Boli ste úspešne prihlásený.

OBCHODNÉ PODMIENKY

na spoje medzinárodných autobusových liniek vykonávaných spoločnosťou eurobus, a.s. Košice samostatne aj v spolupráci s partnermi.

OBSAH

1. Úvod

2. Všeobecné obchodné podmienky

    2.1 ​ Cestovný lístok
    2.2  Tarifné podmienky
    2.3  Stornovacie podmienky
    2.4  Zmeny na CL
    2.5  Podmienky vrátenia cestovného v mimoriadnych prípadoch

 

3. Záverečné upozornenie


Aktualizované ku dňu: 01.04.2019

1. Úvod

Tieto Obchodné podmienky predaja cestovných lístkov na spoje medzinárodných autobusových liniek (ďalej len „obchodné podmienky“) sú súčasťou „Zmluvy o sprostredkovaní dopravných služieb“(ďalej len „zmluva“), ktorú spoločnosť eurobus, a.s. Košice (ďalej len „prevádzkovateľ“), uzatvoril v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. § 642-651 s cestovnou alebo dopravnou organizáciou (ďalej len „sprostredkovateľ“), ale zároveň sú súčasťou prepravnej zmluvy, ktorá vzniká medzi prevádzkovateľom a cestujúcim zakúpením cestovného lístka /priamo u prevádzkovateľa, prostredníctvom sprostredkovateľa alebo internetu/. Slúžia teda k informovaniu sprostredkovateľa, ale aj cestujúcej verejnosti.

 OBCHODNÉ PODMIENKY musí prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ umiestniť na mieste prístupnom pre verejnosť.

 

2. Všeobecné obchodné podmienky

2.1 Cestovný lístok

Cestovný lístok /CL/ je vystavený na meno a je neprenosný. CL pre jednotlivú cestu platí pre cestovný úsek a spoj, pre ktorý bol vystavený prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo pri predaji cez internet. Ihneď po zakúpení cestovného lístka priamo na predajnom mieste je cestujúci povinný skontrolovať správnosť všetkých údajov. Neskoršia reklamácia nebude akceptovaná.

Vo všeobecnosti cestujúci bude prijatý na prepravu iba ak sa preukáže platným CL vystaveným na jeho meno pri nástupe do vozidla. Na niektorých linkách táto povinnosť nemusí platiť, cestujúci ale musí byť buď na zozname cestujúcich, alebo musí mať cestovný lístok v elektronickej forme (v mobile, tablete, notebooku). Vodič je oprávnený skontrolovať údaje uvedené na CL s údajmi v doklade totožnosti. Cestujúci, ktorý si zakúpil CL cez internet, je vo všeobecnosti povinný si ho pred cestou vytlačiť a na jednotlivej ceste ho odovzdať vodičovi. Ako CL nebude uznaný diel označený ako „Potvrdenie pre cestujúceho“ alebo potvrdzujúci e-mail o zaplatení a zaregistrovaní bookovania CL.

Zasahovanie do údajov na CL je neprípustné. Pri zistení akýchkoľvek zásahov bude cestujúci vylúčený z prepravy a budú voči nemu podniknuté právne kroky.

Predaj CL na konkrétny spoj a deň sa vykonáva najskôr 2 mesiace pred odchodom spoja (deň predaja sa nezapočítava). CL je platný odo dňa predaja až do dňa a hodiny odchodu spoja na ňom vyznačeného. Predaj CL sa vykonáva na väčšine liniek neviazane k číslu sedadla v autobuse.

Nárok na zľavu sa pri predaji CL preukazuje občianskym preukazom, príp. cestovným pasom. Cena CL sa stanovuje z cenníka v EUR platného v deň predaja cestovného lístka bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Prípadný tarifný rozdiel, ku ktorému medzičasom došlo od zakúpenia po použitie CL, prevádzkovateľ nevymáha ani nevracia. Na medzinárodných linkách vybavovanie a nástup cestujúcich vo východiskovej zastávke začína cca 20 minút pred zverejneným časom odchodu spoja. V ostatných nástupných staniciach v čase príchodu autobusu na zastávku, cestujúci je však povinný byť na zastávke aspoň 10 minút pred zverejneným časom odchodu spoja. V prípade konania prezentácie /check-inu/ sú cestujúci povinní sledovať a rešpektovať pokyny personálu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predať miesto na sedenie, ktoré je neobsadené v čase odchodu spoja z príslušnej zastávky podľa platného cestovného poriadku.

