Boli ste úspešne prihlásený.

Prepravný poriadok MHD SNV a Smižany

 

 

eurobus, a.s.

Staničné námestie 9, 042 04 Košice

 

Pôsobnosť:      eurobus, a.s.

                        

Evidenčné číslo:

                       

Prepravný poriadok mestskej verejnej autobusovej dopravy v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch

 

Táto organizačná norma je majetkom akciovej spoločnosti eurobus, a.s..  Nesmie byť bez jeho súhlasu rozmnožovaná ani vydávaná ďalším osobám. Zamestnancom sa iba zapožičiava. Za jej uplatnenie a dodržiavanie zodpovedá príslušný vedúci a priamo zodpovední zamestnanci spoločnosti.

Vydal (úsek):

Odbor dopravy

Spracoval:

Ing. Eva Čermáková 

Ing. Ľudmila Gondová

Schválil:               Ing. Ľubomír Gerši

                              generálny riaditeľ

Zo dňa:  1.1.2018

 

Počet príloh:

          7

Strana/Počet strán:

1/23

 

 

 

Účinnosť:  1.1.2018            

 

                                                                                                                                                                                   

Obsah

 

Čl. 1    Základné ustanovenia............................................................................................. 3

Čl. 2    Cestovné lístky ....................................................................................................... 3

Čl. 3    Rozsah dopravy .....................................................................................................  4

Čl. 4    Zmluva o preprave osôb ........................................................................................  4

Čl. 5    Povinnosti dopravcu ..............................................................................................  4

Čl. 6    Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim ...................................................................  5

Čl. 7    Práva cestujúceho .................................................................................................  6

Čl. 8    Osobitné práva niektorých cestujúcich ..................................................................  6

Čl. 9    Povinnosti cestujúceho ..........................................................................................  7

Čl. 10    Vylúčenie osôb z prepravy .....................................................................................  8

Čl. 11    Kontrola cestovných lístkov ...................................................................................  8

Čl. 12    Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu ....................................................  9

Čl. 13    Preprava batožiny cestujúceho .............................................................................  9

Čl. 14    Preprava živých zvierat ......................................................................................... 10

Čl. 15    Nebezpečné veci, preprava ktorých je dovolená za osobitných podmienok ........  11

Čl. 16    Preskúmanie batožiny ..........................................................................................  11

Čl. 17    Mimoriadne udalosti počas jazdy .........................................................................  11

Čl. 18    Reklamácia ...........................................................................................................  12

Čl. 19    Tarifa .....................................................................................................................     12

Čl. 20  Záverečné ustanovenia ........................................................................................  13

 

 

Prepravný poriadok je vydaný na základe § 4 Zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave ( ďalej len „zákon“).

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

 1. Tento prepravný poriadok platí pre pravidelnú prepravu osôb, prepravu príručnej batožiny, cestovnej batožiny, autobusových zásielok a živých spoločenských zvierat na všetkých linkách, upravuje vzťahy pri vykonávaní dopravy medzi prevádzkovateľom dopravy (ďalej len „dopravca“) a jej účastníkmi (ďalej len „cestujúci“) v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, ako aj cenové vzťahy, ktoré upravuje tarifa.

 

 1. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je eurobus, a.s. Košice. Dopravca je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  oddiel: Sa,  vložke číslo 1202/V.

 

 1. Preprava v zmysle tohto prepravného poriadku je   premiestňovanie osôb, ich príručnej batožiny, cestovnej batožiny a živých spoločenských zvierat z východiskovej do cieľovej zastávky cestujúceho. 

 

 1. Prepravná povinnosť je povinnosť dopravcu v súlade s dopravnou licenciou, prepravným poriadkom a so zmluvou o preprave, prepraviť za cestovné podľa tarify cestovného, každého cestujúceho, ktorý o to prejaví záujem.

 

 1. Prevádzková povinnosť  je povinnosť dopravcu trvalo poskytovať dopravné služby v rozsahu udelenej dopravnej licencie, v súlade so Zmluvou o službách vo verejnom záujme uzatvorenou medzi dopravcom a objednávateľom (vyšším územným celkom, mestom, obcou) , prepravným poriadkom a všeobecnými právnymi predpismi.

