Boli ste úspešne prihlásený.

OBCHODNÉ PODMIENKY A ZÁSADY PREDAJA CESTOVNÝCH LÍSTKOV

na spoje medzinárodných autobusových liniek vykonávaných spoločnosťou eurobus, a.s. Košice samostatne aj v spolupráci s partnermi.

OBSAH

1. Úvod

2. Všeobecné obchodné podmienky

    2.1 ​ Cestovný lístok
    2.2  Tarifné podmienky
    2.3  Stornovacie podmienky
    2.4  Zmeny na CL
    2.5 Podmienky vrátenia cestovného v niektorých mimoriadnych prípadoch alebo po odchode spoja

3. Cestujúci

4. Sprostredkovateľ

    4.1  Rezervácie a predaj cestovných lístkov
    4.2  Cestovný doklad (cestovný lístok)
    4.3  Objednávanie cestovného lístka
    4.4  Doručenie cestovného lístka
    4.5  Korekcia dokladov - stornovanie cestovného lístka
    4.6  Vzory výpočtu storno poplatku
    4.7  Pokazený cestovný lístok
    4.8  Mesačný výkaz a fakturácia

5. Číselník liniek

6. Záverečné upozornenie


Aktualizované ku dňu: 01.03.2017

1. Úvod

Tieto Obchodné podmienky a zásady predaja cestovných lístkov na spoje medzinárodných autobusových liniek (ďalej len „obchodné podmienky“) sú súčasťou  „Zmluvy o sprostredkovaní dopravných služieb“ (ďalej len „zmluva“), ktorú spoločnosť eurobus, a.s. Košice (ďalej len „prevádzkovateľ“), uzatvoril v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. § 642-651 s cestovnou  alebo dopravnou organizáciou (ďalej len „sprostredkovateľ“), ale zároveň sú súčasťou prepravnej zmluvy, ktorá vzniká medzi prevádzkovateľom a cestujúcim zakúpením cestovného lístka (priamo u prevádzkovateľa, prostredníctvom sprostredkovateľa alebo internetu). Slúžia teda k informovaniu sprostredkovateľa, ale aj cestujúcej verejnosti.

OBCHODNÉ PODMIENKY a ZÁSADY PREDAJA musí prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ umiestniť na mieste prístupnom pre verejnosť.

2. Všeobecné obchodné podmienky

2.1 Cestovný lístok

Cestovný lístok (CL) je vystavený na meno a je neprenosný. CL pre jednotlivú cestu platí pre cestovný úsek a spoj, pre ktorý bol vystavený prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo pri predaji cez internet. Ihneď po zakúpení cestovného lístka priamo na predajnom mieste je cestujúci povinný skontrolovať správnosť všetkých údajov. Neskoršia reklamácia nebude akceptovaná.

Cestujúci bude prijatý na prepravu iba ak sa preukáže platným CL vystaveným na jeho meno pri nástupe do vozidla. Vodič je oprávnený skontrolovať údaje uvedené na CL s údajmi v doklade totožnosti. Cestujúci, ktorý si zakúpil CL cez internet, je povinný si ho pred cestou vytlačiť a na jednotlivej ceste ho odovzdať vodičovi. Ako CL nebude uznaný diel označený ako „Potvrdenie pre cestujúceho“ alebo potvrdzujúci e-mail o zaplatení a zaregistrovaní bookovania CL.

Zasahovanie do údajov na CL je neprípustné. Pri zistení akýchkoľvek zásahov bude cestujúci vylúčený z prepravy a budú voči nemu podniknuté právne kroky.

Predaj CL na konkrétny spoj a deň sa vykonáva najskôr 2 mesiace pred odchodom spoja (deň predaja sa nezapočítava). CL je platný odo dňa predaja až do dňa a hodiny odchodu spoja na ňom vyznačeného. Predaj CL sa vykonáva neviazane k číslu sedadla v autobuse.

Ak neurčujú platné podmienky prepravy batožín inak, na CL sprostredkovateľ vyznačí prípadné predplatené dovozné za batožinu. V prípade rozdielu v počte predplatených batožín a skutočnosti ďalší batožinový lístok vystaví vodič.

Nárok na zľavu sa pri predaji CL preukazuje občianskym preukazom, príp. cestovným pasom. Cena CL sa stanovuje z cenníka v EUR platného v deň predaja cestovného lístka bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Prípadný tarifný rozdiel, ku ktorému medzičasom došlo od zakúpenia po použitie CL, prevádzkovateľ nevymáha ani nevracia.

Na medzinárodných linkách vybavovanie a nástup cestujúcich vo východiskovej zastávke začína 30 minút pred zverejneným časom odchodu spoja. V ostatných nástupných staniciach v čase príchodu autobusu na zastávku. V prípade konania prezentácie /check-inu/ sú cestujúci povinní sledovať a rešpektovať pokyny personálu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predať miesto na sedenie, ktoré je neobsadené v čase odchodu spoja z príslušnej zastávky podľa platného cestovného poriadku.

