Boli ste úspešne prihlásený.

Obchodné podmienky - online predaj

PREPRAVNÉ A OBCHODNÉ PODMIENKY: 

Cestujúci uzatvorením zmluvy o preprave osôb súhlasia s prepravnými podmienkami spoločnosti eurobus, a.s. a jej dopravných partnerov, ktoré sú uvedené v Prepravnom poriadku pre pravidelnú diaľkovú vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu, prepravnom poriadku integrovaného dopravného systému v Košickom a Prešovskom kraji (IDS Východ) a v Obchodných podmienkach. Tie sú k dispozícii na www.eurobus.sk, v častiach Zahraničná doprava, Prímestská doprava a výňatok prepravných podmienok je uvedený nižšie:

 1. V pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave a v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb zaplatením cestovného lístka /ďalej len CL/. Pri on-line kúpe CL je transakcia ukončená potvrdzujúcim e-mailom.
   
 2. Cestovný lístok /ďalej len CL/ je vystavený na meno cestujúceho a je neprenosný.
   
 3. Cestujúci má okamihom zakúpenia CL v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave rezervované miesto v autobuse, ktoré nie je viazané na konkrétne číslo sedadla, len na termín jazdy uvedený na CL. Pokiaľ ho však cestujúci neobsadí do odchodu  spoja, môže byť obsadené  iným záujemcom. Pri OPEN-CL je cestujúci povinný si dátum spiatočnej cesty zarezervovať  vopred v dostatočnom časovom predstihu v ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti eurobus, a.s. Kontaktné údaje sú zverejnené na www.eurobus.sk v časti Predajné miesta. V prípade, ak si cestujúci nezarezervuje dátum spiatočnej cesty, bude prepravený jedine v prípade voľného miesta v autobuse. Platnosť OPEN-CL je 6 mesiacov.
   
 4. Cestujúci má okamihom zakúpenia CL na prepravu bicykla v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave rezervované miesto na cyklonosiči, ktoré je viazané na termín jazdy, číslo linky a číslo spoja uvedené na CL. Pokiaľ ho však cestujúci neobsadí do odchodu spoja, môže byť obsadené iným záujemcom.
   
 5. Cestujúci bude prijatý na prepravu iba ak sa preukáže platným CL vystaveným na jeho meno pri nástupe do vozidla. Vodič je oprávnený skontrolovať údaje uvedené na CL s údajmi v doklade totožnosti. Cestujúci, ktorý si zakúpil online CL je povinný si ho pred cestou vytlačiť a na jednotlivej ceste ho odovzdať vodičovi. Ako CL nebude uznaný diel označený ako „Potvrdenie pre cestujúceho“ alebo potvrdzujúci e-mail o zaplatení a zaregistrovaní bookovania CL. Na niektorých linkách povinnosť tlače nemusí platiť, cestujúci ale musí byť na zozname cestujúcich, alebo musí mať cestovný lístok v elektronickej podobe v mobile, notebooku, tablete. Zasahovanie do údajov na CL je neprípustné. Pri zistení akýchkoľvek zásahov bude cestujúci vylúčený z prepravy a budú voči nemu podniknuté právne kroky.
   
 6. Cestujúci má možnosť CL bez udania dôvodu stornovať, a to za splnenia podmienky, že preprava ešte nebola poskytnutá. Vrátené cestovné je potom znížené o príslušný storno poplatok podľa platných stornovacích podmienok. CL zakúpené cez internet je možné  stornovať priamo cez internet. Pri stornovaní CL cez internet sa klient na stránke www.eurobus.sk opätovne prihlási do online predaja cez „Môj účet“ s rovnakými prihlasovacími údajmi aké použil pri kúpe daného CL a vybratím položky „STORNO CL“ sa tento PREDBEŽNE STORNUJE. Predbežné storno znamená, že v predajnom systéme bola na danom cestovnom lístku zaevidovaná požiadavka na stornovanie, rezervácia miesta v autobuse bola zrušená, ale k finančnému vysporiadaniu zatiaľ nedošlo. Podľa času, kedy bol lístok predbežne stornovaný, sa určuje výška storno poplatku v súlade s platnými stornovacími podmienkami.  Zároveň klient vyplní formulár s potrebnými údajmi a finančná čiastka mu bude po spracovaní žiadosti a vystavení dobropisu na alikvotnú časť cestovného odoslaná späť na zadaný účet, platobnú kartu , resp. poštovou poukážkou na určenú adresu najneskôr 30 dní od dátumu predbežného stornovania. Odoslaním alikvotnej časti cestovného  na zadaný účet, platobnú kartu alebo poštovú adresu sa považuje cestovný lístok za stornovaný. Uvedená 30-dňová lehota už nezahŕňa čas potrebný na vykonanie bankovej, resp. poštovej operácie, ktorý závisí od zvoleného spôsobu vrátenia finančnej čiastky. Do zahraničia je možné vrátené cestovné poukázať jedine prevodom na účet, okrem čísla účtu a názvu banky je potrebné uviesť aj IBAN a SWIFT/BIC kód banky. Finančné čiastky do zahraničia  budú prevedené jedine v prípade, ak poukazovaná suma bude vyššia ako bankové poplatky. V prípade nefunkčnej webovej stránky je možné požiadať o vykonanie predbežného storna aj telefonicky priamo v zákazníckom centre v Košiciach na tel. č. +421 55 6807306 v rámci otváracích hodín alebo u zmluvných predajcov. Následne je ešte potrebné poslať písomnú žiadosť o stornovanie CL e-mailom alebo poštou. Osobne je možné CL zakúpený cez internet stornovať iba v zákazníckom centre v Košiciach.
   