 

 1. Cestovný poriadok predstavuje súhrn údajov potrebných pre informovanie o jednotlivých linkách a ich spojoch, najmä zoznam zastávok a časy príchodov spojov na ne a odchodov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach prepravy cestujúcich, ich batožiny, psa so špeciálnym výcvikom, živých spoločenských zvierat a iných vecí, o cestovnom, príplatkoch a zľavách z neho a o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich.

 

 1. Tarifa obsahuje cestovné za dopravné služby. Upravuje výšku  základného cestovného,  zliav a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny, živých spoločenských zvierat, iných vecí  a  autobusových zásielok (príloha č. 1 a príloha č. 3). Uplatňovanie sadzieb cestovného, zliav a ďalších úhrad spojených s prepravou určujú tarifné podmienky (príloha č. 2 a príloha č.4).

 

 1. Tento prepravný poriadok, cestovný poriadok dopravcu a tarifa dopravcu sú obsahom návrhu na zmluvu o preprave osôb.

 

Čl. 2

Cestovné lístky

 1. V MHD sa používajú CL na jednotlivú cestu vydané z kreditu ČK alebo za hotovosť  vydané vodičom.
 2. Z cestovného lístka na jednotlivú cestu musia byť zrejmé údaje umožňujúce kontrolu  jeho platnosti a správnosti jeho použitia.
 3. Cestovný lístok na jednotlivú cestu nemožno postúpiť inej osobe, ak sa jazda už  začala.
 4. Zľavnený a bezplatný CL je platný len v spojení s príslušným preukazom.
 5. Cestovný lístok na jednotlivú cestu je neplatný, ak je poškodený alebo znečistený tak,  že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje, alebo keď cestujúci nedodržal podmienky   stanovené pre jeho použitie.
 6. Ak cestujúci hrubo alebo opätovne porušil ustanovenia tohto poriadku alebo tarify o získaní zľavy cestovného a o používaní zľavy, môže mu dopravca odmietnuť vydanie zľavy až na dobu jedného roka.

 

Čl. 3

Rozsah  dopravy

 

 1. Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca  autobusovú pravidelnú  mestskú hromadnú dopravu v meste Spišská Nová Ves a obci Smižany.

 

 1. Mestská hromadná autobusová doprava je vykonávaná s cieľom  uspokojiť prepravné potreby osôb formou  pravidelnej opakovanej prepravy cestujúcich po vopred určených trasách dopravnej cesty s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku, cestovného poriadku a tarify.

 

 1. Súčasťou mestskej hromadnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat a autobusových zásielok.

 

 

Čl. 4

Zmluva o preprave osôb

 

 1. Zakúpením cestovného lístka (CL) vo vozidle dochádza k uzatvoreniu prepravnej zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim. Cestujúci zakúpením CL vyjadrí súhlas s podmienkami prepravy obsiahnutými v prepravnom poriadku.

 

 1. Ak cestujúci užíva služby dopravcu bez platného CL, je povinný zaplatiť cestovné ako aj sankčnú úhradu stanovenú prepravným poriadkom a tarifou dopravcu.

 

 1. Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené prepravným poriadkom a tarifou dopravcu má právo, aby ho dopravca v zmysle § 760 Občianskeho zákonníka riadne a včas podľa cestovného poriadku prepravil do cieľovej zastávky. Ak ho dopravca nemôže z nástupnej zastávky prepraviť vozidlom, pre ktoré bol tarifne vybavený, alebo ak sa znemožnilo pokračovanie v začatej jazde, cestujúci má právo na prepravu do cieľovej zastávky iným vozidlom tej istej, prípadne aj inej linky bez platenia ďalšieho cestovného.

 

Čl. 5

Povinnosti dopravcu

 1. Všeobecné povinnosti dopravcu sú:

 

 1. vykonávať autobusovú dopravu riadne a včas podľa tohto prepravného poriadku,
 2. označiť každé vozidlo používané na podnikanie svojím obchodným menom,
 3. zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a o cestujúcich,
 4. zabezpečiť, aby v každom vozidle , ktoré sa používa na podnikanie bol doklad o oprávnení podnikať,
 5. zabezpečiť, aby všetky vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie, parkovali alebo garážovali vo vlastných priestoroch,
 6. byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.
 7. zabezpečiť, aby dopravu prevádzkovali osoby, ktoré spĺňajú predpísanú odbornú, zdravotnú a psychologickú spôsobilosť.

