Boli ste úspešne prihlásený.

Prepravný poriadok platný od 1.12.2016

spoločnosť eurobus a.s. vydáva podľa § 4 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave tento

 

 PREPRAVNÝ PORIADOK PRE

PRAVIDELNÚ DIAĽKOVÚ VNÚTROŠTÁTNU A MEDZINÁRODNÚ

AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

 

Čl. 1  Úvodné ustanovenia

 

1.1.     Tento prepravný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení Zákona č. 56/2012 o cestnej doprave (ďalej len „zák. č. 56/2012“) a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 181/2011zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (ďalej len „Nar. č. 181/2011“).

1.2.     Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu.

1.3.     Tento prepravný poriadok spolu s tarifou a cestovnými poriadkami je návrhom Dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy medzi Dopravcom a cestujúcim.

1.4.     Prepravný poriadok upravuje podmienky prepravy osôb, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a zvierat.

1.5.     Súčasťou prepraveného poriadku je tarifa zverejnená na webovom sídle dopravcu a v informačných centrách dopravcu.

 

Čl. 2  Výklad pojmov

 

2.1.     „Dopravca“ je prevádzkovateľ pravidelnej osobnej cestnej dopravy v rozsahu podľa tohto prepravného poriadku, ktorý má platné povolenie na prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy, vydané v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky.

Hlavným dopravcom je:

Obchodné meno: eurobus a.s.

Sídlo: Staničné nám. 9, 042 04 Košice

IČO: 36211 079

Registrácia: Okresný súd Košice I, oddiel Sa, zložka 1202/V

 

Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku môže byť aj vykonávajúci dopravca alebo subdodávateľ, ktorý spĺňa zákonné podmienky, má s eurobus a.s. podpísanú zmluvu a súhlas schvaľovacieho orgánu podľa príslušných nariadení.

 

2.2.     „Cestujúci“ je fyzická osoba, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy, poskytované Dopravcom a na tento účel je s Dopravcom povinná uzatvoriť prepravnú zmluvu.

2.3.     „Pravidelná doprava" je doprava, ktorou sa zabezpečuje preprava cestujúcich autobusom v presne určených intervaloch po presne určených trasách, pričom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach.

2.4.     „Prepravná zmluva“ je zmluva o preprave osôb, ktorú na účely vykonania prepravy osoby uzatvárajú Dopravca a cestujúci. Prepravná zmluva je uzatvorená akceptáciou tohto prepraveného poriadku cestujúcim, za ktorú sa považuje zakúpenie cestovného lístka.

2.5.     „Cestovný lístok“ je doklad potvrdzujúci zaplatenie cestovného za prepravu a uzatvorenie Prepravnej zmluvy. Cestovný lístok môže Dopravca vydať ako listinný doklad alebo ako elektronický doklad. Cestovný lístok môže vydať aj iný subjekt, ktorý má pre tento účel s Dopravcom uzatvorenú zmluvu.

2.6.    „Tarifa“ je dokument Dopravcu, ktorým upravuje:

a)      sadzby základného cestovného a príplatkov k nim,

b)      sadzby cestovného pre všetky tarifné skupiny cestujúcich,

c)      ceny za prepravu cestovnej batožiny, psov so špeciálny výcvikom prípadne živých spoločenských zvierat prepravovaných spolu s cestujúcim, pokiaľ je takáto preprava povolená

d)      ceny za prepravu autobusových zásielok,

e)      sadzbu sankčnej úhrady,

f)      podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú.

Dopravca môže vydať Tarifu samostatne pre jednotlivé druhy dopráv.

2.7.     „Cestovný poriadok“ je dokument, upravujúci časy odchodov a príchodov jednotlivých autobusových liniek.

2.8.     „Prepravná povinnosť“ je povinnosť Dopravcu uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase autobusovej linky v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku; to neplatí, ak je vyčerpaná kapacita autobusu podľa osvedčenia o evidencii, cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu alebo prepravu na trase autobusovej linky dočasne znemožňuje aktuálny technický stav, priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

2.9.     „Zdravotne postihnutá osoba" alebo „Osoba so zníženou pohyblivosťou" je akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej osobitným potrebám. 

 

Čl. 3   Druh dopravy

 

3.1.     Dopravca prevádzkuje v súlade s týmto prepravným poriadkom pravidelnú diaľkovú vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú prepravu osôb.

 

Čl. 4   Rozsah poskytovaných dopravných služieb

 

4.1.     Dopravca poskytuje cestujúcim verejnú pravidelnú prepravu osôb podľa príslušných cestovných poriadkov z miesta nástupu do miesta výstupu.

4.2.     Dopravca poskytuje v rámci verejnej pravidelnej dopravy osôb zároveň prepravu príručnej batožiny, cestovnej batožiny prípadne zvierat, ktorých prepravu Dopravca v tomto prepravnom poriadku výslovne nezakazuje.

4.3.     Dopravca poskytuje cestujúcim aj ďalšie služby spojené s prepravou osôb uvedené v tomto prepravnom poriadku, najmä služby súvisiace s:

a)     právami cestujúcich,

b)     nárokmi cestujúcich z prípadne spôsobenej škody,

c)     právami z neuskutočnenej alebo nedokončenej prepravy,

d)     osobitnými právami vybranej skupiny cestujúcich

e)     uplatňovaním práv cestujúcich u Dopravcu.

 

Čl. 5   Zmluva o preprave osôb

 

5.1.     Zmluva o preprave osôb je uzavretá zaplatením cestovného podľa príslušnej tarify cestujúcim. Potvrdením o uzavretí zmluvy o preprave osôb a dokladom o zaplatení cestovného je cestovný lístok.

5.2.     Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho Dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas v súlade s týmto prepravným poriadkom.