V predaji sú 3 typy CL:

 1. SINGLE – jednosmerný cestovný lístok
 2. RETURN – spiatočný cestovný lístok s pevným dátumom spiatočnej cesty
 3. OPEN – spiatočný cestovný lístok s otvoreným dátumom spiatočnej cesty

Otvorené lístky / OPEN CL/ sú platné 6 mesiacov od dátumu prvej cesty. Doba platnosti OPEN CL sa nepredlžuje. Cestovný lístok typu OPEN je dokladom o zaplatení spiatočnej cesty, ale negarantuje miesto v autobuse. Pred precestovaním spiatočnej cesty je nutné v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť dátum spiatočnej cesty u sprostredkovateľa, u prevádzkovateľa alebo u zahraničného partnera, nakoľko táto rezervácia bude vykonaná iba v rámci limitu miest, ktoré budú v tom čase k dispozícii na žiadanom spoji. V prípade, ak si cestujúci nezarezervuje dátum spiatočnej cesty, bude prepravený jedine v prípade voľného miesta v autobuse. Pokiaľ cestujúci nenahlási dátum spiatočnej cesty do skončenia platnosti OPEN, spiatočná cesta prepadá bez nároku na vrátenie cestovného. Pri nahlasovaní spiatočnej cesty OPEN lístka cestujúci zaplatí príslušné poplatky, ak sú požadované, a pri nastupovaní sa na žiadosť vodiča preukáže dokladom o zaplatení. Za doklad o zaplatení poplatku sa nepovažuje CL.

V prípade straty, poškodenia, nedoručenia alebo odcudzenia CL sa náhrada NEPOSKYTUJE. Prepravu nie je možné vykonať na fotokópiu CL. Ak cestujúci poruší predpisy alebo zákony tranzitných alebo cieľových štátov, alebo bol zadržaný colnými, prípadne pasovými autoritami, cestovné sa nevracia. Nepreplácajú sa ani nevyužité cesty.

 

„Náväzné“ cestovné lístky

V prípade, ak pre požadované spojenie neexistuje priama autobusová linka, je možné v niektorých prípadoch zakúpiť si cestovný lístok na v predajnom systéme zadanú kombináciu dvoch autobusových liniek, ktoré na seba v určitom mieste naväzujú. V tomto mieste, spoločnom pre obe linky (napr. Bratislava, Wien), je potrebné prestúpiť. Cestujúci si v tomto prípade zakúpi 2 samostatné cestovné lístky, ktoré je možné stornovať nezávisle na sebe. Prestup na týchto linkách nie je garantovaný, pretože nie je možné zabezpečiť vzájomné čakanie sa autobusov. V prípade meškania je však garantované vrátenie cestovného za obe cesty v plnej výške, resp. bezplatné prebookovanie oboch cestovných lístkov na nový termín cesty.

 