 

 1. Základné povinnosti dopravcu sú:

 

 1. vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou a so zmluvou o službách vo verejnom záujme po celý čas ich platnosti,
 2. zverejniť formou vývesky na staniciach, zastávkach, vo vozidlách alebo iným účinným spôsobom informáciu o obmedzení, alebo dočasnom zastavení poskytovania dopravných služieb,
 3. prepravovať cestujúcich podľa tarify dopravcu,
 4. vydať cestujúcemu CL, potvrdzujúci uzatvorenie prepravnej zmluvy a zaplatenie cestovného, alebo zaevidovať cestujúceho v elektronickom systéme, ak bol CL zakúpený cez  elektronický strojček,
 5. prepraviť v súlade s dopravnou licenciou, s prepravným poriadkom, s kapacitnými možnosťami, so zmluvou o preprave, za cestovné podľa tarify každého cestujúceho, ktorý o to prejaví záujem,
 6. označiť zreteľne v každom vozidle miesta na sedenie pre osoby telesne a zrakovo postihnuté,
 7. pri nedostatku miesta vo vozidle je dopravca povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich, pre ktorých je v autobuse vyhradené miesto (osoby telesne, zrakovo a pohybovo postihnuté – držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S).

 

 1. Ďalšie povinnosti dopravcu sú:

 

 1. prepravovať cestujúcich s odbornou starostlivosťou, starať sa o bezpečnosť, zdravie, pohodlie cestujúcich a o ochranu ich batožiny,
 2. zabezpečiť, aby vozidlá používané na prepravu spĺňali technicko-bezpečnostné podmienky pre prevádzku, tieto vozidlá udržiavať v čistote, vrátane schodov vozidla a počas jazdy zabezpečiť dostatočné vetranie vozidla,
 3. zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim,
 4. vytvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne postihnutých osôb, zrakovo postihnutých osôb a zvýšiť pohodlie prepravy starých ľudí a matiek s malými deťmi,
 5. označiť každý autobus na autobusovej linke číslom linky, údajom a cieľovej (výstupnej) zastávke, prípadne aj o nácestných  zastávkach ,
 6. zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku, cestovného poriadku a tarify, ako aj ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich, poskytnúť cestujúcemu informácie súvisiace s prepravou,
 7. informovať vhodným spôsobom verejnosť o zrušení autobusovej linky alebo o zmene jej trasy, o zmene CP a tarify, prípadne o iných zmenách na linke a to najneskôr 10 dní pred začiatkom platnosti.

 

Čl. 6

Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim

 

 1. Dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu, revízora alebo zamestnanca povereného organizovaním dopravy dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní ich uposlúchnuť.

 

 1. Oprávnený zamestnanec môže:
 1. vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý aj napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz podľa bodu 1., poruší zákon alebo povinnosť podľa prepravného poriadku, neoprávnene sa zdržiava vo vozidle, svojím správaním ohrozuje bezpečnosť prepravy, narúša pokojnú jazdu vozidla, znečistí vozidlo alebo obťažuje cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú podľa tohto prepravného poriadku,
 2. uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným CL, povinnosť zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu, alebo preukázať svoju totožnosť a poskytnúť údaje potrebné na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady,
 3. vylúčiť z prepravy cestovnú batožinu, príručnú batožinu alebo živé spoločenské zviera, ak sú prekážkou bezpečnej prepravy alebo pokojnej prepravy ak obťažujú cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť vozidla,

 

 1. V mestskej autobusovej doprave má dopravca prepravnú povinnosť voči každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť do zastávky na autobusovej linke a ktorý je v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku na zastávke pripravený nastúpiť do autobusu, ak tomu nebránia iné okolnosti, podľa čl. 8.