V predaji sú 3 typy CL:

 1. SINGLE - jednosmerný cestovný lístok
 2. RETURN - spiatočný cestovný lístok s pevným dátumom spiatočnej cesty
 3. OPEN - spiatočný cestovný lístok s otvoreným dátumom spiatočnej cesty

Otvorené lístky / OPEN CL/ sú  platné 6 mesiacov od dátumu prvej cesty. Doba platnosti OPEN CL sa nepredlžuje. Cestovný lístok typu OPEN je dokladom o zaplatení spiatočnej cesty, ale negarantuje miesto v autobuse. Pred precestovaním spiatočnej cesty je nutné v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť dátum spiatočnej cesty u sprostredkovateľa, u prevádzkovateľa alebo u zahraničného partnera, nakoľko táto rezervácia bude vykonaná iba v rámci limitu miest, ktoré budú v tom čase k dispozícii na žiadanom spoji. V prípade, ak si cestujúci nezarezervuje  dátum spiatočnej cesty,  bude prepravený jedine v prípade voľného miesta v autobuse.  Pokiaľ cestujúci nenahlási dátum spiatočnej cesty do skončenia platnosti OPEN, spiatočná cesta prepadá bez nároku na vrátenie cestovného. Pri nahlasovaní spiatočnej cesty OPEN lístka cestujúci zaplatí príslušné poplatky, ak sú požadované, a pri nastupovaní sa na žiadosť vodiča preukáže dokladom o zaplatení. Za doklad o zaplatení poplatku sa nepovažuje CL.

V prípade straty, poškodenia, nedoručenia alebo odcudzenia CL sa náhrada NEPOSKYTUJE. Jedine v prípade, ak bol stratený, poškodený alebo nedoručený CL predaný prostredníctvom predajného  a rezervačného systému CONABUS /neplatí pre CL predané cez internet a cez predajné systémy partnerských spoločností/ na linku, ktorú v celej dĺžke trasy prevádzkuje výhradne spoločnosť eurobus, a.s. Košice, je možné vystaviť DUPLIKÁT.  Podmienkou pre vystavenie duplikátu je oznámiť túto skutočnosť najneskôr  30 minút pred odchodom autobusu z  východiskovej zastávky v zahraničnej pokladni v Košiciach /s ohľadom na otváracie hodiny zahraničnej pokladne/. Vystavenie duplikátu je spoplatňované poplatkom vo výške 20% z ceny pôvodného CL. Tento poplatok zaplatí cestujúci pri nástupe u vodiča v autobuse. Duplikát môže byť vystavený jedine v zahraničnej pokladni v Košiciach. Prepravu nie je možné vykonať na fotokópiu CL, len na riadne vystavený a opečiatkovaný duplikát. Ak cestujúci neoznámi stratu, poškodenie, nedoručenie alebo odcudzenie CL včas, resp. CL bol predaný na linku vykonávanú partnerskými spoločnosťami alebo predaný prostredníctvom internetu alebo iných predajných systémov, stráca nárok na vystavenie duplikátu a musí si zakúpiť nový CL  . Ak cestujúci poruší predpisy alebo zákony tranzitných alebo cieľových štátov, alebo bol zadržaný colnými, prípadne pasovými autoritami, cestovné sa nevracia. Nepreplácajú sa ani nevyužité cesty.

„ Náväzné“ cestovné  lístky

      V prípade, ak pre požadované spojenie neexistuje priama autobusová linka, je možné v niektorých prípadoch zakúpiť si cestovný lístok na v predajnom systéme zadanú kombináciu dvoch autobusových liniek, ktoré na seba v určitom mieste naväzujú. V tomto mieste, spoločnom pre obe linky (napr. Bratislava, Wien), je potrebné prestúpiť. Cestujúci si v tomto prípade zakúpi 2 samostatné cestovné lístky, ktoré je možné stornovať nezávisle na sebe. Prestup na týchto linkách nie je garantovaný, pretože nie je možné zabezpečiť vzájomné čakanie sa autobusov. V prípade meškania je však garantované vrátenie cestovného za obe cesty v plnej výške, resp. bezplatné prebookovanie oboch cestovných lístkov na nový termín cesty.

 

