku alebo iný druh dopravy,
 13. potvrdiť na požiadanie cestujúceho dĺžku meškania spoja, ak spoj meškal 15 a viac minút (len v prípade, že pre cestujúceho nebola dostupná adekvátna náhrada) vzhľadom k údaju uvedenom v CP; v prípade ak spoj nešiel vôbec, vydať o tom potvrdenie v sídle dopravcu alebo na miestach určených dopravcom,
 14. zabezpečiť, aby vodič po príchode na zastávku, kde stoja súčasne viac ako dve vozidlá, znovu zastavil svoje vozidlo pri označníku zastávky,
 15. používať zvukové zariadenia dopravcu vo vozidle (určené pre služobnú potrebu alebo pre verejnosť) takým spôsobom, aby to nebolo na ťarchu cestujúcim.

Článok A. 6.   Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim

A. 6. 1   Dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený prostredníctvom oprávneného zamestnanca dopravcu dávať pokyny a príkazy cestujúcim pre účely zaistenia ich bezpečnosti a plynulosti prepravy. Ide najmä o pokyny ohľadne nastupovania a vystupovania, umiestnenia cestujúcich, pripustenia batožín na prepravu a ich uloženia, či zachovania poriadku vo vozidle. Cestujúci sú povinní riadiť sa týmito príkazmi.

A. 6. 2   Oprávnený zamestnanec dopravcu má právo:

 1. vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý aj napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz v zmysle bodu A.6.1, poruší zákon alebo inú povinnosť podľa tohto PP, neoprávnene sa zdržiava vo vozidle, svojím správaním ohrozuje bezpečnosť prepravy, narušuje pokojnú a pohodlnú jazdu, znečistí vozidlo, alebo obťažuje cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu podľa Čl. A.11. tohto PP.
 2. uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným CD, povinnosť zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu, alebo žiadať preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti; v prípade maloletého aj identifikačné údaje o jeho zákonnom zástupcovi. Oprávnenie žiadať uvedené údaje sa vzťahujú aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil vozidlo a nezaplatil na mieste paušálnu sumu náhrady škody alebo náhradu za vyčistenie vozidla. Ak cestujúci odmietne preukázať svoju totožnosť, oprávnený zamestnanec dopravcu požiada o súčinnosť príslušný orgán policajného zboru, pričom je cestujúci povinný strpieť zistenie totožnosti.
 3. prijať prednostne na prepravu, za predpokladu, že spoj bude preplnený, cestujúcich do vzdialenejších zastávok alebo miest, do ktorých nie je spojenie iným verejným prostriedkom, (platí len pre prímestskú autobusovú dopravu),
 4. zakázať nástup do vozidla, ktoré vyhlásil za plne obsadené.

Článok A. 7.   Zodpovednosť dopravcu voči cestujúcemu

A. 7. 1   Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikne tým, že dôjde k zraneniu alebo usmrteniu cestujúceho, alebo k inému poškodeniu jeho telesného a duševného zdravia v dôsledku úrazu v súvislosti s prevádzkou systému dopravnej obsluhy počas jeho cesty vo vozidle, pri jeho nastupovaní do vozidla, vystupovaní z vozidla, ako aj v ďalších priestoroch dopravcu vyhradených pre cestujúceho (stanice, nástupiská, zastávky – ak sú majetkom alebo v správe dopravcu). Dopravca je od tejto zodpovednosti oslobodený, ak:

 1. úraz spôsobili okolnosti, ktoré nemajú pôvod v prevádzkovaní dopravy a ktorým dopravca nemohol napriek vynaloženiu starostlivosti zodpovedajúcej danej situácii zabrániť a ich následky odvrátiť,
 2. k úrazu došlo v dôsledku zavinenia cestujúceho,
 3. úraz spôsobilo správanie tretej osoby a dopravca nemohol tomuto správaniu napriek vynaloženiu starostlivosti zodpovedajúcej danej situácii zabrániť a jeho následky odvrátiť.

A. 7. 2   Aj v prípade, ak dopravca popiera svoju zodpovednosť za zranenie cestujúceho, vynakladá primerané úsilie poskytnúť pomoc cestujúcemu, ktorý sa domáha náhrady škody od tretích strán.

A. 7. 3   Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie vecí, batožiny alebo živých spoločenských zvierat.

Článok A. 8.   Práva cestujúceho

A. 8. 1   Cestujúci má právo:

 1. na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu vozidlom spoja, na ktorý má zakúpený CD, resp. bezodkladne po nástupe do vozidla si zakúpi CD, a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné; cestujúci sa nemôže dožadovať uplatnenia uvedeného práva na prepravu, ak je vozidlo spoja plne obsadené,
 2. na prepravu batožiny, ak to umožňujú prepravné podmienky a prepravná zmluva,
 3. požadovať od oprávnených zamestnancov potrebné informácie o podmienkach prepravy, ktorí ich v  rámci možností poskytnú,
 4. v prípade že sa preprava neuskutočnila včas (podľa CP), či došlo k jej prerušeniu alebo zastaveniu, na náhradnú prepravu iným spojom tej istej linky, prípadne inej linky, pričom ak prepravu nie je možné uskutočniť v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky,
 5. na náhradu škody vzniknutej cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas (meškanie zavinené dopravcom dlhšie ako 60 minút), resp. tým, že sa neuskutočnila, najviac však do výšky ceny zaplatenej dopravcovi za prepravu.

A. 8. 2   Cestujúci má právo informovať sa o obsahu tohto PP. Nevedomosť o ustanoveniach tohto PP cestujúceho neospravedlňuje a nie je dôvodom na odpustenie alebo zníženie sankcie a cestovného za cestovanie bez platného CD.

A. 8. 3   Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto PP uplatňujú cestujúci voči osádke vozidla disciplinovane, a to iba v čase, keď to okolnosti dovoľujú a neporušujú sa tým iné ustanovenia tohto PP.

Článok A. 9.   Osobitné práva niektorých cestujúcich

A. 9. 1   Osobitné práva pri preprave majú osoby:

 1. so zdravotným postihnutím (napr. telesným, sluchovým, zrakovým a/alebo iným),
 2. držitelia preukazov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (preukaz ŤZP),
 3. držitelia preukazov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých postihnutie svojou povahou alebo závažnosťou vyžaduje pomoc inej osoby – sprievodcu (preukaz ŤZP-S),
 4. sprievodcovia osôb so zdravotným postihnutím,
 5. osoby s malými deťmi a tehotné ženy.