 

Čl.  7

Práva cestujúceho

 

 1. Cestujúci má právo
 1. na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok,
 2. na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a domácich zvierat tým istým autobusom,
 3. požadovať od osádky autobusu alebo dispečera potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy,
 4. na náhradnú prepravu iným spojom tej istej linky, prípadne spojom inej linky dopravcu,
 5. na vrátenie cestovného a úhrad za batožinu a domáce zvieratá , ak sa preprava neuskutočnila, alebo na zľavu, ak sa preprava uskutočnila oneskorene alebo ak dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb. Vrátenie cestovného cestujúci žiada zásadne písomne s doložením kópie CL,
 6. cestujúci s platným cestovným lístkom pre jednotlivú cestu má právo na vrátenie zaplateného cestovného aj vtedy, ak upustil od prepravy preto, lebo sa niektorý spoj neuskutočnil podľa cestovného poriadku.
 7. ak cestujúcemu vznikne ujma počas prepravy, najmä na zdraví alebo škoda na príručnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (paragraf 427 až 431 Občianskeho zákonníka).

 

 

Čl. 8

Osobitné práva niektorých cestujúcich

 

 1. Osobitné práva pri preprave majú:
 1. zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou,
 2. držitelia preukazov s ťažkým zdravotným postihnutím – ŤZP, ŤZP-S, a ich sprievodca. Pre osoby s osobitným právom pri preprave sú vo vozidlách vyhradené sedadlá označené piktogramom.

 

 1. Za spôsobilého sprievodcu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje osoba po dovŕšení 15 roku veku. U osôb so zrakovým postihnutím môže plniť funkciu sprievodcu aj vodiaci pes alebo osoba po dovŕšení 15.roku veku.

 

 1. Cestujúci, ktorý pred nástupom do vozidla oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie.

 

 1. Cestujúci, ktorý sa pohybuje na invalidnom vozíku, sa prepravuje len v prípade, že má sprievodcu, ktorý ho sprevádza počas prepravy od nástupnej do výstupnej zastávky. Pri nesplnení tejto podmienky cestujúci na invalidnom vozíku nebude prijatý na prepravu.

 

 1. Za naloženie a vyloženie cestujúceho na invalidnom vozíku zodpovedá jeho sprievodca, ktorý nástup aj výstup oznámi vodičovi.

 

 1. Preprava detí do šiestich rokov bez sprevádzania cestujúcich starších ako 15 rokov nie je dovolená.

 

 

Čl. 9

Povinnosti cestujúceho

 1. Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval vozidlo a priestory dopravcu určené cestujúcim,  neobťažoval ostatných cestujúcich a svojim konaním im nespôsoboval škodu a  neobťažoval vodiča.

 

 1. Cestujúci je povinný poslúchať pokyny a príkazy vodiča, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich.

 

 1. Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto prepravného poriadku, tarify a pokyny oprávnených zamestnancov.

 

 1. Cestujúci je povinný nastupovať do vozidla a vystupovať z neho iba na zastávkach, keď vozidlo stojí.

 

 1. Cestujúci je povinný za jednotlivú cestu zaplatiť cestovné stanovené tarifou. Ak si cestujúci uplatňuje právo na zľavnené cestovné, je povinný svoje právo bez vyzvania preukázať.

 

 1. Cestujúcemu sa odporúča mať pri zakúpení cestovného lístka v autobuse pripravené na platenie vhodné platidlá. Ak cestujúci platí naraz za viac osôb, je povinný ohlásiť ich počet a osoby musia s ním nastupovať spoločne.

 

 1. Cestujúci je povinný zaplatiť v prípade nefunkčnosti čítacieho zariadenia alebo dopravnej karty cestovné v hotovosti bez nároku na zľavu, ktorú by mal pri platbe z ČK.

 

 1. Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní CL, že bol vydaný podľa požiadavky. Na dodatočnú reklamáciu cestujúceho sa neberie ohľad.

 

 1. Cestujúci je povinný zaplatiť dovozné za batožinu, ktorá podlieha poplatku a na výzvu oprávneného zamestnanca sa preukázať platným batožinovým lístkom.

 

 1.     10)Cestujúci je povinný mať pri sebe platný CL počas celej prepravy ako aj po vystúpení z vozidla a predložiť ich na požiadanie oprávneného zamestnanca ku kontrole.

 

 1. Cestujúci je povinný zaplatiť sankciu podľa platnej tarify dopravcu a uhradiť spôsobenú škodu, ak zámerne z nedbanlivosti, v opitosti znečistil alebo inak poškodil vozidlo.

 

 1. Cestujúci je povinný  preukázať prostredníctvom dokladu vek prepravovanej osoby, na ktorú sa uplatňuje osobitné  a zľavnené cestovné.