2.2 Tarifné podmienky

 1. Deti do 4 rokov môžu byť prepravované len v sprievode dospelého cestujúceho a majú vo všeobecnosti nárok na cca 80 % zľavu z cestovného podľa platného cenníka.
 2. Deti do 12 rokov môžu byť prepravované len v sprievode dospelého cestujúceho a majú nárok na cca 50 % zľavu z cestovného podľa platného cenníka.
 3. Mládež od 12 rokov do 26 rokov /na vybraných linkách len do 18 rokov/, ako aj občania nad 60 rokov majú nárok na zľavu podľa platného cenníka - cca 10 % z  plného cestovného. Na cestujúcich do Chorvátska, Maďarska, Poľska, Česka a na Ukrajinu sa môžu uplatňovať odlišné zásady uvedené priamo v príslušnom cenníku. Deti do 16 rokov môžu byť prepravované len v sprievode dospelého cestujúceho.
 4. Nárok na zľavu z titulu veku sa uplatňuje k dátumu vykonania prvej cesty.
 5. Nárok na zľavu sa preveruje občianskym preukazom, prípadne cestovným pasom.
 6. Pri zakúpení spiatočného CL sa poskytuje zľava z plného cestovného, podľa príslušného cenníka.
 7. Jedna príručná batožina sa prepravuje bezplatne. Cestujúci si ju môže vziať so sebou do vozidla a umiestniť ju na polici, podlahe alebo na kolenách. Táto batožina nesmie presahovať rozmery 20 x 30 x 50 cm a nesmie prekážať ostatným cestujúcim v autobuse.
 8. Podmienky prepravy ďalších batožín pre konkrétnu linku sú uvedené priamo pod cestovným poriadkom príslušnej linky, prípadne pod cenníkom a môžu byť na jednotlivých linkách odlišné.
 9. Nadrozmernú batožinu, detský kočiar, bicykel alebo inú objemnú batožinu príjme prevádzkovateľ na prepravu len ak je v batožinovom priestore voľné miesto na jej uloženie. Cena za takúto batožinu sa určí podľa tarifných podmienok pre jednotlivé štáty. Celková hmotnosť batožín jedného cestujúceho nesmie presiahnuť 50 kg.
 10. Preprava živých zvierat nie je povolená.
 11. Preprava batožín bez cestujúceho je zakázaná.
 12. V prípade potreby je prevádzkovateľ oprávnený vyhlásiť sezónne zľavy alebo prirážky k platnému cenníku.
 13. V prípade zakúpenia si cestovného lístka prostredníctvom internetu sa účtuje servisný poplatok vo výške 2,5 % z ceny cestovného pri realizovaní platby prostredníctvom cardPay.

 

2.3 Stornovacie podmienky

Cestujúci má možnosť ešte pred precestovaním bez udania dôvodu stornovať cestovný lístok v súlade s nasledovnými podmienkami:

a) ak cestujúci stornuje cestovný lístok osobne, resp. predbežne stornuje telefonicky, cez web alebo na základe písomnej žiadosti 48 a viac hodín pred odchodom spoja z nástupnej zastávky, je mu odrátané 20%-né storno z ceny cestovného lístka

b) ak cestujúci stornuje cestovný lístok osobne, resp. predbežne stornuje telefonicky, cez web alebo na základe písomnej žiadosti menej ako 48 hodín a viac ako 2 hodiny pred odchodom spoja z nástupnej zastávky, je mu odrátané 50%-né storno z ceny cestovného lístka

  CL predané na linky 807707-Ukrajina+SR+ČR, 709805 - SR+Rakúsko, 802853-Maďarsko

a) ak cestujúci stornuje cestovný lístok osobne, resp. predbežne stornuje telefonicky, cez web alebo na základe písomnej žiadosti viac ako 24 hodín pred odchodom príslušného spoja z nástupnej zastávky, z ceny cestovného sa odráta 20%-tný storno poplatok

b) ak cestujúci stornuje cestovný lístok osobne, resp. predbežne stornuje telefonicky, cez web alebo na základe písomnej žiadosti menej ako 24 hodín do 60 minút pred odchodom príslušného spoja  z nástupnej zastávky, z ceny cestovného sa odráta 50%-tný storno poplatok

CL predané cez internet je možné stornovať   u prevádzkovateľa v zahraničnej pokladni Košice, alebo cez internet - opätovným prihlásením sa do  on-line predaja cez „Môj účet“, resp. na základe písomnej žiadosti zaslanej na poštovú adresu spoločnosti eurobus, a.s., Staničné námestie č. 9, 042 04  Košice, alebo na e-mailovu adresu eurobus@eurobus.sk . V prípade stornovania CL  zaslaním žiadosti  je nutné najprv telefonicky na tel. čísle +421 55 6807306 alebo u zmluvných predajcov  na území SR požiadať o tzv. „predbežné storno“. Predbežné storno znamená, že v predajnom systéme bola na danom cestovnom lístku zaevidovaná požiadavka na stornovanie, rezervácia miesta v autobuse bola zrušená, ale k finančnému vysporiadaniu zatiaľ nedošlo. Podľa času, kedy bol lístok predbežne stornovaný, sa určuje výška storno poplatku v súlade s platnými stornovacími podmienkami. Pri stornovaní CL cez internet sa klient na stránke www.eurobus.sk opätovne prihlási do on-line predaja cez „Môj účet“ s rovnakými prihlasovacími údajmi aké použil pri kúpe daného CL  a vybratím položky „STORNO CL“  sa tento PREDBEŽNE STORNUJE.  Zároveň klient vyplní formulár s potrebnými údajmi a finančná čiastka mu bude po spracovaní žiadosti a vystavení dobropisu na alikvotnú časť cestovného  odoslaná späť na zadaný účet, platobnú kartu , resp. poštovou poukážkou na určenú adresu najneskôr  30 dní od dátumu predbežného stornovania. Odoslaním alikvotnej časti cestovného  na zadaný účet, platobnú kartu alebo poštovú adresu sa považuje cestovný lístok za stornovaný. Uvedená 30-dňová lehota už nezahŕňa čas potrebný na vykonanie bankovej operácie, ktorý závisí od zvoleného spôsobu vrátenia finančnej čiastky. Do zahraničia je možné vrátené cestovné poukázať jedine prevodom na účet, okrem čísla účtu a názvu banky je potrebné uviesť aj IBAN a SWIFT, resp. BIC code. Finančné čiastky do zahraničia  budú prevedené jedine v prípade, ak poukazovaná suma bude vyššia ako bankové poplatky. Tie sú v prípade stornovania, ktoré nebolo zavinené dopravcom, účtované  na ťarchu klienta (BEN)! Vrátenie cestovného za nepoužitý cestovný lístok prislúcha cestujúcemu i v prípade, ak na OPEN CL neuplynul dátum jeho platnosti.