A. 9. 2   Za spôsobilého sprievodcu osoby s preukazom ŤZP-S sa považuje osoba staršia ako 15 rokov. U osôb so zrakovým postihnutím môže plniť funkciu sprievodcu aj pes so špeciálnym výcvikom alebo dieťa po dovŕšení 6. roku veku.

A. 9. 3   Držiteľ preukazu ŤZP-S má právo na prepravu so psom so špeciálnym výcvikom.

A. 9. 4   Pre osoby s osobitným právom pri preprave sú vo vozidlách vyhradené sedadlá označené piktogramom. Tým nie je dotknuté právo prednostného využívania týchto sedadiel osobami s obmedzenou pohyblivosťou, pokiaľ tieto sedadlá nie sú obsadené osobami s ťažkým zdravotným postihnutím. Pri preprave viacerých osôb spĺňajúcich kritéria osobitného práva pri preprave je oprávnený zamestnanec dopravcu povinný požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby uvoľnil miesto na sedenie. Oprávnený zamestnanec dopravcu tak koná so zreteľom na oprávnenia požiadaného cestujúceho vyplývajúce zo zmluvy o preprave osôb.

A. 9. 5   Ak pri označníku zastávky stojí zrakovo postihnutá osoba s bielou palicou a/alebo psom so špeciálnym výcvikom, dopravca zabezpečujúci dopravu je povinný pri označníku zastávky znovu zastaviť každé ďalšie vozidlo stojace súčasne na zastávke; toto ustanovenie sa nevzťahuje na konečné zastávky.

A. 9. 6   Cestujúci, ktorý pred nastúpením do vozidla oznámi osádke vozidla, že má obmedzenú schopnosť pohybu, má právo, aby mu osádka vozidla v rámci svojich možností umožnila prednostné nastúpenie a vystúpenie.

A. 9. 7   Pokiaľ je vozidlo vybavené plošinou uľahčujúcou nástup a výstup, osádka vozidla je povinná ju používať pre potreby imobilných cestujúcich pohybujúcich sa na vozíku.

A. 9. 8   Ak je vozidlo vybavené systémom pre priečny náklon vozidla uľahčujúcim nástup a výstup cestujúcich, je povinnosťou osádky vozidla, pri ohlásenom nástupe, resp. výstupe cestujúceho s osobitnými právami, uvedený systém použiť.

A. 9. 9   Cestujúci s detským kočíkom a/alebo vozíkom pre imobilného cestujúceho môže nastupovať, prepravovať sa a vystupovať len s vedomím osádky vozidla. Pre informovanosť osádky vozidla musí cestujúci využiť signalizačné zariadenie, pokiaľ je vo vozidle inštalované. Počet kočíkov a/alebo vozíkov pre imobilného cestujúceho, ktoré je vo vozidle možné súčasne prepravovať, je daný piktogramom na vozidle a ak tam piktogram nie je, určuje to o osádka vozidla. Pri nástupe do vozidla má cestujúci s detským kočíkom s dieťaťom prednosť pred cestujúcim s detským kočíkom bez dieťaťa.

A. 9. 10   Cestujúci nachádzajúci sa na mieste určenom pre prepravu detského kočíka alebo vozíka pre imobilného cestujúceho je povinný pri nástupe cestujúceho s detským kočíkom alebo vozíkom pre imobilného cestujúceho toto miesto uvoľniť.

A. 9. 11   Cestujúci sám zodpovedá za naloženie a vyloženie detského kočíka. Ak to však umožňujú prevádzkové podmienky, osádka vozidla na požiadanie pomôže cestujúcemu naložiť a vyložiť z vozidla detský kočík.

A. 9. 12   Ak vozidlo je špeciálne uspôsobené na zafixovanie vozíka alebo detského kočíka počas jazdy, je povinnosťou cestujúceho s osobitnými právami alebo jeho sprievodcu toto zariadenie použiť. Ak vozidlo nie je takto uspôsobené, je cestujúci s osobitnými právami alebo jeho sprievodca povinný zabezpečiť neohrozovanie ostatných cestujúcich možným pohybom vozíka alebo detského kočíka po vozidle.

A. 9. 13   Spoje realizované vozidlami s bezbariérovým prístupom sú uvedené/označené v CP.

A. 9. 14   Deti do dovŕšenia 6. roku sa prepravujú so sprievodcom starším ako 10 rokov.

Článok A. 10.   Povinnosti cestujúceho

A. 10. 1   Cestujúci je povinný správať sa tak, aby:

 1. nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich,
 2. nepoškodzoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim,
 3. neznečisťoval vozidlo a priestory dopravcu určené cestujúcim,
 4. neobťažoval ostatných cestujúcich a svojim konaním im nespôsoboval škodu,
 5. neobťažoval a nepôsobil rušivo na osádku vozidla pri výkone služby.

A. 10. 2   Cestujúcemu nie je dovolené:

 1. prihovárať sa vodičovi počas jazdy, resp. požadovať počas jazdy od vodiča informácie,
 2. zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča, resp. na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade z vozidla,
 3. žiadať vodiča o zastavenie mimo zastávky uvedenej v CP, pokiaľ si to nevyžadujú mimoriadne okolnosti ako napr. nevoľnosť cestujúceho,
 4. bezdôvodne uvádzať do činnosti záchranné a dorozumievacie zariadenia vo vozidle,
 5. pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (púšťať reprodukovanú hudbu a hovorené slovo),
 6. otvárať dvere vozidla, vykláňať sa z vozidla, vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety, či vstupovať do vozidla so zmrzlinou,
 7. vo vozidle a v priestoroch určených pre cestujúcich fajčiť ani užívať alkoholické nápoje, drogy a psychotropné látky,
 8. nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené, alebo ktoré oprávnený zamestnanec dopravcu vyhlási za obsadené,
 9. zdržiavať sa na mieste, kde to prekáža nerušenému nastupovaniu a vystupovaniu cestujúcich a ich tarifnému vybavovaniu,
 10. nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách, či odkladať veci a zvieratá na sedadlá,
 11. obťažovať akýmkoľvek iným spôsobom ostatných cestujúcich.