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne vykonať zmeny cestovných poriadkov alebo prepravných podmienok. Odporúča sa preto cestujúcim informovať sa o podmienkach prepravy nielen v čase zakúpenia CL, ale aj pred odchodom na tel. čísle +421 55 6807306 v rámci otváracích hodín.
   
 8. Jednotlivé spoje medzinárodných autobusových liniek spoločnosti eurobus, a.s. Košice sú vykonávané v spolupráci s partnermi a sú zabezpečované autobusmi s rôznym označením, resp. s označením konkrétneho dopravcu. Preto je nutné pri nástupe na cestu orientovať sa podľa smerovej tabule a nie podľa vzhľadu pristaveného autobusu.


STORNOVACIE PODMIENKY:

a) Cestovný lístok stornovaný osobne, resp. predbežne stornovaný telefonicky, cez web alebo na základe písomnej žiadosti viac ako 24 hodín pred odchodom príslušného spoja z nástupnej zastávky – z ceny cestovného sa odpočíta 25%-ný storno poplatok.

b) Cestovný lístok stornovaný osobne, resp. predbežne stornovaný telefonicky, cez web alebo na základe písomnej žiadosti menej ako 24 hodín do 60 minút pred odchodom príslušného spoja z nástupnej zastávky – z ceny cestovného sa odpočíta 50%-ný storno poplatok.  

Pri stornovaní spiatočného cestovného lístka, ak cestujúci stornuje naraz obe cesty, sa výška storno poplatku určuje podľa dátumu prvej cesty.

CL nie je možné stornovať menej ako 60 minút pred odchodom a po odchode spoja! Po odchode spoja možu byť jedine nepredvídané, mimoriadne prípady posudzované osobitne na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu dopravcu s doložením vierohodného dokladu. Ak cestujúci poruší predpisy alebo zákony tranzitných alebo cieľových štátov, alebo bol zadržaný colnými, prípadne pasovými autoritami, cestovné sa nevracia. Nepreplácajú sa ani nevyužité cesty.

Upozornenie: Na niektorých linkách cudzích dopravcov môžu platiť odlišné stornovacie podmienky, ktoré je cestujúci povinný rešpektovať. Tie sú zverejnené pod cestovným poriadkom príslušnej linky, resp. na webovej stránke dopravcu.

Cestujúci je povinný rešpektovať pokyny prevádzkovateľa týkajúce sa prepravy batožín. Podmienky prepravy batožín v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave platné pre konkrétnu linku sú uvedené priamo pod cestovným poriadkom príslušnej linky a môžu byť na jednotlivých linkách odlišné. Cestovné poriadky sú zverejnené na www.eurobus.sk v časti Zahraničná doprava. V prímestskej pravidelnej autobusovej doprave sa za cestovnú batožinu považuje aj bicykel. Prevádzkovateľ zodpovedá za poškodenie alebo stratu označených batožín. Reklamácia stratenej alebo poškodenej batožiny musí byť vykonaná cestujúcim okamžite po ukončení prepravy a písomne potvrdená vodičom, ktorý prepravu vykonával. Ďalšie podmienky reklamácií určuje Reklamačný poriadok zverejnený na www.eurobus.sk v časti Zahraničná doprava pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu a v časti Prímestská doprava pre prímestskú pravidelnú autobusovú dopravu