Nárok na vrátenie cestovného a dovozného za batožinu zaniká, ak je CL vrátený menej ako   2 hodiny, resp. 60 minút pred odchodom príslušného spoja z nástupnej zastávky , resp. po odchode spoja, v závislosti od vyššie uvedených podmienok.

Nepredvídané, mimoriadne prípady budú posudzované osobitne na základe písomnej žiadosti predloženej alebo zaslanej prevádzkovateľovi   do 30 kalendárnych dní od neuskutočnenej cesty s doložením vierohodného dokladu o dôvode a originálu neprecestovaného CL.

V prípade, ak  cestujúci nevie v čase, v ktorom je ešte CL možné stornovať, doručiť ho sprostredkovateľovi, ktorý mu CL predal, môže ho telefonicky požiadať o vykonanie tzv. PREDBEŽNÉHO STORNA. To znamená, že cestujúcemu bude  cestovné  vrátené v súlade so stornovacími podmienkami dodatočne, na základe písomnej žiadosti s doloženým originálom neprecestovaného cestovného lístka. Podmienkou však je, aby v predajnom systéme bol záznam o vykonaní predbežného storna na danom neprecestovanom CL.

CL zakúpený u prevádzkovateľa v zahraničnej pokladni v Košiciach alebo u slovenských sprostredkovateľov sa u našich partnerov v zahraničí nedá stornovať. Lístok zakúpený v zahraničí sa nedá stornovať na Slovensku.

 

2.4 Zmeny na CL

V prípade zmeny termínu nástupu cesty, zmeny mena cestujúceho a pod. je nutné pôvodný cestovný lístok STORNOVAŤ a zakúpiť si nový cestovný lístok. Za zmenu CL sa nepovažuje predĺženie alebo skrátenie trasy. Cestujúci je povinný hlásiť zmenu výstupnej zastávky ešte pred nastúpením na cestu. V prípade predĺženia trasy cestujúci doplatí rozdiel medzi cenou lístka za cestu do cieľovej zastávky uvedenej na CL a žiadanej cieľovej zastávky. V prípade skrátenia trasy sa rozdiel v cestovnom nevracia.

 

2.5 Podmienky vrátenia cestovného v niektorých mimoriadnych prípadoch alebo po odchode spoja

  V mimoriadnych prípadoch ako napríklad choroba alebo úraz, prípadne úmrtie, krádež či oneskorené doručenie CL je možné tento CL stornovať aj po odchode spoja na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti eurobus, a.s. Košice s nasledujúcimi storno poplatkami:

      a)  Zdravotné dôvody - ak sa cestujúci nemohol zúčastniť cesty, na ktorú mal zakúpený cestovný   lístok z dôvodu choroby alebo úrazu. K žiadosti o vrátenie cestovného je potrebné doložiť originál nevyužitého CL a  lekársky doklad, ktorý potvrdzuje dôvod nevycestovania. Z ceny doloženého cestovného lístka sa odpočítava 20%-tný storno poplatok.

      b)  Úmrtie - v prípade úmrtia cestujúceho, alebo blízkeho príbuzného cestujúceho je pri žiadosti o vrátenie cestovného za neprecestovaný cestovný lístok storno poplatok odpustený. Okrem nepoužitého  CL je ale nutné doložiť aj potvrdenie z obecného úradu o tejto udalosti.

      c)  Duplicitná kúpa -  v prípade, ak si bol cestujúci z dôvodu straty alebo oneskoreneného doručenia nútený kúpiť nový CL, ale dodatočne pôvodný CL našiel alebo mu bol doručený, môže na základe písomnej žiadosti a doloženého originálu nepoužitého CL a fotokópie precestovaného CL požiadať o vrátenie cestovného za nevyužitý CL. Cestovné mu bude vrátené po odpočítaní 10%-tného storno poplatku.

      d) Krádež CL - v prípade odcudzenia  CL je možné dodatočne na základe písomnej žiadosti a potvrdenia z polície o krádeži požadovať vrátenie cestovného. Vrátené cestovné je v prípade krádeže znížené o 20%-tný storno poplatok.

       e) Ak sa pochybením na strane dopravcu cestovný lístok neodovzdal včas na sprostredkovanie, bude cestujúcemu pri podaní dodatočnej žiadosti o vrátenie cestovného vrátené plné cestovné i s poplatkom za sprostredkovanie. Dopravca nezodpovedá za prípadné pochybenia na strane pošty.