A. 10. 3   Cestujúci je ďalej povinný:

 1. riadiť sa pokynmi a príkazmi oprávneného zamestnanca dopravcu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 2. dodržiavať ustanovenia tohto PP, ustanovenia tarify a pokyny oprávnených zamestnancov dopravcu,
 3. byť v čase príchodu vozidla (podľa CP) pripravený na nástup do vozidla,
 4. pred nástupom do vozidla si pripraviť CD, prípadne ho bezprostredne pri nástupe do vozidla aj označiť, alebo si pripraviť finančnú hotovosť na zakúpenie cestovného lístka u oprávneného zamestnanca dopravcu,
 5. nastupovať do vozidla a vystupovať z neho iba na zastávkach, keď vozidlo stojí (nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn oprávneného zamestnanca dopravcu), pričom ak oprávnený zamestnanec dopravcu dáva znamenie signalizačným zariadením na ukončenie nastupovania/vystupovania, cestujúci je povinný toto znamenie rešpektovať a opustiť priestor dverí,
 6. ak je vozidlo vybavené systémom samoobslužného otvárania dverí, použiť na otváranie dverí tlačidlo umiestnené zvnútra vozidla na držadle alebo dverách (pre výstup) alebo na karosérii vozidla vedľa dverí alebo dverách (pre nástup), 
 7. zaplatiť v prípade nefunkčnosti čítacieho zariadenia alebo BČK cestovné za precestovaný úsek v hotovosti, bez nároku na zľavu, ktorú by mal pri platbe BČK,
 8. presvedčiť sa pri preberaní CD, že CD bol vydaný podľa požiadavky, pričom na dodatočnú reklamáciu cestujúceho sa neberie ohľad,
 9. mať pri sebe platný CD počas celej prepravy ako aj bezprostredne po vystúpení z vozidla a predložiť ho na požiadanie oprávneného zamestnanca dopravcu ku kontrole,
 10. strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom Policajného zboru, v prípade nepredloženia platného CD, za účelom vymáhania pokuty, ak sa pri kontrole cestujúci odmietne alebo nemôže preukázať sa dokladom totožnosti oprávnenému zamestnancovi dopravcu,
 11. zaplatiť sankciu v zmysle tarify a uhradiť náklady spôsobenej škody, ak z hrubej nedbanlivosti, v opitosti, alebo po požití omamných a psychotropných látok znečistil alebo inak poškodil vozidlo a iné zariadenie dopravcu,
 12. v prípade, že nemá vo vozidle miesto na sedenie, držať sa počas jazdy držadiel alebo inej časti interiéru vozidla k tomu slúžiacej, a to takým spôsobom, aby v prípade náhlej zmeny rýchlosti alebo smeru jazdy vozidla bolo v maximálnej možnej miere zabránené úrazom,
 13. použiť bezpečnostný pás, ak sedí na sedadle vybavenom bezpečnostným pásom,
 14. v prípade mimoriadnej udalosti počas prepravy rešpektovať pokyny oprávnených zamestnancov dopravcu a byť im nápomocný pri konaní v zmysle Čl. 19, bodu A.19.1 tohto PP,
 15. nastupovať a vystupovať len dverami na to určenými, ak sú príslušne označené,   pričom vystupujúci cestujúci majú prednosť pred nastupujúcimi,
 16. pred vystupovaním na zastávke „na znamenie“ použiť signalizačné tlačidlo a dať vodičovi signál s dostatočným časovým predstihom, aby ten mohol bezpečne zastaviť na zastávke,
 17. rešpektovať možnosť nastupovania do vozidla a vystupovania z neho len v čase, keď vozidlo stojí, a to iba na zastávke alebo na mieste určenom oprávneným zamestnancom dopravcu.

Článok A. 11.   Vylúčenie osoby z prepravy

A. 11. 1   Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, ako aj osoby, ktoré pre chorobu, zápach, mimoriadne znečistenie odevu, alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu. Takéto osoby nemajú nárok na vrátenie cestovného.

A. 11. 2   Oprávnený zamestnanec dopravcu môže z prepravy (bez nároku na vrátenie alikvotnej čiastky za neprecestovaný úsek cesty) ďalej vylúčiť:

 1. osoby bez platného CD, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné alebo sankciu v zmysle tarify, a osoby, ktoré pri kontrole odmietnu preukázať svoju totožnosť,
 2. osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú bezpečnosť, alebo bezpečnosť ostatných cestujúcich, a osoby, ktoré ani po upozornení oprávneného zamestnanca dopravcu nedodržiavajú ustanovenia tohto PP,
 3. osoby, ktoré znečisťujú alebo poškodzujú vozidlo alebo iné zariadenie dopravcu, či obťažujú ostatných cestujúcich.

A. 11. 3   Ak sa prepravy domáha osoba, ktorú môže oprávnený zamestnanec dopravcu vylúčiť z prepravy podľa bodov A.11.1 a A.11.2, oprávnený zamestnanec dopravcu má právo privolať príslušníka policajného zboru a povinnosťou cestujúcich je v takejto situácii strpieť časové zdržanie nevyhnutné pre jeho príchod.

A. 11. 4   Vylúčenie z prepravy po začatí cesty môže byť uskutočnené na zastávke alebo stanici, avšak vo výnimočných prípadoch aj mimo zastávky, či stanice.

A. 11. 5   Pri vylúčení osoby z prepravy treba mať na zreteli ohrozenie jej zdravia alebo bezpečnosti. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 16 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

A. 11. 6   Osoba vylúčená z prepravy má povinnosť uhradiť dopravcovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s jej vylúčením.

Článok A. 12.   Kontrola cestovných dokladov v pravidelnej doprave

A. 12. 1   Kontrolu CD vykonáva oprávnený zamestnanec dopravcu.

A. 12. 2   Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávneného zamestnanca dopravcu kedykoľvek počas prepravy či počas vystupovania z vozidla predložiť k nahliadnutiu CD.

A. 12. 3   Cestujúci, ktorý sa nepreukáže platnými CD, je povinný zaplatiť okrem cestovného aj sankciu.  

A. 12. 4   Ak cestujúci nemá potrebnú finančnú hotovosť na zaplatenie cestovného a sankcie, prípadne odmietne vypočítanú sumu uhradiť na mieste, môže tak učiniť bez zbytočného odkladu v príslušnom mieste dopravcu, resp. postupovať v zmysle pokynov a informácií poskytnutých oprávneným zamestnancom dopravcu. Nesplatené pohľadávky dopravcu voči cestujúcemu budú postúpené na vymáhanie. Ak cestujúci odmietne preukázať svoju totožnosť oprávnenému zamestnancovi, je povinný strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom policajného zboru v zmysle bodu A. 11. 2 tohto PP.

A. 12. 5   Cestujúci, ktorý nezaplatí požadované cestovné a sankciu, stráca právo na prepravu a môže byť z prepravy vylúčený. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie cestovného a sankcie nezaniká povinnosť cestujúceho príslušné sumy dopravcovi zaplatiť.