 

 1. Cestujúci bez platného CL je povinný na mieste zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu podľa tarify, inak je povinný poskytnúť identifikačné údaje na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady.

 

 1. Cestujúcemu nie je dovolené:
 1. prihovárať sa vodičovi počas jazdy,
 2. zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča,
 3. pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle, púšťať reprodukovanú hudbu a hovorené slovo,
 4. vykláňať sa z okien vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety, zdržiavať sa na schodoch autobusu,
 5. fajčiť, piť alkoholické nápoje, hrať karty, používať drogy a psychotropné látky vo vozidle a v priestoroch určených pre cestujúcich,
 6. odkladať veci a zvieratá na sedadlá.

 

Čl. 10

Vylúčenie osôb z prepravy

 1. Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú viditeľne pod vplyvom alkoholu a osoby, ktoré pre chorobu, zápach, pre mimoriadne znečistenie odevov alebo iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.

 

 1. Vodič alebo iný člen osádky autobusu alebo revízor je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť:

 

 1. osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné, prípadne prirážku a úhradu podľa tohto prepravného poriadku
 2. osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.
 3. osoby, ktoré znečisťujú alebo poškodzujú vozidlo a zariadenie dopravcu, prípadne inak obťažujú ostatných cestujúcich.

 

 1. Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo zastávky obvodu mesta alebo obce je neprípustné.

 

 

Čl. 11

Kontrola cestovných lístkov

 1. Kontrolu CL majú právo vykonávať zamestnanci dopravcu, ale aj iné oprávnené osoby ( osoby poverené vykonávaním odborného dozoru), ktorí sa preukážu cestujúcim a osádke vozidla kontrolným odznakom alebo preukazom.
 2. Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu jeho vystúpenia z vozidla predložiť k nahliadnutiu CL, v prípade zľavneného CL aj platný preukaz na zľavnené cestovné.
 3. Cestujúci bez platného CL je povinný zaplatiť  cestovné  a sankčnú úhradu vo výške 50 €. 
 4. Ak oprávnený pracovník zistí, že sa cestujúci preukazuje neplatným preukazom na zľavu cestovného, je oprávnený ho odobrať, v prípade ČK zistiť potrebné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia - rod.č., číslo karty) dať podnet  do pokladne na zablokovanie čipovej karty.
 5. Ak cestujúci nemá potrebnú finančnú hotovosť na zaplatenie cestovného a sankčnej úhrady, prípadne odmietne sumu uhradiť na mieste priestupku, urobí tak bez odkladu v príslušnej dopravnej kancelárii dopravcu. Nesplatené pohľadávky voči týmto cestujúcim budú postúpené na vymáhanie. Ak cestujúci odmietne preukázať svoju totožnosť oprávnenej osobe, je povinný strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom policajného zboru.
 6. Oprávnená osoba môže urobiť zvukový záznam svojej komunikácie s cestujúcim pre účely ochrany práv a právom chránených záujmov oprávnenej osoby pri overovaní oprávnenosti podnetov a sťažnosti zo strany cestujúcej verejnosti, pokiaľ na ich použitie cestujúcich vopred upozorní.

Čl. 12

Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu

 1. Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke autobusu disciplinovane a v čase, keď autobus stojí na zastávke.

 

 1. Vodiči autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy. Ide najmä o pokyny ohľadom nastupovania a vystupovania, uloženia batožiny a zachovania poriadku vo vozidle.

 

Čl. 13

Preprava batožiny cestujúceho

 1. Cestujúci v prostriedkoch MHD prepravuje batožinu pod svojim dohľadom.

 

 1. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle a živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky na ich prepravu a pokiaľ to umožňujú tarifné podmienky.

 

 1. Z prepravy sú vylúčené:
 1. veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi alebo opatreniami orgánov štátnej správy,
 2. nebezpečné látky a veci, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, oheň, poškodenie vozidla, úraz, otravu, popálenia a ochorenia ľudí a zvierat,
 3. veci, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť odev cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia
 4. veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu
 5. batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg
 6. batožinu, ktorej jeden z rozmerov je väčší ako 80x100x80 cm alebo tvaru dosky ktorej jeden z rozmerov je väčší ako 150x200 cm a tvaru valca, ktorého jeden z rozmerov je väčší ako 50x200 cm.

g)   bicykle, toto ustanovenie sa nevzťahuje na štvorkolieskové detské kočíky a invalidné  

      vozíky. Bicykel je možné prepravovať za osobitných podmienok len so súhlasom 

      oprávneného zamestnanca a s ohľadom na predpokladanú obsadenosť vozidla.