Žiadosti o vrátenie cestovného po odchode spoja v mimoriadnych prípadoch budú spracované v lehote do 30 dní od dátumu doručenia na adresu spoločnosti. Táto lehota už nezahŕňa čas potrebný na vykonanie bankových transakcií, keďže tento závisí od zvoleného spôsobu zaslania vrátenej sumy.

 

3. Cestujúci

V pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb zásadne zaplatením cestovného lístka. Podmienky tejto zmluvy upravuje  Prepravný poriadok, ktorý je zverejnený na stránke spoločnosti eurobus, a.s. Košice  www.eurobus.sk, v časti Zahraničná doprava. 

Cestujúci si môže cestovný lístok zakúpiť v zahraničnej pokladni prevádzkovateľa, u jeho zmluvných predajcov-sprostredkovateľov alebo cez internet. Pri on-line kúpe CL je transakcia ukončená potvrdzujúcim e-mailom.  Kontaktné údaje predajných miest prevádzkovateľa, jeho sprostredkovateľov v SR aj v zahraničí, ako aj platné cestovné poriadky a cenníky sú taktiež zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa www.eurobus.sk.

Cestujúci je zodpovedný za dodržanie pasových, vízových, devízových, colných a zdravotných predpisov tranzitných a cieľových štátov.

 

4. Sprostredkovateľ

Prvotným predpokladom spolupráce vo vzťahu k sprostredkovateľovi je uzatvorená zmluva za účelom predaja cestovných lístkov (ďalej len „CL“) na medzinárodné autobusové linky prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ po jej uzavretí obdrží inštalačné pokyny  rezervačného a predpredajného systému CONABUS (ďalej len CONABUS). „Užívateľská príručka“ k systému CONABUS (ďalej len „manuál“) je zverejnený v časti Active desktop na ľavej strane úvodnej stránky. Pre prácu s o systémom CONABUS je nutná minimálna konfigurácia PC, ktorá je uvedená v manuáli.

Prevádzkovateľ robí aktuálne zmeny CP, cenníkov, príp. iných druhov zmien priamo v predajno-rezervačnom systéme CONABUS, pričom vhodnou formou o zmenách informuje sprostredkovateľa. Ten je povinný zmeny registrovať a podávať klientom úplné, správne a aktuálne informácie.

 

4.1 Rezervácie a predaj cestovných lístkov

Základnou pracovnou položkou rezervačného a predajného systému CONABUS-u je Agentúra. Je určená na evidenciu cestovných dokladov - čiže predaj CL a ich rezervácie.

Predajný a rezervačný systém CONABUS umožňuje realizovať dva druhy rezervácie - predbežnú rezerváciu rezerváciu na meno. Pri uplatnení predbežnej rezervácie nie je možné zmeniť dátum cesty a linku. Podrobnosti a postup viď manuál, v kapitole 2. AGENTÚRA ods.2.1.1. Cestovná agentúra.

1. Predbežná rezervácia

Predbežná rezervácia je prvý krok predaja CL. Rezervuje miesto v počte1-9 v autobuse podľa zvoleného typu dokladu /singel, return, open/na vybraný dátum a linku na dobu trvania aktuálne nastavenú v systéme v rozsahu od 1 hod do 24 hod. Predbežnú rezerváciu je možné evidovať alebo mazať, prípadne bude zrušená automaticky po uplynutí doby trvania. Podrobnejšie viď v manuáli v kapitole 2.1.5Predbežná rezervácia.

2. Rezervácia na meno

Rezervácia na meno sa eviduje z predbežnej rezervácie a preberá jej údaje. Je to druh rezervácie, ktorá na konkrétne meno rezervuje miesto v autobuse podľa zvoleného typu dokladu /singel, return, open/ na vybraný dátum a linku na dobu trvania aktuálne nastavenú v systéme v rozsahu 1-7 dní. Podrobnejšie viď v manuáli v kapitole  2.1.6. Rezervácia na meno. Rezerváciu na meno v CONABUS-e je možné urobiť podľa aktuálneho nastavenia systému v rozsahu 1- 7 dní pred odchodom príslušného spoja prvej cesty. Ak nedôjde k jej evidencii počas doby jej trvania, bude rezervácia po uplynutí tejto doby automaticky zrušená.