A. 12. 6   Ak oprávnený zamestnanec dopravcu pri kontrole CD zistí, že cestujúci sa preukazuje neplatnou BČK, neplatným PCL, alebo neplatným preukazom umožňujúcim zľavu z cestovného, považuje ho za cestujúceho bez platného CD.

A. 12. 7   Oprávnený zamestnanec dopravcu má právo rozhodnúť o spôsobe kontroly, napr. usmernením výstupu z dopravného prostriedku určenými dverami.

A. 12. 8   Oprávnený zamestnanec dopravcu môže urobiť audiozáznamy svojej verbálnej komunikácie s cestujúcim pre účely ochrany práv a právom chránených záujmov oprávnenej osoby dopravcu pri overovaní oprávnenosti podnetov a sťažností zo strany cestujúcej verejnosti, pokiaľ na ich použitie cestujúcich vopred upozorní. Audiozáznam sa spracováva a archivuje v súlade s príslušnými zákonmi.

A. 12. 9   Pri kontrole SMS cestovného lístka  je cestujúci povinný predložiť na overenie lístka mobilné zariadenie a umožniť tak overenie textu a ostatných detailov prijatej SMS správy. Ak cestujúci nesplní tieto podmienky alebo časť z nich, je považovaný za cestujúceho bez platného CD a dopravca je oprávnený od takéhoto cestujúceho vyžadovať zaplatenie cestovného a sankcie. Dodatočné preukazovanie sa SMS cestovným lístkom nie je možné.

Článok A. 13.   Preprava živých spoločenských zvierat

A. 13. 1   Ako batožinu môže cestujúci so sebou vziať drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je na ťarchu ostatným cestujúcim, neohrozuje ich zdravie, a ak sú  umiestnené v prepravných schránkach s nepriepustným dnom, ktoré sú k preprave živých spoločenských zvierat určené. Takto prepravované zvieratá cestujú na kolenách alebo pod nohami majiteľa a musia zostať počas celej jazdy v uzavretých schránkach s nepriepustným dnom.

A. 13. 2   Bez schránky možno vziať do vozidla psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkej vôdzke. Pes nesmie byť chorý, špinavý, zapáchajúci či agresívny a nesmie obsadiť miesto určené na sedenie cestujúcich. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže osádka vozidla prepravu psa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto bodu, s výnimkou prvej vety, sa nevzťahuje na psov so špeciálnym výcvikom.

A. 13. 3   Oprávnený zamestnanec dopravcu môže vylúčiť z prepravy cestujúceho so živým spoločenským zvieraťom,

 1. ktoré je prekážkou bezpečnej, pokojnej a komfortnej prepravy cestujúcich,
 2. ktoré ohrozuje zdravie cestujúcich,
 3. ktorého prepravu neumožňujú prepravné podmienky.

Článok A. 14.   Preprava batožiny cestujúceho

A. 14. 1   Dopravca prepravuje batožinu pod dohľadom cestujúceho a to za podmienok stanovenými týmto PP a tarifou.

A. 14. 2   Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo hmotnosť vo vozidle možno rýchlo a bez ťažkosti naložiť, preložiť, umiestniť a vyložiť, ak osádka vozidla nerozhodne ináč.

A. 14. 3   Batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim v odkladacom priestore nad sedadlom, pod sedadlom, v ruke, prípadne v lone cestujúceho, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť, a to iba v prípade, že neohrozuje bezpečnosť cestujúcich, nesťažuje výkon služby osádky vozidla a neobmedzuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov osádky vozidla.

A. 14. 4   Cestujúci, ktorý vo vozidle nemá miesto na sedenie, nesmie prepravovať batožinu na chrbte alebo pleci. Je povinný ju držať v ruke, položiť na podlahu vozidla, alebo uložiť do odkladacieho priestoru.

A. 14. 5   Cestujúci môže so sebou do vozidla vziať detský kočík, pokiaľ to obsadenie vozidla dovoľuje. Na prepravu sú uprednostnené kočíky s dieťaťom. Prepravu viacerých kočíkov povoľuje oprávnený zamestnanec dopravcu.

A. 14. 6   Za poškodenie, stratu a odcudzenie batožiny dopravca nezodpovedá, resp. zodpovedá iba v prípade, keď cestujúcemu vznikne škoda  v dôsledku mimoriadnej udalosti.

A. 14. 7   Oprávnený zamestnanec dopravcu môže vylúčiť z prepravy cestujúceho s batožinou, ktorá je prekážkou bezpečnej, plynulej a včasnej prepravy cestujúcich, ak ohrozuje zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť a konštrukčné vlastnosti vozidla.

A. 14. 8   Ako príručná batožina sa prepravuje vec, ktorá žiadnym spôsobom nepresahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny, t. j. 50 × 60 × 80 cm, s výnimkou detského kočíka s dieťaťom, vozíka pre imobilných cestujúcich, 1 páru lyží a snowboardu. Príručnou batožinou sú aj živé spoločenské zvieratá v prepravných schránkach s nepriepustným dnom, ktoré sú k preprave zvierat určené a ktoré nepresahujú maximálne povolené rozmery príručnej batožiny. Príručná batožina je prepravovaná bezplatne.

A. 14. 9   Preprava cestovnej batožiny je spoplatňovaná v zmysle tarify.

Článok A. 15.   Veci vylúčené z prepravy a veci, ktorých preprava je dovolená za určitých podmienok

A. 15. 1   Veci vylúčené z prepravy:

 1. veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne záväznými predpismi alebo opatreniami orgánov štátnej správy,
 2. nebezpečné látky a veci, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, oheň, poškodenie vozidla, úraz, otravu, popálenia a ochorenie ľudí alebo živých spoločenských zvierat,
 3. veci, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť odev cestujúcich a vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,
 4. veci, ktoré svojim zápachom, odpudivým vzhľadom a pod., by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
 5. bicykel alebo živé spoločenské zviera, ak je prekážkou bezpečnej prepravy alebo pokojnej a pohodlnej prepravy, najmä ak obťažuje cestujúcich alebo ak jeho prepravu neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť vozidla,
 6. veci, ktorých celková hmotnosť presahuje 30 kg,
 7. veci, ktorých ľubovoľný rozmer presahuje 200 cm, pokiaľ osádka vozidla nerozhodne ináč.

A. 15. 2   Veci, ktorých preprava je dovolená za určitých podmienok:

 1. strelnú zbraň môžu vziať so sebou do vozidla iba oprávnené osoby (držitelia zbrojných preukazov) a zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch,
 2. lovecká strelná zbraň musí mať pri nezlamovacom type vybratý uzáver, zlamovacia musí byť prelomená a oba typy s prázdnymi nábojovými komorami.