 

 

 1. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod sedadlom, v ruke prípadne v lone cestujúceho, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť a to iba v prípade, že neohrozuje bezpečnosť, nesťažuje výkon služby osádky vozidlá a neobmedzuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov oprávneného zamestnanca dopravcu.

Cestujúci smie vziať do vozidla najviac 3 príručné batožiny. Za príručnú batožinu sa nepovažujú drobné veci, ktoré môže držať cestujúci v ruke alebo v lone.

 

 1. Ako príručnú batožinu môže vziať cestujúci so sebou do autobusu, pokiaľ to obsadenie autobusu na linke dovoľuje, štvorkolieskový detský kočík. Na prepravu sú prípustné iba kočíky s dieťaťom;  pokiaľ  to  prevádzkové  pomery  na  linke  dovoľujú,   aj  kočíky   prázdne. 

Cestujúci   s   detským   kočíkom   môže  nastúpiť   do  vozidla  len  so súhlasom    vodiča. V autobuse sa smie prepravovať iba jeden štvorkolieskový detský kočík. Ak to prevádzkové pomery na linke dovoľujú, môže vodič povoliť prepravu ďalších detských kočíkov.

 1. Cestujúci, ktorý vo vozidle nemá miesto na sedenie, nesmie príručnou batožinou obmedzovať ostatných cestujúcich. Je povinný ju držať v ruke .
 2. Príručná batožina sa prepravuje v zmysle platnej Tarify dopravcu bezplatne. Ak batožina zaberá miesto, ktoré je určené pre cestujúcich(čím znižuje obsaditeľnosť vozidla), je považovaná za cestovnú batožinu. Za príručnú batožinu je považovaný aj vozík držiteľa  preukazu ŤZP, ŤZP-S.
 3. Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičovi a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.
 4. Cestovná batožina je spoplatňovaná v zmysle platnej Tarify, cestujúci môže vziať so sebou do autobusu najviac 2 cestovné batožiny. V cestovnej batožine sa neodporúča cestujúcemu prepravovať šperky, ceniny, peniaze a osobné doklady, nakoľko za kompenzáciu prípadne vzniknutých škôd dopravca nezodpovedá a nevzťahuje sa naň odškodnenie

 

 1. Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

 

 1. Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby opustená batožina bola odovzdaná oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.

 

 1. Cestujúci, ktorý nájde vo vozidle opustenú alebo odloženú vec, je povinný odovzdať ju oprávnenému zamestnancovi dopravcu, ktorý s ňou naloží podľa ods.9.

 

 1. Za zabudnuté veci počas prepravy dopravca nenesie zodpovednosť.

 

Čl. 14

Preprava živých zvierat

 1. Ako batožinu môže cestujúci so sebou vziať drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je na ťarchu ostatným cestujúcim, neohrozujú ich zdravie, a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s priepustným dnom. 
 2. Bez schránky možno vziať do vozidla psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkej vôdzke. Pes nesmie byť chorý, špinavý, zapáchajúci či agresívny a nesmie obsadiť miesto určené na sedenie cestujúcich. V jednom autobuse sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky.
 3. Dopravca môže vylúčiť prepravu zvierat na niektorých linkách alebo v niektorých vozidlách – toto oprávnenie sa nevzťahuje na vodiacich psov zrakovo postihnutých cestujúcich.

 

Čl. 15

Nebezpečné veci, ktorých preprava je dovolená za osobitných podmienok

 1. Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opasku na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a podobných obaloch. Lovecká strelná zbraň musí mať pri nezlamovacom type vybratý uzáver, zlamovacia musí byť prelomená a oba typy s prázdnymi nábojovými komorami.

 

 1. Televízor, monitor počítača typu CRT, sklené tabule a pod. je možné brať so sebou ako batožinu len vtedy, ak je v obale chrániacom cestujúcich pred úrazom úlomkami skla pri deštrukcii.

 

 

Čl. 16

Preskúmanie batožín

 

 1. Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu.