 

4.2 Cestovný doklad (cestovný lístok)

- je prísne zúčtovateľné tlačivo, na ktoré sa vzťahuje povinnosť dodržiavať pri predaji číselnú postupnosť tlačív. Jeho evidencia je podobná evidencii rezervácie na meno. Zadáva sa však číslo dokladu, ktoré je automaticky navolené systémom (je ho možné zmeniť výberom z ponuky stlačením tlačidla “Zmena”). Zadávajú sa aj údaje o počte batožín, prípadne poznámka pre agentúru. Vloženie dokladu do systému je nevratné. Jeho korekcia je možná jedine dostupnými operáciami nad dokladom.

Cestovný doklad, teda cestovný lístok /CL/ pozostáva zo 4 dielov:

 1. Kupón pre 1.cestu - CL pre cestu zo Slovenska do zahraničia /prípadne opačne/. Pri nástupe na cestu tento diel odoberá vodič príslušnej linky
 2. Kupón pre cestujúceho -  potvrdenie o zaplatení cesty (ciest), ostáva cestujúcemu
 3. Kupón pre 2. cestu - CL pre cestu zo zahraničia na Slovensko /prípadne opačne/. Pri nástupe na cestu  tento diel odoberá vodič príslušnej linky
 4. Kupón pre vyúčtovanie - je zúčtovacím dokladom a ostáva u sprostredkovateľa do vyúčtovania /tento diel chýba pri lístkoch predaných cez internet/

Pri jednosmernom cestovnom lístku sa na formulár CL vytlačia len tri diely a to: kupón pre 1. cestu, kupón pre cestujúceho a kupón pre vyúčtovanie.

Grafická úprava CL  je prispôsobená na jeho výdaj prostredníctvom CONABUS-u. CL sa tlačia na očíslovaný formulár formátu A4 ľubovoľnou zvolenou tlačiarňou. Číslo CL vygenerované predajným systémom sa musí zhodovať s číslom formulára CL, na ktorý je cestovný lístok vytlačený / neplatí pre predaj CL cez internet, kde  číslo CL vygeneruje systém a lístky sa tlačia na kancelársky papier formátu A4/.

 

4.3 Objednávanie cestovných lístkov

Prevádzkovateľ doručí sprostredkovateľovi dostatočný počet očíslovaných formulárov CL. Sprostredkovateľ je povinný v predstihu oznámiť dostupnými prostriedkami zodpovednému pracovníkovi prevádzkovateľa potrebu  doplnenia nových formulárov CL . Je potrebné brať do úvahy čas potrebný na doručenie zásielky poštou (3 - 5 dní). Dodanie formulárov CL je potrebné potvrdiť  prefaxovaním a následným zaslaním priloženého potvrdenia späť na adresu prevádzkovateľa. Ak niektorý z očíslovaných formulárov CL chýba, je neúplný alebo poškodený, túto skutočnosť je potrebné oznámiť ihneď po jej zistení do zahraničnej pokladne prevádzkovateľa (ďalej len „ZP Košice“).

 

4.4 Doručenie cestovných lístkov

Sprostredkovateľ má možnosť v prípade potreby zaslať na adresu prevádzkovateľa cestovný lístok na doručenie-sprostredkovanie. Sprostredkovanie je možné výhradne na linkách prevádzkovaných spoločnosťou eurobus, a.s. Košice po celej dĺžke trasy a vykonáva sa za poplatok určený prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ je povinný aktuálny poplatok priložiť k cestovnému lístku a zabezpečiť jeho zaslanie v dostatočnom predstihu.

Cestovný lístok je možné zaslať aj elektronicky, čiže stiahnuť ho do „pdf.“ formátu a takto  zaslať cestujúcemu e-mailom. Takto zaslaný cestovný lístok je na väčšine liniek potrebné pred cestou vytlačiť a preukázať sa ním vodičovi pri nástupe do autobusu.

 

4.5 Korekcia dokladov - stornovanie cestovných lístkov

Storno CL sa v systéme CONABUS vykonáva v časti Korekcie dokladov, viď. Manuál časť 2.1.2. V prípade stornovania CL má cestujúci pri dodržaní platných stornovacích podmienok  nárok na vrátenie peňazí s príslušným storno poplatkom.

Pri stornovaní CL  prostredníctvom predajného a rezervačného systému CONABUS je potrebné k stornovanému CL priložiť aj „doklad o stornovaní“. Sprostredkovateľ nesmie CL stornovať, ak nemá jeho originál k dispozícii. V prípade požiadavky stornovania CL bez jeho originálu, môže sprostredkovateľ vykonať jedine tzv. PREDBEŽNÉ STORNO dokladu, čím vznikne cestujúcemu nárok na vrátenie cestovného v súlade s platnými storno podmienkami. Cestovné mu bude vrátené  na základe jeho písomnej žiadosti doloženej originálom neprecestovaného CL prevodom na jeho účet, prípadne zaslaním poštovou poukážkou na jeho adresu.

Každá operácia, pri ktorej sa vyskytne príjem alebo výdaj peňazí, sa započítava do základu, z ktorého sa vypočítava provízia sprostredkovateľa v príslušnom mesiaci.