Článok A. 16.   Preprava bicyklov

A. 16. 1   Preprava bicyklov je zabezpečovaná vozidlami na to určenými, označenými príslušným piktogramom a len so súhlasom osádky vozidla.

A. 16. 2   CD na prepravu bicykla je nevyhnutné zakúpiť na každý spoj zvlášť.

A. 16. 3   Podmienky na prepravu bicykla môže dopravca upraviť zvlášť v rámci jednotlivých spojov alebo dní.

A. 16. 4   Ak vozidlo nie je špeciálne vybavené na prepravu viacerých bicyklov, vo vozidle je možné prepravovať najviac 2 bicykle, pokiaľ osádka vozidla nerozhodne ináč.

A. 16. 5   Prednosť pred prepravou bicykla majú cestujúci, detské kočíky s dieťaťom a vozíky pre imobilných cestujúcich.

A. 16. 6   Povinnosti cestujúceho s bicyklom sú nasledujúce:

 1. poskladať bicykel, ak ide o skladací bicykel,
 2. pred nástupom nahlásiť osádke vozidla úmysel prepravovať bicykel,
 3. informovať  osádku vozidla o dlhšom nástupe a výstupe z vozidla (kvôli nakladaniu a vykladaniu bicykla),
 4. pri manipulácii s bicyklom a pri jeho preprave počínať si tak, aby nedošlo k ohrozeniu, zraneniu cestujúcich, poškodeniu batožiny alebo zariadenia vozidla,
 5. zabezpečiť bicykel proti pohybu vo vozidle,
 6. manipulovať s bicyklom len pokiaľ vozidlo stojí na zastávke,
 7. cestujúci s bicyklom je zodpovedný za škody spôsobené pri manipulácii s bicyklom počas nástupu, prepravy a výstupu z vozidla.

A. 16. 7   Zakázané je prepravovať:

 1. znečistený bicykel,
 2. bicykel s pripevneným prívesným vozíkom.

A. 16. 8   Preprava bicyklov je v mimoriadnych prípadoch a so súhlasom vodiča možná aj v neoznačených vozidlách, ak tomu nebránia technické a kapacitné možnosti, s bicyklom je možné ľahko manipulovať a preprava bicykla nemá nepriaznivý vplyv na prepravu cestujúcich. Platia pri tom všetky ustanovenia bodu A.16.6.

A. 16. 9   Osobitosti pri  preprave bicyklov autobusmi s držiakom/nosičom na bicykle:

 1. nakládka a vykládka bicyklov prepravovaných pomocou cyklodržiakov/cyklonosičov je povolená len vo vybraných časoch v rámci vybraných liniek, spojov a zastávok (všetko určuje dopravca), pričom informácie o tom musia byť uvedené na zastávkovom CP danej linky,
 2. nakládku a vykládku bicykla zabezpečuje oprávnený zamestnanec dopravcu,
 3. pred umiestnením bicykla na cyklodržiak/cyklonosič je cestujúci povinný odstrániť z bicykla všetku doplnkovú výstroj, ktorú by bolo možné odcudziť – napr. počas státia na križovatke (cyklocomputery, kapsy, fľaše na nápoje, pumpičky atď.),
 4. po umiestnení bicykla na cyklodržiak/cyklonosič je oprávnený zamestnanec dopravcu povinný zabezpečiť bicykel proti krádeži (uzamknúť ho) a cestujúcemu vydať karabínku s číslom pozície bicykla na cyklodržiaku/cyklonosiči,
 5. pri vystupovaní cestujúceho s bicyklom je oprávnený zamestnanec dopravcu povinný overiť vlastníctvo bicykla pomocou karabínky s číslom, následne odomknúť bicykel a vydať ho cestujúcemu,
 6. na prepravu nemôžu byť prijaté bicykle, ktoré kvôli konštrukcii nie je možné upevniť do cyklodržiakov/cyklonosičov.

Článok A. 17.   Prehliadka podozrivej veci

A. 17. 1   Ak oprávnený zamestnanec dopravcu má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto PP, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

A. 17. 2   Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci, resp. zvieratá, ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je povinný ich z vozidla odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnený zamestnanec dopravcu. V takomto prípade môže oprávnený zamestnanec dopravcu vylúčiť cestujúceho z ďalšej prepravy bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného.

Článok A. 18.   Nájdené veci

A. 18. 1   Veci, ktoré sa nájdu vo vozidle po ukončení spoja v cieľovej zastávke po odchode všetkých cestujúcich, vodič odovzdá príslušnému zamestnancovi dopravcu.

A. 18. 2   Cestujúci, ktorý nájde vo vozidle opustenú vec, je povinný odovzdať ju oprávnenému zamestnancovi dopravcu, ktorý s ňou naloží v zmysle bodu A. 18. 1 a iných príslušných ustanovení.

A. 18. 3   Za opustené veci počas prepravy dopravca nenesie zodpovednosť.

A. 18. 4   Ak sa cestujúci, ktorý vec stratil alebo zabudol vo vozidle, prihlási u oprávneného zamestnanca dopravcu a ak nie sú pochybnosti o pravdivosti jeho tvrdenia (správne popíše vec alebo jej obsah),  oprávnený zamestnanec dopravcu je povinný mu vec vydať s podmienkou, že cestujúci sa preukáže osobnými údajmi na vykonanie zápisu v prevádzkovom doklade vozidla (meno, adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti cestujúceho) a cestujúci prevzatie veci potvrdí podpisom.

A. 18. 5   Osoba (majiteľ opustenej veci alebo ním splnomocnená osoba), ktorá vec príde vyzdvihnúť k dopravcovi, je povinná preukázať vlastníctvo k veci. Dopravca má právo žiadať od tejto osoby popis veci, prípadne jej obsahu a až po spoločnom preskúmaní veci alebo jej obsahu sa  táto vydá majiteľovi. Pri odovzdávaní veci je majiteľ povinný preukázať sa preukazom totožnosti, ktorého číslo dopravca spolu s menom a adresou zaznamená v príslušnej evidencii.