5.3.     V prípade, že povolená kapacita vozidla nedovoľuje prepravu všetkých cestujúcich, pripravených na zastávke na trase autobusovej linky v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku, je Dopravca povinný prednostne  prijať na prepravu cestujúceho s vopred zakúpeným cestovným lístkom (a prípadne miestenkou) a je oprávnený prednostne prijať na prepravu cestujúceho, pre ktorého je podľa prepravného poriadku vyhradené miesto v autobuse, teda zdravotne postihnutú osobu, osobu so zníženou pohyblivosťou a ďalej osoby staršie, tehotné ženy a rodičov s malými deťmi. Rovnako je oprávnený prednostne prijať na prepravu cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre prednostné prijatie alebo cestujúcich, ktorí cestujú do vzdialenejších zastávok.

5.4.     Prednostné právo na prepravu neplatí, ak je autobus plne obsadený.

 

Čl. 6   Základné povinnosti Dopravcu

 

6.1.     Dopravca prevádzkuje prepravu osôb v súlade s udelenými povoleniami, dopravnými licenciami, licenciami ES v súlade so zák. č. 56/2012 a Nar. č. 181/2011.

6.2.     Dopravca je povinný:

a)     prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku,

b)     označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom,

c)     zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,

d)     zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení alebo o licencii Spoločenstva podľa zák. č. 56/2012,

e)     zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne, v priestoroch určených obcou na tento účel alebo na miestach s povoleným parkovaním autobusov

f)     zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

g)     byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám.

6.3.     Dopravca je povinný plniť Prepravnú povinnosť.

6.4.     Dopravca je povinný zverejniť tarifu na svojom webovom sídle a zabezpečiť, aby sa aspoň základné údaje sprístupnili verejnosti v cestovnom poriadku a aby osádka autobusu a revízori boli schopní informovať cestujúcich o sadzbách a ostatných cenách pred začatím prepravy a počas nej.

6.5.     Dopravca je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu najneskôr 10 dní pred začiatkom jeho platnosti na svojom webovom sídle, požiadať o jeho zverejnenie na autobusových staniciach prípadne zastávkach, prípadne informovať verejnosť iným vhodným spôsobom.

6.6.     Dopravca je povinný vydať cestujúcemu cestovný lístok, resp. ho zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného lístka použilo elektronické médium.

6.7.     Dopravca je ďalej povinný:

a)     prevádzkovať dopravu prostredníctvom osôb, ktoré sú odborne a zdravotne spôsobilé a majú platné oprávnenie na vedenie daného typu vozidla,

b)     používať vozidlá v predpísanom technickom stave,

c)     každé vozidlo určené na prepravu cestujúcich riadne a zreteľne označiť obchodným menom Dopravcu, na prednej časti vozidla názvom výstupnej (a v prípade potreby aj nástupnej) stanice (zastávky)

d)     zreteľne označiť oprávnené osoby, ktoré majú právo dávať cestujúcim pokyny na zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy (vodič autobusu, dispečer, revízor),

e)     starať sa v čo najvyššej možnej miere o bezpečnosť, pohodlie a nerušenú prepravu cestujúcich, príručnej batožiny a cestovnej batožiny v súlade s týmto prepravným poriadkom,

f)     v prípade dopravnej nehody sa bezodkladne postarať o bezpečnosť cestujúcich, a zabezpečiť im čo najvyššie pohodlie v súlade s týmto prepravným poriadkom,

g)     vytvoriť podmienky pre plynulú a komfortnú prepravu zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou  v súlade s týmto prepravným poriadkom,

h)     zabezpečiť prístupnosť prepravného poriadku, tarify, cestovných poriadkov, ako aj ďalších informácií potrebných pre cestujúcich na webovom sídle Dopravcu

i)     požiadať správcu zastávky (stanice) o označenie zastávky číslom linky, ktorej vozidlá v zastávke zastavujú a zastávkovým cestovným poriadkom (s výnimkou výstupnej konečnej zastávky),

j)     v súlade s týmto prepravným poriadkom umožniť cestujúcim uplatňovať svoje práva vyplývajúce z meškania spoja, prerušenia cesty alebo nedokončenia cesty.

 

Čl. 7   Práva Dopravcu

 

7.1.     Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúcich úhradu cestovného lístka za vykonanie prepravy vo výške v súlade s príslušnou tarifou a vo forme podľa tohto prepravného poriadku.

7.2.     Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu, revízora alebo zamestnanca povereného organizáciou prepravy (ďalej len "dispečer") dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Cestujúci sú povinní tieto pokyny uposlúchnuť.

7.3.     Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča autobusu alebo inej oprávnenej osoby Dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho a vylúčiť cestujúceho z prepravy, ak:

a)     cestujúci odmietne uhradiť požadované cestovné alebo sa pri kontrole cestovných lístkov nepreukáže platným cestovným lístkom alebo platným zľavovým preukazom,

b)     správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť, život alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich,

c)     cestujúci znečisťuje alebo poškodzuje vozidlo Dopravcu,

d)     cestujúci má v úmysle prepraviť batožinu alebo zviera, ktorej preprava je podľa tohto prepravného poriadku vylúčená,

e)     cestujúci vo vozidle fajčí alebo konzumuje alkoholické nápoje alebo existuje podozrenie, že cestujúci je pod vplyvom alkoholu alebo návykových alebo psychotropných látok,

f)     cestujúci svojim hlasovým prejavom, pískaním, reprodukovaním hudby alebo iných zvukov alebo inými prejavmi pôsobí rušivo na vodiča alebo ostatných cestujúcich,

g)     cestujúci akýmkoľvek iným spôsobom ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť dopravy, najmä vstupovaním do priestoru vodiča, nastupovaním alebo vystupovaním z vozidla mimo určenej zastávky alebo iným nevhodným konaním,

h)     cestujúci napriek upozorneniu vodiča alebo inej oprávnenej osoby nerešpektuje akékoľvek ustanovenie tohto prepraveného poriadku.

7.4.     V prípadoch podľa bodu 7.3. je Dopravca oprávnený prerušiť vykonávanú prepravu až do okamihu opustenia vozidla cestujúcim, ktorého konanie oprávňuje Dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho. Cestujúci, ktorý bol v súlade s bodom 7.3. vylúčený z prepravy, nemá nárok na náhradu cestovného za nevykonanú časť prepravy ani na vrátenie zaplateného cestovného.

