Boli ste úspešne prihlásený.

Modernizácia vozidlového parku v spoločnosti eurobus, a.s. II. etapa

 

 

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: eurobus, a.s., Staničné námestie č. 9, 042 04 Košice
Názov projektu: Modernizácia vozidlového parku v spoločnosti eurobus, a.s. II. etapa
Miesto realizácie projektu: Košický kraj
Projekt je spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ:  1.2.1. – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 38 388 371,67 €

Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je nákup 70 kusov 10,5 metrových dvojnápravových Low Entry autobusov prímestskej dopravy, 90 kusov 12 metrových dvojnápravových Low Entry autobusov prímestskej dopravy, 7 kusov 14,5 metrových trojnápravových Low Entry autobusov prímeestskej dopravy a 10 kusov 12 metrových nízko-podlažných dvojnápravových mestských autobusov.

Tieto vozidlá budú nasadzované na pravidelných prímestských a mestských linkách v demografickom území miest Košice - okolie, okolia meste Rožňava a okolia mesta Spišská Nová Ves. Hlavnám cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie vozidlového parku autobusov. Vyššie spomínané typy vozidiel zvýšia komfort cestujúcich a pohodu cestovania, zabezpečia dostupnosť cestovania pre skupiny so zdravotným znevýhodnením, zatraktívnia cestovanie v prímestskej doprave a znížia sa náklady na prevádzku vozidiel.

Nasadením týchto vozidiel prispeje k skvalitneniu a zmodernizovaniu prepráv a v neposlednom rade umožní jednoduchšiu prepravu aj cestujúcim s obmedzenou formou pohybu.