A. 18. 6   Osoba, ktorá si vec vyzdvihne, je povinná zaplatiť poplatok za uskladnenie podľa platnej tarify.

Článok A. 19.   Mimoriadne udalosti počas prepravy

A. 19. 1   Oprávnený zamestnanec dopravcu  je v prípade mimoriadnej udalosti povinný:

 1. poskytnúť podľa svojich schopnosti a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
 2. spraviť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
 3. spraviť opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,

A. 19. 2   Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní v zmysle bodu A.19.1.

A. 19. 3   Ak dôjde k zraneniu cestujúceho alebo ku škode na jeho majetku v priamej súvislosti s prepravou, cestujúci je povinný túto udalosť ihneď nahlásiť oprávnenému zamestnancovi dopravcu a preukázať mu potrebné údaje na zápis do prevádzkového dokladu, a to: rozsah zranenia a škody, meno, bydlisko, dátum narodenia a číslo preukazu totožnosti cestujúceho.

A. 19. 4   Ak cestujúci spozoruje, že je ohrozená bezpečnosť a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniť člena osádky vozidla. Na tento účel môže cestujúci využiť aj signalizačné zariadenie vozidla alebo záchranné zariadenie, ktorého zneužitie je však trestné. 

A. 19. 5   Pri mimoriadnej udalosti je oprávnený zamestnanec dopravcu vozidla povinný zastaviť vozidlo, zaistiť ho proti pohybu, vykonať opatrenia aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti, nahlásiť mimoriadnu udalosť na dopravný dispečing, poskytnúť alebo zabezpečiť prvú pomoc podľa svojich schopnosti, postarať sa o bezpečnosť cestujúcich a podľa potreby zotrvať na mieste do príchodu záchranných a bezpečnostných zložiek SR.

A. 19. 6   Na mieste mimoriadnej udalosti je zakázané oprávneným zamestnancom dopravcu, cestujúcim a ostatným osobám manipulovať s vozidlami, zariadeniami alebo predmetmi, ktoré mali alebo by mohli mať vplyv na vznik alebo priebeh mimoriadnej udalosti. Spôsobený stav je možné meniť iba vtedy, ak je to potrebné na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej osoby. Obnovenie dopravy po mimoriadnej udalosti riadi príslušný oprávnený zamestnanec dopravcu.

A. 19. 7   Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb, k hmotnej škode na vozidle, jeho zariadení a vybavení, dopravnom zariadení alebo inom majetku, cestujúci je povinný oprávnenému zamestnancovi dopravcu poskytnúť informácie dôležité pre vyšetrenie mimoriadnej udalosti, pokiaľ cestujúci takými informáciami disponuje.

A. 19. 8   Pri prerušení prepravy mimo zastávky člen osádky vozidla umožní výstup cestujúcemu z vozidla len v týchto prípadoch:

 1. pri vyskytnutí sa prekážky na trase a pri poruche vozidla, pri ktorej je predpoklad, že doprava bude prerušená na dlhší čas,
 2. pri náhlom ochorení (nevoľnosti) niektorého z cestujúcich,
 3. pri dopravnej nehode alebo poruche vozidla, po ktorej musí byť vozidlo vyradené z prevádzky,
 4. pri úmrtí cestujúceho vo vozidle,
 5. pri vzniku požiaru vo vozidle,
 6. ak je nežiaduca prítomnosť cestujúcich vo vozidle,
 7. ak sa člen osádky vozidla stane náhle neschopným na ďalší výkon služby.

A. 19. 9   Člen osádky vozidla je povinný zabezpečiť bezpečný výstup z vozidla. Ak je to potrebné z dôvodu bezpečnosti cestujúcich, člen osádky vozidla je oprávnený dávať pokyny na zastavovanie vozidiel v súlade s platnými právnymi predpismi.

A. 19. 10   Člen osádky vozidla môže zastaviť prepravu v prípade, ak nastanú mimoriadne poveternostné podmienky prerušujúce zjazdnosť dopravnej cesty.

 

ČASŤ B.   TARIFA

Čl. I

Košický samosprávny kraj a dopravca eurobus,,a.s., v súlade s § 17 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, u r č u j ú maximálne ceny cestovného v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave:

A) Jednosmerné základné cestovné a jednosmerné zľavnené cestovné

Tarifná vzdialenosť

Jednosmerné základné cestovné

Jednosmerné základné cestovné z čipovej karty

Jednosmerné zľavnené cestovné

Jednosmerné zľavnené cestovné z čipovej karty

km

do 4

0,70

0,44

0,40

0,26

5 – 7

0,80

0,52

0,50

0,31

8 – 10

0,90

0,66

0,60

0,40

11 – 13

1,10

0,82

0,70

0,50

14 – 17

1,30

0,99

0,80

0,60

18 – 20

1,50

1,19

0,90

0,71

21 – 25

1,70

1,40

1,00

0,82

26 – 30

1,90

1,61

1,10

0,93

31 – 35

2,10

1,82

1,25

1,07

36 – 40

2,30

2,03

1,40

1,21

41 – 45

2,50

2,26

1,55

1,35

46 – 50

2,70

2,50

1,70

1,50

51 – 55

2,90

2,75

1,85

1,65

56 – 60

3,10

3,00

2,00

1,80

61 – 70

3,50

3,30

2,20

1,98

71 – 80

3,90

3,60

2,50

2,20

81 – 90

4,30

3,90

2,80

2,40

91 – 100

4,70

4,20

3,10

2,60

101 – 110

5,10

4,50

3,40

2,80

111 – 120

5,50

4,80

3,60

3,00

121 – 130

5,90

5,10

3,80

3,20

131 – 140

6,30

5,40

4,00

3,40

141 – 150

6,70

5,70

4,20

3,60

151 – 160

7,10

6,00

4,40

3,80

161 – 170

7,50

6,30

4,60

4,00

171 – 180

7,90

6,60

4,80

4,20

181 – 190

8,30

6,90

5,00

4,40

191 – 200

8,70

7,20

5,20

4,60

 

B) Jednosmerné osobitné cestovné     0,20 €

C) Jednosmerné víkendové cestovné     1,00 €

D) Prestupné cestovné z čipovej karty     zľava 0,10 €

-    z jednosmerného základného cestovného z čipovej karty a

-    z jednosmerného zľavneného cestovného z čipovej karty.