7.5.     Dopravca je oprávnený odmietnuť prepravu cestujúceho čakajúceho na prepravu na zastávke aj v prípade, že povolená kapacita vozidla je už naplnená.

7.6.     Dopravca je oprávnený prostredníctvom poverených osôb, ktoré svoje poverenie preukazujú preukazom alebo odznakom s označením Dopravcu – revízorov ( zmluvných revízorov ), kedykoľvek počas výkonu prepravy skontrolovať úhradu cestovného cestujúcim. V prípade, že cestujúci neuhradil cestovné zakúpením cestovného lístka v súlade s týmto prepravným poriadkom, resp. sa nepreukázal platným cestovným lístkom alebo platným zľavovým preukazom pri kontrole cestovných lístkov, má Dopravca právo požadovať od Cestujúceho uhradenie cestovného ( rozdielu cestovného ) podľa príslušnej tarify a sankčnej úhrady vo výške 3-násobku ( slovom : trojnásobku ) základného cestovného podľa príslušnej tarify bez príplatkov a zliav, minimálne však vo výške 30.- € ( slovom : tridsať eur ).

7.7.     V prípade, že cestujúci neuhradil dovozné zakúpením batožinového lístka v súlade s týmto prepravným poriadkom, má   Dopravca právo požadovať od Cestujúceho uhradenie dovozného ( rozdielu dovozného ) podľa  príslušnej tarify a sankčnej úhrady vo výške 5.- € ( slovom: päť eur ).

7.8.     Dopravca je oprávnený vymáhať neuhradenie cestovného, dovozného a sankčnej úhrady v zmysle Občianskeho zákonníka.                         

 

Čl. 8   Základné práva a povinnosti cestujúceho

 

8.1.     Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené prepravným poriadkom a tarifou, má právo, aby ho dopravca bezpečne, riadne a včas podľa cestovného poriadku prepravil do cieľovej zastávky.

8.2.     Osoba mladšia ako 6 rokov nie je vo vnútroštátnej diaľkovej doprave oprávnená cestovať bez sprievodu osoby staršej ako 12 rokov. Ak cestuje osoba staršia ako 6 rokov, považuje sa za rozumovo a vôľovo dostatočne vyspelú na uzatvorenie zmluvy o preprave osôb.

8.3.     Osoba mladšia ako 12 rokov nie je v medzinárodnej diaľkovej doprave oprávnená cestovať bez sprievodu osoby staršej ako 16 rokov. Ak cestuje osoba staršia ako 12 rokov, považuje sa za rozumovo a vôľovo dostatočne vyspelú na uzatvorenie zmluvy o preprave osôb do zahraničia. Napriek tomu osoby vo veku 12-15 rokov vrátane potrebujú k takejto preprave písomné splnomocnenie zákonného zástupcu.

8.4.     Ak vodič usúdi, že vek dieťaťa nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, je dieťa povinné sa preukázať dokladom s fotografiou preukazujúcim vek dieťaťa, a to dopravnou kartou, cestovným pasom, preukazom vydaným školou alebo preukazom vydaným iným dopravcom a podobne.

8.5.     Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny a cestovnej batožiny podľa príslušnej tarify.

8.6.     Cestujúci má právo na informácie o podmienkach prepravy, ktoré mu je povinný poskytnúť vodič autobusu alebo iný oprávnený zamestnanec Dopravcu.

8.7.     Cestujúci má právo na miesto  podľa miestenky kúpenej pred nastúpením do autobusu, ak je pripravený na prepravu najneskôr päť minút pred odchodom autobusu z východiskovej zastávky alebo v čase nastupovania do autobusu na zastávke po trase.

8.8.     Ak nie je ďalej ustanovené inak, platí, že ak sa doprava neuskutočnila, t.j. spoj nebol vykonaný,  má cestujúci právo na vrátenie zaplateného cestovného. Ak sa preprava uskutočnila s oneskorením viac ako 120 minút, má cestujúci právo na primeranú zľavu z cestovného. Výšku zľavy má právo určiť dopravca po preskúmaní každého prípadu individuálne.

8.9.     V prípade oneskorenia spoja o viac ako 120 minút z nástupnej zastávky cestujúceho, má cestujúci nárok na vrátenie zaplateného cestovného v plnej výške, pokiaľ sa rozhodne týmto spojom necestovať.

8.10.   Ak nie je ďalej ustanovené inak, platí, že ak sa niektorý spoj zruší alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má prednostné právo na náhradnú prepravu do zastávky po ktorú zaplatil cestovné iným spojom tej istej autobusovej linky alebo iným spojom inej autobusovej linky toho istého Dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý deň, alebo v deň, ktorý vyhovuje cestujúcemu, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do nástupnej zastávky spoja a na vrátenie cestovného. Toto právo zaniká, pokiaľ sa cestujúci rozhodne pokračovať v ceste spojom iného dopravcu.

8.11.   Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto prepravného poriadku, tarify a pokyny oprávnených zamestnancov Dopravcu. Cestujúci je povinný riadiť sa pokynmi Dopravcu, zverejnenými vo forme nápisov alebo piktogramov v a na vozidle.

8.12.   Cestujúci je povinný správať sa tak, aby svojim konaním neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť prepravy a bezpečnosť, život a zdravie vodiča a ostatných cestujúcich, nepoškodzoval vozidlo a priestor autobusovej stanice, zastávky či prístrešku pri čakaní na autobus.

8.13.   Cestujúci je povinný udržiavať čistotu a poriadok v autobuse aj v priestore autobusovej stanice, zastávky či prístrešku.