 

 1. Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne je povinná preukázať vlastníctvo nájdenej veci. Dopravca má právo žiadať od tejto osoby popis veci, prípadne jej obsahu. Pri odovzdávaní nálezu je majiteľ povinný preukázať sa preukazom totožnosti, ktorého číslo spolu s adresou dopravca zaznamená v príslušnej evidencii.

 

Čl.   17

Mimoriadne udalosti počas prepravy

 

 1. Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúcich alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní:

 

 1. poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc
 2. urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky
 3. urobiť opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.
 4. zdržať sa použitia alkoholického nápoja alebo použitia drogy

 

 1. Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods.1.

 

 1. Ak dôjde k zraneniu cestujúceho alebo ku škode na majetku v priamej súvislosti s prepravou, cestujúci je povinný túto udalosť ihneď nahlásiť oprávnenému zamestnancovi dopravcu a preukázať mu potrebné údaje a to: rozsah zranenia a škody, meno, bydlisko, dátum narodenia a číslo preukazu totožnosti cestujúceho.

 

 1. Ak cestujúci spozoruje, že je ohrozená bezpečnosť a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniť vodiča. Na tento účel môže cestujúci použiť aj signalizačné zariadenie vozidla alebo záchranné zariadenie, ktorého zneužitie je však trestné.

 

Čl. 18

Reklamácia

 

 1. Reklamácia slúži na uplatnenie práva na správnu cenu cestovného. Sťažnosť slúži na vyjadrenie nesúhlasu so spôsobom vykonávania dopravnej služby. Podnet slúži na vyjadrenie návrhu smerujúcemu k zlepšeniu poskytovanej dopravnej služby. 

 

 1. Oprávnený reklamovať je cestujúci, zákonný alebo poverený zástupca cestujúceho (ďalej len „oprávnený“).

 

 1. Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu. Ak sa práva neuplatnili najneskôr do 6 mesiacov, zaniknú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť priamo na súde a platia premlčacie lehoty podľa Občianskeho zákonníka.

 

 1. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápis. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady dokazujúce oprávnenosť jeho nárokov.

 

 1. Ak reklamácia nemá potrebné náležitosti uvedené v odseku 4, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote, platí, že reklamácia sa riadne podala.

 

 1. Riadne podanú reklamáciu je dopravca povinný vybaviť v jednoduchých prípadoch ihneď, v zložitejších do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prešetrenie a odborné posúdenie predmetu reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Dopravca je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

 

 1. Za škodu vzniknutú počas prepravy zodpovedá dopravca v zmysle jednotlivých ustanovení tohto prepravného poriadku, v súlade s ustanoveniami Európskych nariadení a Občianskeho zákonníka.

 

 1. V súvislosti s vybavovaním sťažnosti sa postupuje v súlade zo Zákonom NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

 

 

 ČL č. 19

 

Tarifa.

 

1.  Tarifa a tarifné podmienky tvoria Prílohu č. 1  a 2  tohto prepravného poriadku a sú účinné 

       v súlade s platnou Zmluvou o službách vo verejnom záujme.

 

 

Čl. 20

Záverečné ustanovenia

 

 1. Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

 

 1. Tento prepravný poriadok je účinný dňom zverejnenia. 

 

 1. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

 

 1. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.

 

5)  Vydaním tejto smernice sa ruší smernica č. 3/08 b a 11/09 c.

 

 

        

 

                                                                  

Tarifa mestskej pravidelnej autobusovej dopravy

platná pre spoločnosť eurobus, a.s. v meste Spišská Nová Ves a obci Smižany

 

 

Mesto Spišská Nová Ves, obec Smižany  a spoločnosť eurobus, a.s. v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

 

určujú

 

maximálnu výšku cestovného :

 

 

Jednosmerné základné cestovné (€)

Jednosmerné osobitné cestovné 1 (€)

Jednosmerné osobitné cestovné 2 (€)

Jednosmerné osobitné cestovné 3 (€)

hotovosť

karta

hotovosť

karta

hotovosť

karta

hotovosť    karta

0,  50

0,40

0,25

0,20

0,15

0,08

   0,00            0,00

      

   Podmienky uplatňovania Tarify v mestskej pravidelnej autobusovej doprave sú uvedené v prílohe č. 2. 