E) Dovozné

Tarifná vzdialenosť (km)

0 – 50

51 – 200

Cena (€)

1,50

3,00

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Čl. II

Tarifné podmienky

 1. Všeobecné podmienky
 1. Maximálne sadzby cestovného (ďalej len „cestovné“) a určené tarifné podmienky platia na všetkých linkách prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, ktoré prevádzkuje dopravca eurobus,,a.s., za splnenia podmienok v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007 a § 17 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
 2. Dopravca je povinný zverejniť tarifu v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
 1. Druhy cestovného
  1. Jednosmerné základné cestovné – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na cestovné podľa bodov 3. až 5.
  2. Jednosmerné základné cestovné z čipovej karty – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na cestovné podľa bodov 3. až 5., pričom úhrada cestovného sa vykonáva čipovou kartou.
  3. Jednosmerné zľavnené cestovné – je cena za prepravu:
   1. 1   dieťaťa do dovŕšenia 15. roku veku,
   2. 2   sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku,
   3. 3   žiaka alebo študenta (do dovŕšenia 26. roku veku) na jednotlivú cestu, študujúceho:
    • na základnej a strednej škole podľa osobitného predpisu1) v dennej forme štúdia,
    • na vysokej škole a fakultách podľa osobitného predpisu2) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
    • v zahraničí, ktorého štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike,
   4. 4   ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
   5. 5   sprievodcu ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,
   6. 6   rodiča za účelom sprevádzania alebo návštevy dieťaťa zdravotne postihnutého, ktoré je umiestnené v školských, sociálnych, alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky alebo ich navštevuje,
   7. 7   psa, s výnimkou vodiaceho psa osoby ťažko zdravotne postihnutej.
  4. Jednosmerné zľavnené cestovné z čipovej karty – je cena za prepravu osôb podľa bodov 3.1 až 3.6, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty.
  5. Jednosmerné osobitné cestovné – je cena za prepravu:
   5.1  občana po dovŕšení 70. roku veku za každých (aj začatých) 50 km,
   5.2  tehotnej ženy za každých (aj začatých) 50 km, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty,
   5.3  držiteľa zlatej Janského plakety za každých (aj začatých) 50 km, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty.
  6. Jednosmerné víkendové cestovné – je cena za prepravu jednej osoby v rámci rodiny (rodič/rodičia s dieťaťom/deťmi podľa bodu 3.1) na jednotlivú cestu počas soboty, nedele a štátneho sviatku pri využití autobusového spoja, bez ohľadu na precestovanú tarifnú vzdialenosť.
  7. Prestupné cestovné z čipovej karty – je cena za prepravu osoby na jednotlivú cestu pri využití prestupu do 30 minút medzi autobusovými spojmi toho istého dopravcu alebo medzi autobusovými spojmi dopravcov, s ktorými majú Košický alebo Prešovský samosprávny kraj uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty. Pri platbe z jednej karty môže byť vydaný jeden prestupný lístok.
  8. Dovozné – je cena za prepravu cestovnej batožiny, bicykla, alebo živého spoločenského zvieraťa prepravovaného v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá presahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny (50 × 60 × 80 cm).
    
 2. Podmienky pre poskytovanie zliav

Nárok na poskytovanie zliav preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi:

 • preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s aktuálnou fotografiou dieťaťa, menom, priezviskom a dátumom narodenia u osôb podľa bodu 3.1, a to od dovŕšenia 12. roku veku dieťaťa (oprávnený zamestnanec dopravcu vyžaduje doklad, ak usúdi, že vek dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje zľavnené cestovné, nie je možné posúdiť na základe fyzického vzhľadu);
 • preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s fotografiou dieťaťa u osôb podľa bodu 3.2, a to od dovŕšenia 5. roku veku dieťaťa;
 • žiackym preukazom alebo čipovou kartou (vystavenými dopravcom na základe potvrdenia školy), alebo medzinárodným študentským preukazom – International Student Identity Card (tzv. ISIC preukaz), na ktorom musí byť vyznačená aktuálna platnosť formou predtlačenej platnosti, teda známky „ISIC“ alebo známky „NO ISIC“, u osôb podľa bodu 3.3 (v prípade ISIC preukazu sa kontroluje najprv platnosť zapísaná v čipe preukazu a ak platnosť nie je preukázaná elektronicky, kontroluje sa vizuálna platnosť);
 • preukazom ŤZP, ŤZP-S, alebo preukazom vystaveným iným dopravcom preukazujúcim nárok, ktorý je v systéme TransCard, u osôb podľa bodu 3.4 a 3.5;
 • preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené alebo ktoré navštevuje, u osôb podľa bodu 3.6;
 • preukazom totožnosti alebo iným preukazom (vystaveným niektorým z dopravcov) preukazujúcim nárok na jednosmerné osobitné cestovné u osôb podľa bodu 5.1;
 • čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe preukazu totožnosti a tehotenského preukazu u osôb podľa bodu 5.2;
 • čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe preukazu totožnosti a certifikátu o udelení zlatej Janského plakety u osôb podľa bodu 5.3.

Ak je možné súčasne uplatniť zľavu z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje iba raz.

Výška cestovného sa nemení, ak autobusový spoj vykoná zachádzku, ktorú je cestujúci nútený strpieť.

Výška cestovného sa mení pri predĺžení alebo skrátení autobusovej linky z dôvodu vyhlásenej obchádzky, ktorá trvá dlhšie ako 7 dní. Výška cestovného sa určí najneskôr do 3 dní od premávky po obchádzkovej trase podľa tarifnej vzdialenosti zodpovedajúcej skutočne používanej dopravnej ceste.

Zjednotené kilometre: Ak je vzdialenosť medzi prvou a poslednou autobusovou zastávkou v jednej obci menšia ako 4 km a dochádza medzi týmito zastávkami k zmene tarifného pásma, môže sa použiť na určenie cestovného vyššie tarifné pásmo.

V prípade, ak dopravca poskytne nižšie cestovné ako cestovné stanovené touto tarifou, je povinný preukázateľne zabezpečiť finančnú kompenzáciu vzniknutého rozdielu.

 1. Bezplatná preprava

Bezplatne sa prepravuje:

 1. príručná batožina (maximálne 50 × 60 × 80 cm),
 2. detský kočík obsadený dieťaťom, jeden pár lyží, alebo jeden snowboard,
 3. batožina (tašky na kolieskach, cestovné tašky a invalidné vozíky) cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
 4. živé spoločenské zviera prepravované v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá nepresahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny,
 5. vodiaci pes ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S.
 1. Sankčná úhrada

Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy a bezprostredne pri vystupovaní z autobusu a na výzvu sa ním preukázať osádke autobusu, revízorovi alebo osobe poverenej výkonom odborného dozoru.

Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 30,- €. Pri dodatočnom doložení cestovného lístka do dvoch pracovných dní po uskutočnení cesty je sankčná úhrada 10,- €.

Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom na prepravu cestovnej batožiny, bicykla, alebo psa je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 10,- €.

Náhrada škody alebo náhrada za znečistenie autobusu je 20,- €.

Čl. III

Účinnosť

Tarifa a tarifné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. augusta 2019.