8.14.   V autobuse, na autobusovej zastávke a prístrešku platí prísny zákaz fajčiť.

8.15.   V prípade, že Cestujúci svojim konaním spôsobí škodu na majetku Dopravcu, je povinný Dopravcovi túto škodu nahradiť v súlade s ust. §420 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka. V prípade spôsobenia škody Dopravcovi, je Cestujúci povinný preukázať sa na výzvu oprávneného pracovníka Dopravcu občianskym preukazom a umožniť Dopravcovi zaznamenať si jeho osobné údaje pre účely uplatňovania náhrady škody zo strany Dopravcu.

8.16.   Počas prepravy vo vozidle Dopravcu je zakázané:

a)     rušiť vodiča a komunikovať s ním pri výkone dopravy,

b)     zdržiavať sa na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade z vozidla,

c)     vstupovať do priestoru vozidla vyhradeného pre vodiča,

d)     fajčiť vo vozidle, piť alkoholické nápoje alebo jesť aromatické potraviny, ktoré by svojou arómou mohli byť na obtiaž ostatným Cestujúcim a osádke

e)     prepravovať vo vozidle veci v rozpore s týmto prepravným poriadkom,

f)     nahlas reprodukovať hudbu, vydávať zvuky, pískať alebo hrať na hudobnom nástroji alebo sa správať akokoľvek hlučne,

g)     nastupovať a vystupovať mimo vyznačené zastávky

8.17.   Cestujúci je oprávnený nastupovať alebo vystupovať len tými dverami, ktoré sú na to určené. Vo dverách vozidla, ktoré možno použiť na nastupovanie i vystupovanie majú prednosť vystupujúci cestujúci. Cestujúci, ktorí vo vozidle stoja, sú povinní sa za jazdy držať rukoväte, madla alebo inej časti interiéru vozidla k tomu slúžiacemu a to takým spôsobom, aby počas jazdy v prípade náhlej zmeny rýchlosti alebo smeru jazdy vozidla bolo v maximálnej miere zabránené úrazom. Ak je vozidlo vybavené sedadlom s bezpečnostnými pásmi, cestujúci je povinný ich použiť v súlade s príslušnými predpismi.

8.18.   Cestujúci je zodpovedný za dodržiavanie pasových, vízových, devízových colných a iných predpisov tranzitných a cieľových štátov. Ak porušením tohto ustanovenia vznikne dopravcovi škoda ( napr.  sankcia zo strany príslušných orgánov štátnej správy a pod. ), cestujúci je povinný túto škodu dopravcovi nahradiť.

 

Čl. 9   Osobitné práva cestujúcich

 

9.1.     Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú diaľkovú dopravu, ak plánovaná vzdialenosť dopravy (dopravná trasa) je kratšia ako 250 km.

9.2.     Ak Dopravca odôvodnene očakáva zrušenie alebo meškanie odchodu spoja pravidelnej dopravy z autobusovej stanice alebo zastávky o viac ako 120 minút alebo ak sa prekročila kapacita rezervácií miesteniek (cestovných lístkov) v systéme Dopravcu, Dopravca cestujúcim bezodkladne ponúkne na výber jednu z možností :

a)     pokračovanie alebo presmerovanie cesty do miesta určenia stanoveného v prepravnej zmluve pri najbližšej možnej príležitosti bez dodatočných príplatkov a za porovnateľných podmienok, alebo

b)     ak do okolnosti umožňujú bezplatnú dopravu autobusom späť do nástupnej stanice cestujúceho pri najbližšej možnej príležitosti s náhradou ceny zaplateného cestovného lístka;

9.3.     Ak Dopravca neponúkne cestujúcemu na výber možnosti uvedené v bode 9.2., cestujúci má právo na náhradu vo výške 50 % z ceny zakúpeného cestovného lístka, a to popri náhrade uvedenej v bode 9.2. písm. b). Dopravca túto sumu vyplatí cestujúcemu najneskôr do jedného mesiaca od predloženia žiadosti cestujúceho o náhradu. Žiadosť o náhradu je cestujúci povinný predložiť písomne vo výdajniach cestovných lístkov Dopravcu, v informačných centrách Dopravcu alebo prostredníctvom osoby - sprostredkovateľa, u ktorej si cestujúci zakúpil cestovný lístok.

9.4.     Ak sa pravidelná doprava zruší alebo pri odchode z autobusovej zastávky omešká o viac ako 120 minút, cestujúci má právo na pokračovanie alebo náhradu ceny cestovného lístka od Dopravcu tak, ako sa uvádza v bode 9.2.

9.5.     Ak sa autobus stane počas výkonu prepravy nefunkčným, Dopravca zabezpečí buď pokračovanie prepravy iným vozidlom z miesta, kde sa nachádza nefunkčné vozidlo, alebo dopravu z miesta nefunkčného vozidla na vhodné miesto na čakanie alebo autobusovú stanicu, odkiaľ možno pokračovať v ceste.

9.6.     Náhrada ustanovená v bode 9.2. písm. b) a v bode 9.3. sa vyplatí do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti cestujúceho o vyplatenie takejto náhrady Dopravcovi. Vyplatená náhrada je vo výške celej ceny cestovného lístka, za ktorú bol tento zakúpený, za nevykonanú časť alebo časti cesty a za vykonanú časť alebo časti cesty len vtedy, ak už cesta nespĺňa svoj účel v súvislosti s pôvodným cestovným plánom cestujúceho. U cestujúcich s predplatenými alebo časovými cestovnými lístkami sa výška náhrady rovná pomernej časti plnej ceny takéhoto lístka. Vyplatenie náhrady sa uskutoční v hotovosti, resp. inou formou so súhlasom cestujúceho.

9.7.     V prípade zrušenia alebo meškania odchodu spoja pravidelnej dopravy informuje Dopravca, alebo správca autobusovej stanice dostupnými prostriedkami cestujúcich, ktorí odchádzajú na cestu z dotknutých autobusových staníc, o vzniknutej situácii čo najskôr, a v každom prípade najneskôr 30 minút po plánovanom čase odchodu, ako aj o odhadovanom čase odchodu, hneď ako sú tieto informácie k dispozícii.

