Boli ste úspešne prihlásený.

About the company

Do roku 1952 bola autobusová doprava organizovaná celoštátne v jednotnej organizácii riadenej Ústredným riaditeľstvom ČSAD so sídlom v Prahe s podriadeným oblastným riaditeľstvom v Bratislave, ktoré riadilo ČSAD na území Slovenska. Vrcholným orgánom automobilovej dopravy bolo Ministerstvo dopravy v Prahe.

V roku 1953 sa vytvoril krajský podnik ČSAD Košice, metodicky riadený príslušným KNV i Povereníctvom dopravy. V roku 1957 po zrušení Hlavných správ bola pri Ministerstve dopravy zriadená Ústredná správa, ktorá riadila cestnú automobilovú dopravu metodicky. Priame riadenie zabezpečovali príslušné krajské národné výbory. V roku 1960 sa vytvorili národné podniky ČSAD so sídlom v každom okrese. V tomto období sa zrušilo ústredné plánovanie a financovanie ČSAD prostredníctvom ústredných orgánov a ČSAD sa stala samostatným hospodárstvom riadeným príslušným okresným národným výborom. Národný podnik ČSAD Košice vznikol zlúčením všetkých okresných podnikov pôsobiacich na území bývalých krajov Košice a Prešov.

V dôsledku rozdelenia Československej federatívnej republiky v roku 1993 došlo k presunu kompetencií a riadenia ČSAD z Ministerstva dopravy v Prahe na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií v Bratislave a súčasne došlo k premenovaniu podnikov ČSAD k 1.9.1993 na Slovenská autobusová doprava, štátny podnik - SAD, š.p. a k 1.7.1993 k organizačnému, hospodárskemu a finančnému odčleneniu osobnej dopravy od všetkých ostatných činností.

Na základe rozhodnutia ministra dopravy SR zanikli ku dňu 30.6.1995 podniky SAD Košice,š.p. a NAD Košice,š.p. a dňom 1.7.1995 vznikli z bývalých odštepných závodov osobnej dopravy samostatné štátne podniky. V roku 1995 vzniká štátny podnik Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnosť Košice, neskôr v roku 1999 k nemu pribúdajú odštepné závody v Rožňave a Spišskej Novej Vsi. V roku 2001 na základe rozhodnutia MDPaT dochádza k zrušeniu štátneho podniku bez likvidácie s prechodom všetkého majetku, práv, povinností a záväzkov na Fond národného majetku, ktorý ho vložil do akciovej spoločnosti SAD-Košická dopravná spoločnosť a.s. v súvislosti s rozhodnutím o privatizácii podniku.

Dňa 16.apríla 2007 došlo k zmene obchodného názvu spoločnosti na eurobus, a.s.

Spoločnosť eurobus, a.s. zabezpečuje verejnú cestnú osobnú dopravu s členením na mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a zájazdovú. Disponuje 350 autobusmi v štandardnom aj najmodernejšom prevedení.

S autobusmi eurobus, a.s. je možné stretnúť sa na mestských linkách v Spišskej Novej Vsi a v Rožňave, na 116 prímestských linkách v Spišskom, Gemerskom a Košickom regióne, na 11 diaľkových linkách v rámci Slovenskej republiky a napokon pod značkou eurobus na 19 medzinárodných linkách smerujúcich do desiatok miest štátov Európy.