_________________________________________________________________________________________________________________

 1. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

ČASŤ C.   UPLATNENIE PRÁV Z PREPRAVNEJ ZMLUVY

Reklamačný poriadok

Článok A. 1   Reklamácia slúži na uplatnenie práva na správnu cenu cestovného. Sťažnosť slúži na vyjadrenie nesúhlasu so spôsobom vykonávania dopravnej služby. Podnet slúži na vyjadrenie návrhu smerujúcemu k zlepšeniu poskytovanej dopravnej služby. Sťažnosti a reklamácie preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

Článok A. 2   Oprávnený reklamovať je cestujúci, zákonný alebo poverený zástupca cestujúceho (ďalej len oprávnený).

Článok A. 3   Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu; ak sa práva neuplatnili najneskôr do 6 mesiacov, zaniknú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na príručných batožinách prepravovaných spolu s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe a pri poškodení stratil možnosť ich opatrovať; toto právo sa môže uplatniť priamo na súde a platia premlčacie lehoty podľa Občianskeho zákonníka.

Článok A. 4   Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápis. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady dokazujúce oprávnenosť jeho nárokov.

Článok A. 5   Ak reklamácia nemá potrebné náležitosti podľa Čl A 4, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote platí, že reklamácia sa riadne podala.

Článok A. 6   Riadne podanú reklamáciu je dopravca povinný vybaviť v jednoduchých prípadoch ihneď, v zložitejších do 3 pracovných  dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prešetrenie a odborné posúdenie predmetu reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Dopravca je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Článok A. 7   Za škodu vzniknutú počas prepravy zodpovedá dopravca v zmysle jednotlivých ustanovení tohto prepravného poriadku, v súlade s ustanoveniami Európskych nariadení a Občianskeho zákonníka.

Článok A. 8   V súvislosti s vybavovaním sťažností sa postupuje v súlade so Zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Článok A. 9   Sťažnosť možno podať písomne (listom, telefaxom, telefonicky, elektronickou poštou) alebo aj ústne. Písomná sťažnosť môže byť adresná alebo anonymná. O podaní ústnej sťažnosti sa vyhotoví zápis, ktorý podpíše osoba, ktorá ústnu sťažnosť podáva.

Článok A. 10   Dopravca nie je povinný vyhotoviť zápis, ak s ním sťažovateľ pri ústnom podaní sťažnosti nespolupracuje, alebo ak sa domáha činnosti dopravcu v rozpore s právnymi predpismi. Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie zápisu, dopravca takúto sťažnosť neprijme. Ak sťažovateľ odmietne zápis podpísať, dopravca sťažnosť odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.

Článok A. 11   Sťažnosť musí obsahovať v prípade: ak ju podáva fyzická osoba meno a priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa; ak ju podáva právnická osoba jej názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Článok A. 12   Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (predmet sťažnosti) a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Článok A. 13   Dopravca zaeviduje každú sťažnosť. O preverení anonymných sťažností a sťažností podpísaných nečitateľne rozhoduje dopravca, avšak takáto sťažnosť nebude evidovaná. Dopravca sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou  prešetrí, ale voči sťažovateľovi nemá žiadnu povinnosť, pokiaľ sťažovateľ takúto sťažnosť do piatich dní od jej podania písomne nepotvrdí podpisom. Takáto sťažnosť sa zaeviduje ako odložená. Sťažnosť podaná dopravcovi elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za písomnú sťažnosť.

Článok A. 14   Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti, sa nesprístupňujú. Osoba, proti ktorej je sťažnosť namierená má právo byť oboznámená so znením sťažnosti. Totožnosť sťažovateľa je dopravca povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada. Rovnako aj dopravca môže utajiť totožnosť sťažovateľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Pri prešetrovaní takejto sťažnosti sa používa jej odpis, alebo ak je to možné jej kópia bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali sťažovateľa. Každý komu je totožnosť sťažovateľa známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.

Článok A. 15   Dopravca je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní v súlade s § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže oprávnený zamestnanec lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Dopravca oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

Článok A. 16   Dopravca je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote (10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy), sťažnosť odloží.

Článok A. 17   Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, prešetruje sa každý z nich. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, dopravca to oznámi sťažovateľovi.

Článok A. 18   Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti.

Článok A. 19   Sťažnosť v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu dopravcu pri vybavovaní sťažnosti alebo pri odložení sťažnosti. Sťažnosť vybavuje nadriadený osobe, ktorá vybavovala pôvodnú sťažnosť alebo ním poverený zástupca, ak to nie je v rozpore s         § 12 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Článok A. 20   Podnet možno podať písomne (listom, telefaxom, elektronickou poštou) alebo aj ústne. Písomný podnet môže byť adresný alebo anonymný. O podaní ústneho podnetu nie je nutné vyhotoviť zápis.

Článok A. 21   Podnet môže, ale nemusí, obsahovať údaje ako je uvedené v Čl. A 11 pri sťažnosti. Dopravca však vyjadrí svoje stanovisko len k podnetu, ktorý bude tieto údaje obsahovať.

Článok A. 22   Podnet musí byť napísaný čitateľne a zrozumiteľne. Pri podaní podnetu je nutné presne špecifikovať predmet podnetu, ktorým podávajúca osoba chce prispieť k zlepšeniu kvality poskytovaných dopravných služieb, najlepšie so stručným odôvodnením.

Článok A. 23   Podnet je dopravca povinný preskúmať v rámci možnosti dopravcu v čo najkratšej dobe. Podnet je vybavený odoslaním oznámenia o jeho prijatí, resp. zamietnutí a stručnom odôvodnení, ak obsahuje údaje podľa Čl. A 11.  

ČASŤ D.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

D. 1   Obsah tohto PP je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzatvorenie zmluvy o preprave osôb.

D. 2   Tento PP je účinný od 1.8.2019.

D. 3   Všetky zmeny a doplnky tohto PP môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

D. 4   Ak bude tento PP podstatne zmenený alebo doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.

D. 5   Výňatky z tohto PP sú umiestňované na zastávkach alebo vo vozidlách dopravcu eurobus, a.s., ktorých vybavenie a technický stav to umožňuje.

D. 6   Úplne znenie tohto PP a tarify je pre cestujúcich k nahliadnutiu v informačných kanceláriách dopravcu eurobus, a.s. a na jeho webovom sídle: www.eurobus.sk.

D. 7   Vydaním Prepravného poriadku platného od 1.8.2019 stráca platnosť Prepravný poriadok ev. číslo 12/13 platný od 1.7.2013.

 

V Košiciach , dňa 15.7.2019