9.8.     Ak cestujúci zmeškajú podľa cestovného poriadku nadväzné dopravné spojenie z dôvodu zrušenia alebo meškania spoja pravidelnej dopravy, Dopravca, alebo správca autobusovej stanice, vynaloží primerané úsilie na to, aby dotknutých cestujúcich informoval o alternatívnych spojeniach.

9.9.     Dopravca, prípadne správca autobusovej stanice, zabezpečí, aby zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou dostali povinné informácie stanovené v bodoch 9.7. a 9.8. v prístupných formátoch.

9.10.   Ak je to možné,  a pokiaľ o to cestujúci požiadal a poskytol Dopravcovi potrebné kontaktné údaje, informácie uvádzané v bodoch 9.7. a 9.8. sa poskytujú elektronickými prostriedkami všetkým cestujúcim vrátane tých, ktorí odchádzajú z autobusových zastávok, v časovom intervale uvedenom v bode 9.7.    

9.11.   Pri ceste, ktorej plánovaná dĺžka je viac ako tri hodiny, Dopravca v prípade zrušenia alebo meškania odchodu spoja pravidelnej dopravy z autobusovej stanice, presahujúceho viac ako 90 minút, Cestujúcemu bezplatne ponúkne:

a)     menšie občerstvenie, jedlo alebo občerstvenie primerané času čakania alebo meškania, ak je k dispozícii v autobuse alebo na autobusovej stanici alebo ho možno primeraným spôsobom dodať;

b)     hotelovú izbu alebo iné ubytovanie, ako aj pomoc pri zabezpečovaní dopravy medzi autobusovou stanicou a miestom ubytovania v prípadoch, ak sa cestujúci musí ubytovať na jednu alebo viac nocí. Celkové náklady na ubytovanie na každého Cestujúceho sú maximálne 80 EUR za noc a maximálne 160 EUR celkovo (najviac Dopravca uhradí dve noci), pričom táto suma nezahŕňa dopravu z autobusovej stanice na miesto ubytovania a späť. Cestujúci nemá nárok na hotelovú izbu alebo iné ubytovanie podľa tohto ustanovenia, ak zrušenie alebo meškanie spoja zapríčinili závažné poveternostné podmienky alebo prírodné katastrofy, ktoré ohrozujú bezpečnú prevádzku autobusu.

9.12.   Ustanovenia bodov 9.2. – 9.6. a 9.11. sa nevzťahujú na cestujúcich s otvorenými cestovnými lístkami, pokiaľ nie je určený čas odchodu, s výnimkou cestujúcich, ktorí sú držiteľmi predplateného alebo časového cestovného lístka.

 

Čl. 10 . Práva cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a zdravotne postihnutých osôb 

 

10.1.   Cestujúci so zdravotným postihnutím so psom so špeciálnym výcvikom alebo cestujúci so zníženou pohyblivosťou majú právo na vyhradené miesto vo vozidle Dopravcu.

10.2.   Ak nie je ďalej uvedené inak, Dopravca nie je oprávnený odmietnuť prijať rezerváciu, vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok alebo miestenku, alebo nastúpiť osobe z dôvodu akéhokoľvek zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti a nie je oprávnený požadovať za cestovné lístky alebo rezervácie zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou dodatočné príplatky.

10.3.   Dopravca môže odmietnuť prijať rezerváciu, vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok, alebo nastúpiť osobe z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti:

a)     aby splnil príslušné bezpečnostné požiadavky ustanovené medzinárodným právom, právom Únie alebo vnútroštátnym právom alebo aby splnili zdravotné a bezpečnostné požiadavky ustanovené príslušnými orgánmi;

b)     ak konštrukcia vozidla alebo infraštruktúra vrátane vybavenia autobusových zastávok a staníc fyzicky znemožňujú nástup, výstup alebo prepravu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou bezpečným alebo z hľadiska prevádzky uskutočniteľným spôsobom.

10.4.   Ak Dopravca odmietne prijať rezerváciu, vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok alebo miestenku alebo nastúpiť osobe z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti na základe dôvodov uvedených v bode 10.4., táto osoba môže požiadať, aby ju sprevádzala iná osoba, ktorú si sama zvolí a ktorá je schopná poskytnúť pomoc, ktorú zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivosťou vyžaduje, aby sa prestali uplatňovať dôvody uvedené v bode 10.4. Takáto sprevádzajúca osoba sa prepravuje bezplatne a podľa možností sa usadí vedľa zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

10.5.   Ak Dopravca uplatňuje bod 10.4., bezodkladne informuje zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou o dôvodoch jeho uplatnenia a na základe jej žiadosti písomne informuje dotknutú osobu do piatich pracovných dní odo dňa požiadania.

10.6.   Dopravca a správcovia autobusových staníc zodpovedajú za stratu alebo poškodenie invalidných vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti alebo asistenčných zariadení. Preukázanú škodu za stratu alebo poškodenie nahradí Dopravca alebo správca autobusovej stanice zodpovedný za danú stratu alebo poškodenie.

10.7.   V prípade potreby Dopravca vynaloží primerané úsilie na pomoc pri rýchlom poskytnutí dočasnej náhradnej pomôcky alebo zariadenia. Technické a funkčné vlastnosti invalidných vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti alebo asistenčných zariadení sú podľa možností podobné tým, ktoré sa stratili alebo poškodili.

 

Čl. 11  Predaj cestovných lístkov, kontrola cestovných lístkov

 

11.1.   Cestovný lístok je potvrdením o uzatvorení zmluvy o preprave osôb a o zaplatení cestovného. Cestovný lístok v papierovej podobe obsahuje obchodné meno dopravcu, jeho identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, druh cestovného lístka, čas jeho platnosti, prevádzkový rozsah a sumu zaplateného cestovného.  Cestovný lístok obsahuje aj číslo linky a číslo spoja, pod ktorým dopravca príslušnú linku a spoj eviduje.

11.2.   Dopravca v pravidelnej autobusovej preprave vydáva cestovné lístky na jednotlivú cestu – jednorazové alebo časové cestovné lístky. Typy cestovných lístkov a výšku cestovného určuje tarifa.