2.2 Tarifné podmienky

 1. Deti do 4 rokov môžu byť prepravované len v sprievode dospelého cestujúceho a majú vo všeobecnosti nárok na cca 80 % zľavu z cestovného podľa platného cenníka.
 2. Deti do 12 rokov môžu byť prepravované len v sprievode dospelého cestujúceho a majú nárok na cca 50 % zľavu z cestovného podľa platného cenníka.
 3. Mládež od 12 rokov do 26 rokov /na vybraných linkách len do 18 rokov/, ako aj občania nad 60 rokov majú nárok na zľavu podľa platného cenníka – cca 10 % z plného cestovného.
 4. Na niektorých linkách sa môžu uplatňovať odlišné zásady pri tvorbe jednotlivých zliav, resp. rozsahu ich platnosti, ktoré sú uvedené priamo v príslušnom cenníku.
 5.  Deti do 16 rokov môžu byť prepravované len v sprievode dospelého cestujúceho.
 6. Nárok na zľavu z titulu veku sa uplatňuje k dátumu vykonania prvej cesty.
 7. Nárok na zľavu sa preveruje občianskym preukazom, prípadne cestovným pasom.
 8. Pri zakúpení spiatočného CL môže byť poskytnutá zľava z plného cestovného, podľa príslušného cenníka.
 9. Jedna príručná batožina sa prepravuje bezplatne. Cestujúci si ju môže vziať so sebou do vozidla a umiestniť ju na polici, podlahe alebo na kolenách. Táto batožina nesmie presahovať rozmery 20 x 30 x 50 cm a nesmie prekážať ostatným cestujúcim v autobuse.
 10. Podmienky prepravy ďalších batožín pre konkrétnu linku sú uvedené priamo pod cestovným poriadkom príslušnej linky, prípadne pod cenníkom a môžu byť na jednotlivých linkách odlišné.
 11. Nadrozmernú batožinu, detský kočiar, bicykel alebo inú objemnú batožinu príjme prevádzkovateľ na prepravu len ak je v batožinovom priestore voľné miesto na jej uloženie. Cena za takúto batožinu sa určí podľa tarifných podmienok pre jednotlivé štáty. Celková hmotnosť batožín jedného cestujúceho nesmie presiahnuť 50 kg.
 12. Preprava živých zvierat nie je povolená.
 13. Preprava batožín bez cestujúceho je zakázaná.
 14. V prípade potreby je prevádzkovateľ oprávnený vyhlásiť sezónne zľavy alebo prirážky k platnému cenníku.

 

2.3 Stornovacie podmienky

Cestujúci má možnosť ešte pred precestovaním bez udania dôvodu stornovať cestovný lístok v súlade s nasledovnými podmienkami:

 1. ak cestujúci stornuje cestovný lístok 24 a viac hodín pred odchodom spoja z nástupnej zastávky, je mu odrátané 25%-né storno z ceny cestovného lístka
 2. ak cestujúci stornuje cestovný lístok menej ako 24 hodín a viac ako 1 hodinu pred odchodom spoja z nástupnej zastávky, je mu odrátané 50%-né storno z ceny cestovného lístka

Pri stornovaní spiatočného cestovného lístka, ak cestujúci stornuje naraz obe cesty, sa výška storno poplatku určuje podľa dátumu prvej cesty.

Upozornenie: Na niektorých linkách cudzích dopravcov môžu platiť odlišné stornovacie podmienky, ktoré je cestujúci povinný rešpektovať. Tie sú zverejnené pod cestovným poriadkom príslušnej linky, resp. na webovej stránke dopravcu.

CL predané cez internet je možné stornovať priamo cez internet - opätovným prihlásením sa do on-line predaja cez „Môj účet“, alebo u prevádzkovateľa v zahraničnej pokladni Košice, resp. na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti eurobus, a.s., Staničné námestie č. 9, 042 04 Košice, prípadne na e-mail: eurobus@eurobus.sk.

Vrátenie cestovného za nepoužitý cestovný lístok prislúcha cestujúcemu i v prípade, ak na OPEN CL neuplynul dátum jeho platnosti.

Nárok na vrátenie cestovného a dovozného za batožinu zaniká, ak je CL vrátený menej ako 1 hodinu pred odchodom príslušného spoja z nástupnej zastávky, resp. po odchode spoja, v závislosti od vyššie uvedených podmienok.

Nepredvídané, mimoriadne prípady môžu byť posudzované osobitne na základe písomnej žiadosti predloženej alebo zaslanej prevádzkovateľovi do 30 kalendárnych dní od neuskutočnenej cesty s doložením vierohodného dokladu o dôvode a originálu neprecestovaného CL.

V prípade, ak cestujúci nevie v čase, v ktorom je ešte CL možné stornovať, doručiť ho sprostredkovateľovi, ktorý mu CL predal, môže ho telefonicky požiadať o vykonanie tzv. PREDBEŽNÉHO STORNA. To znamená, že cestujúcemu bude cestovné vrátené v súlade so stornovacími podmienkami dodatočne, na základe písomnej žiadosti s doloženým originálom neprecestovaného cestovného lístka. Podmienkou však je, aby v predajnom systéme bol záznam o vykonaní predbežného storna na danom neprecestovanom CL.

CL zakúpený u prevádzkovateľa v zahraničnej pokladni v Košiciach alebo u slovenských sprostredkovateľov sa u našich partnerov v zahraničí nedá stornovať. Lístok zakúpený v zahraničí sa nedá stornovať na Slovensku.