Všetky stornované alebo pokazené CL sa musia vrátiť prevádzkovateľovi spolu s príslušným mesačným výkazom predaja a musia byť kompletné, t. j. musia mať všetky  diely. Výnimku tvoria CL, ktorých majiteľ už jednu cestu precestoval.

 

4.6 Vzory výpočtu storno poplatku

Predajný a rezervačný systém stornuje CL automaticky a vypočíta sumu, ktorá ma byť vrátená cestujúcemu na základe percenta storno poplatku zvoleného sprostredkovateľom v súlade s platnými stornovacími podmienkami prevádzkovateľa. Pri stornovaní CL sa vyskytuje niekoľko prípadov, v ktorých  je za príslušný poplatok možné zrušiť cestu. Tu sú niektoré príklady výpočtov:
 

4.6.1. Storno jednosmerného CL a celého spiatočného CL

cena cestovného        je         78,00   €                                

20% z 78,00 €             je         15,60 € = storno poplatok

78,00 € - 15,60 €        je         62,40 € = vrátená čiastka

V prípade, ak je cestujúci dopláca za batožinu je potrebné dovozné prirátať k cene cestovného lístka a výslednú sumu použiť ako základ pre výpočet storna:

cena cestovného        78,00 €                       20% z 81,00 € je         16,20 € = storno poplatok

batožina                        3,00 €                       81,00 € - 20% je         64,80 € = vrátená čiastka

spolu                           81,00 €

 

Cestujúci stornoval celý spiatočný CL

cena cestovného        je         141,00 €                                

20% z 141,00 €          je           28,20 € = storno poplatok

141,00 € - 28,20 €      je         112,80 € = vrátená čiastka

V prípade, ak je cestujúci dopláca za batožinu je potrebné dovozné prirátať k cene cestovného lístka a výslednú sumu použiť ako základ pre výpočet storna.
 

4.6.2. Storno jednej cesty spiatočného CL

Od celkovej sumy CL (cena cestovného + batožina) odpočítame 1 cestu, ktorá nie je stornovaná, t. j. bude alebo bola precestovaná (cena cestovného + batožina) a od výsledku, ktorý dostaneme, odpočítame 20 %-ný (alebo 50 %-ný) stornopoplatok. Sumu, ktorú vypočítame, vrátime cestujúcemu.

 

a) Storno prvej cesty  spiatočného CL

Cestujúci prišiel stornovať prvú cestu (Košice - Frankfurt) na trase Košice - Frankfurt - Košice. Po vykonaní operácie storna je potrebné vystaviť nový jednosmerný lístok.

cena spiatočného CL  141,00 €         cena jednosmerného CL         78,00 €

141,00 €  - 78,00 €         =   63,00 €      →        od spiatoč. CL odrátame cenu jednosmer. CL

20%  z  63,00 €                je  12,60 €     →        zo zvyšku vypočítame 20 %-ný stornopoplatok

141,00 €  - 12,60 €         = 128,40 €      →        suma vrátená cestujúcemu po odpočítaní stornopoplatku

V prípade, ak je cestujúci dopláca za batožinu je potrebné dovozné prirátať k cene cestovného lístka a výslednú sumu použiť ako základ pre výpočet storna.

 

b) Storno druhej cesty pred precestovaním prvej cesty spiatočného CL

Cestujúci prišiel stornovať druhú cestu (Frankfurt - Košice) na trase Košice - Frankfurt - Košice, pričom ešte neabsolvoval prvú cestu (Košice - Frankfurt). Po vykonaní operácie storna je potrebné vystaviť nový  jednosmerný lístok.

V tomto prípade použijeme rovnaký postup ako v bode  a) Storno prvej cesty jednoduchého spiatočného CL.

 

c) Storno druhej cesty po precestovaní prvej cesty spiatočného CL

Cestujúci prišiel stornovať druhú cestu (Frankfurt - Košice) na trase Košice - Frankfurt - Košice, pričom už absolvoval prvú cestu (Košice - Frankfurt).

cena spiatočného CL  141,00 €          cena jednosmerného CL    78,00 €

141,00 €  - 78,00 €     =   63,00 €      →        od spiatoč. CL odrátame cenu jednosmer. CL

20%  z  63,00 €           je  12,60 €       →        zo zvyšku vypočítame 20 %-ný stornopoplatok

63,00 €  - 12,60 €       =   50,40 €      →        suma vrátená cestujúcemu po odpočítaní stornopoplatku

V prípade, ak je cestujúci dopláca za batožinu je potrebné dovozné prirátať k cene cestovného lístka a výslednú sumu použiť ako základ pre výpočet storna.

 

4.7 Pokazený cestovný lístok

Pri vystavovaní CL môžu nastať aj prípady, že sa pri automatickom vyplňovaní údajov na tlačivo CL vyskytne chyba. V takomto prípade je potrebné tento CL   v CONABUS-e vystornovať tzv. „operátorským stornom“. Operátorské storno sa robí podobne ako klasické cez Korekciu  dokladov, ale sa zadá 0%-ný storno poplatok. Operátorské storno je možné urobiť len v deň predaja. V nasledujúci deň už táto možnosť nie je prístupná.