11.3.   Dopravca predáva cestovné lístky priamo v autobuse pred samotným vykonaním prepravy alebo vopred prostredníctvom vlastných alebo autorizovaných predajcov na určených miestach alebo elektronickou formou.

11.4.   Cestovný lístok môže byť zakúpený aj prostredníctvom čipovej karty formou odrátania ceny lístka z kreditu čipovej karty, ktorú cestujúcim vydáva Dopravca alebo jeho zmluvný partner.

11.5.   Cestujúci, ktorý má rezervovaný cestovný lístok, je povinný dostaviť sa na autobusovú zastávku, z ktorej má plánovaný odchod, najneskôr 5 minút pred plánovaným odchodom autobusu, inak môže byť jeho rezervácia zrušená a cestovný lístok môže byť predaný inému cestujúcemu.

11.6.   Dopravca určí v cestovnom poriadku alebo iným vhodným spôsobom, ktoré spoje sú  miestenkové.

11.7.   Právo na rezervované miesto zaniká, ak Cestujúci nevyužije miestenku do okamihu odchodu spoja, na ktorý má miestenku zakúpenú.

11.8.   Cestujúci, ktorý nenastúpi na spoj, do ktorého má zakúpenú miestenku, nemá nárok na vrátenie ceny cestovného lístka a miestenky.

11.9.   Ak si cestujúci zakúpi cestovný lístok vopred, je povinný preukázať sa cestovným lístkom a prípadným dokladom o zľave pri nástupe do autobusu bez nutnosti ďalšej výzvy Dopravcu.

11.10. Jednorazový cestovný lístok, vydaný bez uvedenia mena, je po nastúpení do vozidla neprenosný. Cestujúci nie je oprávnený po nastúpení do autobusu odovzdať tento cestovný lístok inej osobe. Ak bol cestovný lístok vydaný na meno, môže tento použiť iná osoba len s výslovným súhlasom Dopravcu alebo oprávneného zamestnanca Dopravcu.

11.11. Dopravca je oprávnený neuznať platnosť poškodeného cestovného lístka a platnosť poškodenej vydanej čipovej karty, ak údaje na lístku / čipovej karte nie sú dobre čitateľné.

11.12. Zľavnený a osobitný cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platným preukazom na preukázanie nároku na zľavu. V prípade pochybností o vzniku nároku na zľavu cestovného, je Dopravca, alebo oprávnený zamestnanec Dopravcu, oprávnený požadovať od Cestujúceho ďalšie doklady na preukázanie nároku na zľavu.

11.13. Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní cestovného lístka, či mu bol vydaný podľa jeho údajov, najmä overiť dátum cesty, nástupnú a výstupnú zastávku, druh zľavy a či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na cestovnom lístku; na neskoršiu reklamáciu Cestujúceho Dopravca neprihliada.

11.14. Cestujúci je sám zodpovedný za stratu, odcudzenie alebo poškodenie cestovného lístka. Dopravca neposkytuje náhradu za stratené alebo poškodené nepoužiteľné cestovné lístky, ktoré boli vydané mimo predajného systému Dopravcu.

11.15. Duplikát cestovného lístka je možné vystaviť iba na lístky predané prostredníctvom predajného systému Dopravcu a zároveň na lístky platné pre linky, ktoré sú po celej trase prevádzkované výhradne dopravcom.

11.16. Prepravu nie je možné vykonať na fotokópiu cestovného lístka. Cestovné sa nevracia ani v prípade, ak cestujúci poruší predpisy alebo zákony tranzitných alebo cieľových štátov, alebo bol zadržaný colnými, prípadne pasovými autoritami.

11.17. Kontrolu úhrady cestovného má právo vykonávať oprávnený zamestnanec Dopravcu - vodič autobusu alebo iná oprávnená osoba – revízor, ktorý sa preukazuje identifikačným preukazom alebo odznakom.

11.18. Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávneného pracovníka Dopravcu, kedykoľvek počas prepravy a pri vystupovaní z autobusu, preukázať sa platným cestovným lístkom a nárokom na zľavu cestovného.

11.19. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku oprávneného pracovníka Dopravcu nepreukáže platným cestovným lístkom alebo nepreukáže nárok na zľavu cestovného, je povinný zaplatiť dopravcovi cestovné a sankčnú úhradu za cestovanie bez platného cestovného lístka vo výške podľa Čl.7 bod 7.6..

11.20. Ak cestujúci nezaplatí požadované cestovné a /alebo sankčnú úhradu oprávnenému zamestnancovi Dopravcu priamo vo vozidle, cestujúci je povinný oprávnenému zamestnancovi Dopravcu oznámiť a preukázať svoje osobné údaje, potrebné na vymáhanie cestovného a úhrady. Dokladom na preukázanie osobných údajov jevýlučne občiansky preukaz, pas alebo preukaz povolenia k pobytu cudzinca. Ak sa cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svoje osobné údaje, je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti.

11.21. Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúceho tieto osobné údaje, potrebné na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu, prípadne iného dokladu totožnosti, v prípade neplnoletého cestujúceho aj osobné údaje zákonného zástupcu cestujúceho v danom rozsahu.

11.22. Ak Cestujúci nepreukáže zľavu cestovného alebo platný časový cestovný lístok, ale vyhlási, že zľavový preukaz alebo časový cestovný lístok vlastní a túto skutočnosť do pätnástich pracovných dní preukáže na mieste určenom Dopravcom, sankčná úhrada podľa Čl.7 bodu 7.6. sa redukuje na 50%.

 

Čl. 12   Preprava batožiny

 

12.1.   Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny a v prípade, že to umožňujú kapacitné a prevádzkové podmienky, aj na prepravu cestovnej batožiny.

12.2.   Príručnú batožinu prepravuje Dopravca spoločne s cestujúcim, ktorý je oprávnený prepravovať vo vozidle najviac 1 kus príručnej batožiny, ak tarifa alebo vodič neurčí inak. Vzhľadom na to, že príručná batožina je po celú dobu prepravy prepravovaná spolu s cestujúcim, Dopravca nezodpovedá za jej stratu, poškodenie alebo odcudzenie, ibaže by poškodenie bolo spôsobené okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke.