 

   Uvedená maximálna  výška cestovného  je vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Príloha č. 2

 

Podmienky uplatňovania Tarify  v mestskej  pravidelnej autobusovej doprave

 

I.   Všeobecné podmienky

 

 1. Maximálna výška cestovného platí pri preprave osôb mestskou pravidelnou autobusovou dopravou .

 

 1. Informácia o cestovnom a prepravných podmienkach formou cenníka, vývesky alebo iným primeraným spôsobom sa umiestňuje na viditeľnom, verejne prístupnom mieste dopravcu.

 

 II.  Druhy cestovného

      

       1.  Jednosmerné základné cestovné – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú     

             nárok na  cestovné podľa bodov 2. a  3. Úhrada cestovného sa vykonáva v hotovosti 

             alebo  čipovou   kartou.

 

       2.  Jednosmerné osobitné  cestovné 1 – je cena za prepravu pre  :

 

       2.1  deti od  6. -  15. roku veku,

       2.2  poberateľov  starobného alebo predčasného starobného dôchodku,

       2.3  žiakov a študentov na jednotlivú cestu študujúcich do dovŕšenia 26. roku veku:

         -  na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu1) v dennej forme    

                        štúdia,

         -  na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu v dennej forme 

            štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

         -  v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách    

            zriadených v Slovenskej republike,

 2.4. cestovnej batožiny v zmysle platného Prepravného poriadku, psa s výnimkou 

           vodiaceho psa osoby ťažko zdravotne postihnutej.

 2.5. skupinu cestujúcich (žiakov škôl a školských zariadení na území mesta, obce) na    

        základe zoznamu žiakov potvrdeným školou alebo školským zariadením (príloha  

        č.3).

 

 

              Úhrada cestovného sa vykonáva v hotovosti  alebo  čipovou   kartou.

 

 

3.  Jednosmerné osobitné  cestovné 2 – je cena za prepravu  pre  :

      

3.1  ťažko zdravotne postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S, 

       vrátane invalidného vozíka  alebo detského kočíka,

3.2  sprievodcu ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,   

       sprievodcom môže byť aj pes (vodiaci pes sa prepravuje bezplatne), 

3.3.  deti do 6 rokov. 

 

      Úhrada cestovného sa vykonáva v hotovosti   alebo  čipovou   kartou .

 

 4.  Jednosmerné osobitné  cestovné 3 – je cena za prepravu  pre  :

    -  občanov nad 70 rokov veku.

 

III.  Podmienky pre poskytnutie jednosmerného osobitného cestovného

 

       Nárok na poskytnutie osobitného cestovného 1 ,2 a 3  preukazujú oprávnené osoby týmito   

       dokladmi :

 • preukazom na dokázanie veku dieťaťa opatreným fotografiou dieťaťa u osôb podľa bodu 2.1 a  3.3  a to od dovŕšenia 5. roku veku dieťaťa,
 • žiackym preukazom alebo čipovou kartou vystavenými dopravcom na základe potvrdenia školy, medzinárodným študentským preukazom - International student identity card (ISIC karta) u osôb podľa bodu 2.3,
 • preukazom ŤZP a ŤZP-S u osôb podľa bodu 3.1 a 3.2, 
 • preukazom totožnosti alebo preukazom vystaveným iným dopravcov u osôb podľa bodu   4.,
 • kmeňovým preukazom alebo čipovou kartou u osôb podľa bodu  2.2.

 

IV.  Bezplatná preprava

 

        Bezplatne sa prepravujú :

       

        1.  príručná batožina,

        2.  detské kočíky obsadené dieťaťom,

        3.  batožiny(tašky na kolieskach, cestovné tašky, invalidné vozíky a detské kočíky) 

             cestujúcich. ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP a ŤZP-S,

        4.  vodiaci pes ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,

        5.  okruh cestujúcich v zmysle platnej legislatívy.

 

V.   Sankčná úhrada

 

       Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy a bezprostredne    

       pri vystupovaní z autobusu v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení 

       neskorších predpisov a na výzvu sa ním preukázať osádke autobusu alebo dopravnej 

       kontrole.

       Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú    

       úhradu vo výške 50.- €, u osôb podľa bodu 4 je výška sankčnej úhrady 5.-€.

       Náhrada škody za znečistenie alebo poškodenie autobusu je 20 .-€.