 

2.4 Zmeny na CL

Na CL je možné vykonať 1 zmenu, po vykonaní ktorej už nie je možné lístok stornovať. Ide o zmenu termínu nástupu cesty, alebo zmenu mena cestujúceho za podmienky dodržania rovnakej tarify. Pri obojsmernom CL je možné zmeniť dátum len jednej cesty, ak cestujúci požaduje zmeniť dátumy oboch ciest, je potrebné už CL stornovať. Za zmenu CL sa nepovažuje predĺženie alebo skrátenie trasy. Cestujúci je povinný hlásiť zmenu výstupnej zastávky ešte pred nastúpením na cestu. V prípade predĺženia trasy cestujúci doplatí rozdiel medzi cenou lístka za cestu do cieľovej zastávky uvedenej na CL a žiadanej cieľovej zastávky. V prípade skrátenia trasy sa rozdiel v cestovnom nevracia. Zmeny na CL sa vykonávajú výhradne prostredníctvom pracovníkov Prevádzkovateľa a môžu byť spoplatnené sumou cca 10% z ceny cesty, na ktorej sa zmena vykonáva.

 

2.5 Podmienky vrátenia cestovného v mimoriadnych prípadoch

V mimoriadnych prípadoch ako napríklad choroba alebo úraz, prípadne úmrtie, krádež či oneskorené doručenie CL je možné tento CL stornovať aj po odchode spoja na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti eurobus, a.s. Košice s nasledujúcimi storno poplatkami:

 a) Zdravotné dôvody – ak sa cestujúci nemohol zúčastniť cesty, na ktorú mal zakúpený cestovný lístok z dôvodu choroby alebo úrazu. K žiadosti o vrátenie cestovného je potrebné doložiť originál nevyužitého CL a lekársky doklad, ktorý potvrdzuje dôvod nevycestovania. Z ceny doloženého cestovného lístka sa odpočítava 25%-tný storno poplatok.

b) Úmrtie – v prípade úmrtia cestujúceho, alebo blízkeho príbuzného cestujúceho je pri žiadosti o vrátenie cestovného za neprecestovaný cestovný lístok storno poplatok odpustený. Okrem nepoužitého CL je ale nutné doložiť aj potvrdenie z obecného úradu o tejto udalosti.

 c) Duplicitná kúpa – v prípade, ak si bol cestujúci z dôvodu straty alebo oneskoreného doručenia nútený kúpiť nový CL, ale dodatočne pôvodný CL našiel alebo mu bol doručený, môže na základe písomnej žiadosti a doloženého originálu nepoužitého CL a fotokópie precestovaného CL požiadať o vrátenie cestovného za nevyužitý CL. Cestovné mu bude vrátené po odpočítaní 10%-tného storno poplatku.

d) Krádež CL - v prípade odcudzenia CL je možné dodatočne na základe písomnej žiadosti a potvrdenia z polície o krádeži požadovať vrátenie cestovného. Vrátené cestovné je v prípade krádeže znížené o 25%-tný storno poplatok.

 

3. Záverečné upozornenie

Prevádzkovateľ je zmocnený vykonať úpravu prevádzky najmä počas štátnych sviatkov, taktiež úpravu cien, ktoré sú zmluvné alebo prepravných podmienok. Najdôležitejšie informácie sú uvedené pod cestovným poriadkom alebo cenníkom príslušnej linky. Doporučuje sa preto cestujúcim informovať sa o podmienkach prepravy pred nástupom na cestu u sprostredkovateľa alebo v zahraničnej pokladni prevádzkovateľa na tel. čísle +421 55 68 07 306.

Jednotlivé spoje medzinárodných autobusových liniek spoločnosti eurobus, a.s. Košice sú vykonávané v spolupráci s partnermi, resp. prostredníctvom subdodávateľských spoločností a sú zabezpečované autobusmi s rôznym označením, resp. s označením konkrétneho dopravcu. Preto je nutné pri nástupe na cestu orientovať sa podľa smerovej tabule a nie podľa vzhľadu pristaveného autobusu.

 

V Košiciach 01.04.2019

Ing. Ľubomír Gerši, generálny riaditeľ