12.3.   Príručnou batožinou je vec, ktorú možno ľahko, rýchle a bezpečne naložiť a umiestniť vo vozidle, ak neohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných cestujúcich a plynulosť prepravy a rozmerovo je spôsobilá na umiestnenie v odkladacom priestore interiéru autobusu.

12.4.   Detský kočík je možné prepravovať len s vedomím vodiča. V priestore vozidla je možné prepravovať najviac jeden detský kočík, a to len v type autobusu k tomu spôsobilému. V ostatných prípadoch sa detský kočík považuje za cestovnú batožinu.

12.5.   Príručná batožina sa prepravuje na mieste k tomu určenom tak, aby neohrozovala ani neobmedzovala vodiča ani ostatných cestujúcich.

12.6.   Výška úhrady za prepravu príručnej batožiny je určená v tarife. Dopravca je povinný vydať cestujúcemu doklad o zaplatení úhrady za prepravu príručnej batožiny, pokiaľ je spoplatnená.

12.7.   Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Cestovná batožina je všetko, čo nie je príručnou batožinou a zároveň nie je vylúčené z prepravy. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom Dopravcom mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

12.8.   Preprava zvierat je v diaľkovej vnútroštátnej a zahraničnej doprave vylúčená. Výnimkou je preprava psov ako sprievodcov zdravotne ťažko postihnutých osôb, ktorí majú špeciálne oprávnenie.

12.9.   Dopravca je oprávnený prijať na prepravu bicykel len ako cestovnú batožinu, ak to prepravné a prevádzkové podmienky dovoľujú. V prípade, že vozidlo nie je vybavené patričným zariadením na uloženie bicykla na prepravu v batožinovom priestore vozidla, Dopravca nenesie zodpovednosť za poškodenie bicykla.

12.10. Vodič vozidla určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. Ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe. Cestujúci nie je oprávnený prepravovať v cestovnej batožine peniaze, šperky a iné cennosti v hodnote vyššej ako 50 € ( slovom : päťdesiat eur ) .

12.11. Každú cestovnú batožinu vodič označí batožinovým lístkom. Ukladať a vyberať batožinu z batožinového priestoru môže len vodič, v prípade potreby s pomocou cestujúceho. Cestujúci je povinný pred vybratím batožiny z batožinového priestoru predložiť vodičovi platný batožinový lístok. Vodič je oprávnený vydať cestujúcemu batožinu iba na základe predloženého platného batožinového lístku. Po vydaní batožiny vodič batožinový lístok znehodnotí.

12.12. Za prepravu cestovnej batožiny je Cestujúci povinný zaplatiť dovozné vo výške určenej tarifou. Dopravca je povinný vydať Cestujúcemu doklad o zaplatení dovozného, ktorým je v prípade cestovnej batožiny batožinový lístok. V prípade, ak sa prepravuje batožiny ako cestovná, teda oddelene od cestujúceho v batožinovom priestore, je vodič povinný takúto batožinu označiť batožinovým číslom, ktoré je bez hodnoty. Ústrižok batožinového čísla obdrží cestujúci. Príručná batožina sa neoznačuje batožinovým číslom.

12.13. Ak existuje podozrenie, že batožina nespĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom alebo tarifou, je  vodič vozidla oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti Cestujúceho o obsahu batožiny. Ak Cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že je z prepravy vylúčená, cestujúci je povinný vylúčené veci z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn vodiča na odstránenie vecí, odstránenie batožiny zabezpečí vodič. V takomto prípade môže vodič vylúčiť z ďalšej cesty cestujúceho bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.

12.14. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania po skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

12.15. Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca  povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu za základné dovozné, najviac však do výšky 300,- € ( slovom : tristo eur ) za jeden kus batožiny. Okrem toho je povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú alebo zničenú cestovnú batožinu. Cestujúci je povinný vyčísliť hodnotu stratených vecí alebo poškodenia.

12.16. Z prepravy sú vylúčené:

a)     nebezpečné veci,

b)     batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg

a)     veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,

b)     zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície,

c)     veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť prepravy alebo poškodiť, či  znečistiť ostatných cestujúcich alebo vozidlo,

d)     veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom alebo z iného dôvodu by mohli byť cestujúcim na ťarchu.

12.17. V prípade straty alebo poškodenia batožiny sa postupuje nasledovne :

a)     Cestujúci je povinný ihneď po zistení poškodenia alebo straty batožiny túto skutočnosť oznámiť vodičovi autobusu pri jej preberaní, o čom bude spísaný záznam

b)     poškodený cestujúci stratu alebo poškodenie batožiny písomne ohlási dopravcovi do 72     hodín s predložením batožinového lístka a so zoznamom vecí tvoriacich obsah stratenej batožiny alebo obsahom poškodenia

c)     Dopravca posúdi oprávnenosť takejto reklamácie a jej rozsahu a dá stanovisko v predpísanej lehote.

                                                                                                  

Čl. 13  Preprava autobusových zásielok

                                                           

13.1.   Preprava autobusových zásielok je v diaľkovej vnútroštátnej a medzinárodnej doprave vylúčená, pokiaľ Dopravca neuzavrie písomnú Zmluvu o preprave autobusových zásielok alebo k tomu nevydá výslovný pokyn ním poverený pracovník.

 

Čl. 14   Dopravné nehody a iné mimoriadne udalosti počas prepravy

 

14.1.   Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy sú najmä:

a)     dopravná nehoda vozidla,

b)     požiar vo vozidle,

c)     úraz alebo náhle ochorenie, pri ktorom je ohrozený život alebo zdravie cestujúceho, pracovníka Dopravcu alebo iných osôb,

d)     nepredpokladané prerušenie dopravy, ktoré trvá dlhšie než 30 minút.

