Boli ste úspešne prihlásený.

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

 

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: eurobus, a.s., Staničné námestie č. 9, 042 04 Košice
Názov projektu: Modernizácia vozidlového parku v spoločnosti eurobus, a.s.
Miesto realizácie projektu: Košický kraj
Projekt je spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ:  1.2.1. – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 5 782 460 €

Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných 9 kusov Low Entry 10,5 metrových autobusov prímestskej dopravy a 19 kusov Low Entry 12 metrových autobusov prímestskej dopravy.

Tieto vozidlá budú nasadzované na pravidelných prímestských linkách v demografickom území miest Košice – okolie, okolia mesta Rožňava a okolia mesta Spišská Nová Ves. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie vozidlového parku autobusov. Vyššie spomínané typy vozidiel sa vyznačujú najmä nízkou nástupnou hranou, ktorá zabezpečuje pohodlnejšie nastupovanie hlavne u starších cestujúcich alebo cestujúcich s obmedzenou mierou pohybu, Taktiež budú vybavené plošinou pre nástup imobilných cestujúcich, teda vozičkárov.

Nasadením takýchto vozidiel prispeje k skvalitneniu a zmodernizovaniu prepráv a v neposlednom rade umožní jednoduchšiu prepravu aj cestujúcim s obmedzenou formou pohybu.