 

4.8 Mesačný výkaz a fakturácia

Podľa uzatvorenej zmluvy je sprostredkovateľ povinný po uplynutí fakturačného obdobia (jeden kalendárny mesiac) vystaviť faktúru na províziu, ktorej prílohou je „Mesačný výkaz predaja...“ (ďalej len „výkaz“) a zaslať ich na adresu prevádzkovateľa. Ďalej je jeho povinnosťou zabezpečiť, aby prevádzkovateľ túto faktúru na províziu a výkaz obdržal poštou alebo faxom najneskôr do 3. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení fakturačného obdobia. Originály je potrebné bezodkladne zaslať poštou. Podrobný postup pri vytvorení mesačného výkazu v systéme CONABUS popisuje Manuál v časti 2.1.4. Prehľad evidovaných dokladov.

 

4.8.1. Fakturácia

Sprostredkovateľ vystavuje prevádzkovateľovi faktúru na zmluvnú PROVÍZIU. Prevádzkovateľ do 7 dní od doručenia faktúry na províziu vystaví sprostredkovateľovi faktúru na CELKOVÚ TRŽBU. Pri vystavovaní faktúry je nutné vyplniť všetky náležitosti, aby faktúra spĺňala podmienky daňového dokladu a aby bola dodržaná lehota splatnosti faktúry. V prípade nedodržania lehoty splatnosti uvedenej na faktúre, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať sprostredkovateľovi úroky vo výške 0,05 % z dĺžnej sumy za každý deň omeškania a má nárok účtovať si za každú upomienku zaslanú e-mailom alebo poštou zmluvnú pokutu vo výške 3,5 Eur. V prípade toho istého omeškania 1. Upomienku prevádzkovateľ zašle najskôr po 7 dňoch omeškania, každú ďalšiu najskôr v deň nasledujúci po dni uplynutia lehoty na splatenie uvedenej v predchádzajúcej upomienke. Na základe faktúry na províziu a faktúry na celkovú tržbu, ktoré sú predmetom zápočtu,  sprostredkovateľ prevedie ROZDIEL medzi celkovou tržbou a províziou na účet prevádzkovateľa v termíne splatnosti faktúry na celkovú tržbu.

 

5. Číselník liniek

 

Číslo linky

Trasa linky

193347

KOŠICE - Poprad - Žilina - Bratislava/Rožňava - Zvolen - Nitra - Bratislava - Zurich - Basel - Bern - GENEVE

802713

KOŠICE - Banská Bystrica - Prievidza - Trenčín - Brno - PRAHA

810804

Spišská Nová Ves - Prešov - KOŠICE - Rožňava - Lučenec - Zadar - Split - MAKARSKA

802807

KOŠICE - Žilina - Bratislava - Venezia - Padova - Bologna - Firenze - ROMA

802853

KOŠICE - Miskolc - TISZAUJVAROS - Nyiregyháza

802855

KOŠICE - Bratislava - Munchen - Stuttgart - Mannheim - FRANKFURT am Main

000812

Michalovce - Košice - Praha - Dresden - Berlin

802901

Mukačevo - Košice

802902

Mukačevo - Košice

102918

KOŚICE - Frankfurt - Duseldorf - Amsterdam - ROTTERDAM

707901

PREŠOV - Budapešť - Wien - Brussels - LONDON

000795

Budapešť - Bratislava - Wien - PARIS

102950

Budapešť - Bratislava - Wien - ROTTERDAM

802906

UŽHOROD - Košice

807707

UŽHOROD - Michalovce - KOŠICE - Poprad - Brno - PRAHA

709805

Snina - KOŠICE - Bratislava - WIEN

 

6. Záverečné upozornenie

Prevádzkovateľ je zmocnený vykonať úpravu prevádzky najmä počas štátnych sviatkov, taktiež úpravu cien, ktoré  sú zmluvné alebo prepravných podmienok. Najdôležitejšie informácie sú uvedené pod cestovným poriadkom alebo cenníkom príslušnej linky. Doporučuje sa preto cestujúcim informovať sa o podmienkach prepravy pred nástupom na cestu  u sprostredkovateľa alebo v zahraničnej pokladni prevádzkovateľa na tel. čísle +421 55 68 07 306.

Jednotlivé spoje medzinárodných autobusových liniek spoločnosti eurobus, a.s. Košice sú vykonávané v spolupráci s partnermi združenia Eurolines, resp. prostredníctvom subdodávateľských spoločností a sú zabezpečované autobusmi s rôznym označením, resp. s označením konkrétneho dopravcu. Preto je nutné pri nástupe na cestu orientovať sa podľa smerovej tabule a nie podľa vzhľadu pristaveného autobusu.

 

V Košiciach  01.03.2017

Ing. Ľubomír Gerši, generálny riaditeľ