Boli ste úspešne prihlásený.

Informačné zabezpečenie prestupných uzlov

 

 

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: eurobus, a.s., Staničné nám. č. 9, 042 04 Košice
Názov projektu: Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves, autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany
Miesto realizácie projektu: Košice – mestská časť Staré mesto, Spišská Nová Ves a Smižany
Projekt je spolufinancovaný : Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 1.2.1. – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej Dopravy
Oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít projektu:  647 335,48 EUR

Opis projektu:
Predmetom realizácie projektu je dodávka a montáž vnútorných informačných panelov vo vestibule autobusovej stanice v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi, informačného kiosku  , verejnej wifi siete a vonkajších informačných panelov na jednotlivých odchodových nástupištiach oboch autobusových staníc. Predmetom projektu je aj umiestnenie informačných tabúľ na vybraných autobusových zastávkach v meste Spišská Nová Ves a obci Smižany. Zároveň na autobusovej stanici v Košiciach bude nainštalovaná aj vonkajšia príchodová tabuľa.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie informovanosti cestujúcej verejnosti v prestupných uzloch Košice a Spišská Nová Ves a zároveň aj na vybraných autobusových zastávkach v Spišskej Novej Vsi a v Smižanoch. Lepšie služby a kultúrnejšie prostredie vedie k tomu, že občania uprednostnia verejnú dopravu pred individuálnou čo prispeje aj k nižšej miere emisii a zlepšeniu životného prostredia.

Zlepšením informovanosti cestujúcich na autobusových staniciach a zastávkach vybavených informačnými tabuľami bude dosiahnutá vyššia kvalita dopravných služieb.