Boli ste úspešne prihlásený.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového predaja cestovných lístkov je eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, IČO: 36 211 079, IČ DPH: SK2020062352. Kontaktný e-mail: ochrana@eurobus.sk

Aby sme mohli poskytnúť klientom všetky služby, potrebujeme od nich vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., a Nariadenia EP a rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon a Nariadenie). Zaväzujeme sa, že budeme s týmito osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s týmto Zákonom a Nariadením.

Pred kúpou lístka je možné (potrebné) zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné aby nám klient ako dotknutá osoba poskytol nasledovné informácie o sebe: Meno a priezvisko, presná adresa, e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s klientom), voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s klientom) a cookies (viac informácií o zbere cookies na stránke www.eurobus.sk).

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely plnenia našich zmluvných vzťahov. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu.  V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu deaktivované a údaje budú vymazané.

Registráciou zároveň potvrdzujete, že sme vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. (čl.6 odsek 1, písmeno b Nariadenia)

V súlade s čl.6 odsek 1, písmeno f Nariadenia spracúvame osobné údaje dotknutej osoby aj na účel oprávneného záujmu – priameho marketingu - zasielania informácií o našich nových produktoch, zľavách a akciách na našich ponúkaných tovaroch a iných našich marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky našich služieb. 

Máte právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti vyjadriť nesúhlas voči spracúvaniu vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu a môžete žiadať o ich výmaz a zabránenie ich ďalšieho zaradenia do distribučného zoznamu. Bezodkladne po obdŕžaní nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely priameho marketingu eurobus a.s.. zabezpečí ich výmaz a zabráni ich ďalšiemu zaradeniu do distribučného zoznamu. 

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch (cestujúcich), návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov v prípade zmluvných vzťahov je určená daňovými zákonmi, zákonmi o účtovníctve a zákonom o registratúre. V prípade priameho marketingu sa zhoduje s dobou trvania Vašej registrácie na stránkach eurobus.sk. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je eurobus a.s. oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.

Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne alebo elektronicky uplatniť všetky Vaše práva  na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa článkov kapitoly III Nariadenia. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov, v súlade s týmto dokumentom a tiež sú zmluvne viazaní chrániť vaše osobné údaje. Náš partner MailChimp / The Rocket Science Group LLC , má prístup len k údajom nevyhnutným pre zabezpečenie služby rozposielania e-mailových správ priameho marketingu. Spoločnosť bart s. r. o., ktorá pre nás zabezpečuje administráciu našich webových stránok a tiež úpravy našich webových prezentácií, má administrátorský prístup na naše webové stránky a tak môže prísť do styku s vašimi osobnými údajmi, ktoré s nami zdieľate prostredníctvom našej webstránky (online formulár).

V prípade, ak sa u nás prihlásite cez svoje konto na sociálnej sieti Facebook, poskytne nám Facebook údaje ako Vaše meno, či e-mailovú adresu. Zdieľanie týchto údajov medzi nami a Facebookom môžete kedykoľvek ukončiť pri správe vášho užívateľského profilu na Facebooku.

 

Cookies

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.