14.2.   Ak cestujúci zistí, že je ohrozená bezpečnosť, život a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniť vodiča.

14.3.   Pri mimoriadnej udalosti je vodič povinný zastaviť vozidlo a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti.

14.4.   Vodič je povinný nahlásiť mimoriadnu udalosť bezodkladne Dopravcovi podľa interných predpisov a  poskytnúť nevyhnutnú pomoc cestujúcim, postarať sa o ich bezpečnosť, v prípade potreby zabezpečiť príjazd záchrannej zdravotnej služby a zotrvať na mieste do príchodu dopravného dispečera alebo iného oprávneného zástupcu Dopravcu.

14.5.   Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k úrazu, zraneniu, poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb, k škode na vozidle alebo vybavení vozidla, resp. na inom majetku Dopravcu alebo Cestujúcich, je dotknutá osoba povinná poskytnúť Dopravcovi všetky údaje potrebné na riadne prešetrenie mimoriadnej udalosti.

14.6.   Poškodený Cestujúci je povinný o vzniku a odhadovanej výške škody bezodkladne informovať vodiča autobusu  a oznámiť mu údaje potrebné na prešetrenie vzniku škody, vrátane rozsahu škody a identifikačných údajov cestujúceho.

14.7.   Dopravca zabezpečí náhradnú dopravu do cieľovej zastávky iným vozidlom bezodplatne.

14.8.   Cestujúci, ktorí utrpeli v dôsledku osobitnej povahy dopravy zranenie, majú nárok na náhradu spôsobenej škody na zdraví v súlade s ust. 427 a nasl. Občianskeho zákonníka a zák. č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „zák. č. 437/2004“).

14.9.   Pozostalí po zomrelých Cestujúcich, ktorých smrť bola spôsobená osobitnou povahou prevádzky dopravy, majú v súlade s príslušnými aplikovateľnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka právo na náhradu ujmy v prípade smrti, vrátane náhrady primeraných výdavkov na pohreb.

14.10. Cestujúci, ktorým v dôsledku osobitnej povahy dopravy vznikla škoda na prepravovaných príručnej batožine, majú nárok na jej náhradu v súlade s ust. § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka.

14.11. Výška náhrady škody sa vypočíta v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zák. č. 437/2004 resp. v zmysle kapitoly III Nariadenia rady EU č.181/2011.

14.12. V prípade nehody v dôsledku prevádzky autobusu Dopravca zabezpečí primeranú a náležitú pomoc v súvislosti s okamžitými praktickými potrebami cestujúcich po nehode. Takáto pomoc zahŕňa v prípade potreby ubytovanie, jedlo, oblečenie, dopravu a uľahčenie prvej pomoci. Poskytnutie akejkoľvek pomoci sa nepovažuje za uznanie zodpovednosti. Celkové náklady na ubytovanie na každého Cestujúceho sú obmedzené na 80 EUR za noc a najviac na dve noci.

 

Čl. 15   Uplatňovanie práv, reklamácie

 

15.1.   Cestujúci uplatňuje u Dopravcu práva a nároky vyplývajúce z tohto prepravného poriadku bez zbytočného odkladu; ak sa práva neuplatnili najneskôr do troch mesiacov odo dňa, kedy mal uplatňovaný nárok vzniknúť, zaniknú. To neplatí v prípade v prípade nárokov na náhradu škody na zdraví, ktoré môže cestujúci uplatniť priamo na súde v premlčacej dobe podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

15.2.   Cestujúci je povinný uplatniť svoje práva a nároky písomnou reklamáciou v súlade s Reklamačným poriadkom Dopravcu, v ktorej presne a jasne vymedzí, ktoré jeho práva boli akým spôsobom dotknuté a akú kompenzáciu požaduje a zároveň vznik svojich nárokov primerane odôvodní. Cestujúci je oprávnený doručiť Dopravcovi reklamáciu poštou na adresu jeho sídla alebo osobne vo výdajniach cestovných lístkov Dopravcu a v jeho informačných centrách. Ak sa reklamácia týka služieb vodiča vozidla pri vykonávaní prepravy, je cestujúci oprávnený podať reklamáciu aj priamo u dotknutého vodiča. Ak si cestujúci zakúpil cestovný lístok prostredníctvom sprostredkovateľa, je oprávnený podať reklamáciu aj v mieste sídla sprostredkovateľa, u ktorého si cestovný lístok zakúpil.

15.3.   Ak cestujúci podáva reklamáciu ústnou formou, spíše oprávnený zamestnanec Dopravcu o podaní reklamácie zápisnicu, ktorú je reklamujúci cestujúci povinný podpísať.

15.4.   Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v bode 15.2., Dopravca vyzve reklamujúceho cestujúceho na jej doplnenie v lehote nie kratšej ako 7 pracovných dní. Ak reklamujúci cestujúci v určenej lehote reklamáciu doplní, platí, že bola podaná včas. Ak cestujúci reklamáciu v určenej lehote nedoplní a z podanej reklamácie nevyplýva dôvod na uznanie nárokov reklamujúceho, Dopravca reklamáciu odmietne.

15.5.   Dopravca je povinný najneskôr do 1 mesiaca od prijatia reklamácie informovať reklamujúceho cestujúceho o tom, či je reklamácia opodstatnená, odmietnutá alebo sa stále vybavuje. Oznámenie o konečnom vybavení reklamácie musí Dopravca doručiť reklamujúcemu cestujúcemu najneskôr do 3 mesiacov od prijatia reklamácie.  časť

 

Čl. 16  Záverečné ustanovenia

 

16.1.   Tento prepravný poriadok je voči cestujúcim účinný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu a od tohto dňa sa považuje za súčasť návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

16.2.   Príslušné ustanovenia čl. 9,čl. 10 a čl. 12 sa uplatňujú s účinnosťou v súlade s Nariadením EÚ č. 181/2011

16.3.   Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle Dopravcu.

 

 

Košice, 1.12.2016                                

Ing, Ľubomír Gerši
generálny riaditeľ