Boli ste úspešne prihlásený.

Obchodné podmienky pre vydávanie čipových kariet

Obchodné podmienky pre vydávanie a užívanie elektronických peňažných prostriedkov platné od 25.05.2018.

Tieto obchodné podmienky pre vydávanie a užívanie elektronických peňažných prostriedkov na úhradu cestovného a dovozného platí pre elektronické peňaženky vydané spoločnosťou eurobus, a.s. Košice (ďalej len „vydavateľ“).

 

Časť 1.

Predmet úpravy a pojmy

Článok I. Predmet úpravy

Tieto obchodné podmienky pre vydávanie a užívanie elektronických peňažných prostriedkov pre úhradu cestovného a dovozného platia pre elektronické peňaženky vydané spoločnosťou eurobus, a.s. Košice, sú súčasťou vydania a užívania elektronických peňažných prostriedkov a upravujú vzájomné práva a povinnosti vydavateľa a držiteľa pri vydávaní a užívaní kariet v dopravných prostriedkoch vydavateľa a príjemcov.

Článok II. Pojmy

a). Základnou operáciou je vydávanie elektronického peňažného prostriedku u vydavateľa (ďalej  „karta“).

b). Karta je elektronický peňažný prostriedok vydaný vydavateľom, ktorý uchováva peňažnú hodnotu v elektronickej podobe, a ktorý je prijímaný ako platobný prostriedok pre úhradu cestovného a dovozného v dopravných prostriedkoch vydavateľa a príjemcu a pre uchovávanie produktu a zliav súvisiacich s prepravnými systémami vydavateľa a príjemcu.

c). Vydavateľom sa rozumie spoločnosť eurobus, a.s., so sídlom Staničné nám. č. 9, 042 04, Košice, IČO : 36211079.

d). Držiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá kartu užíva.

e). Príjemcom je dopravca, ktorý na základe zmluvy s vydavateľom (koordinátorom projektu) uznáva elektronické peňažné prostriedky vydavateľa (a ostatných príjemcov), je oprávnený manipulovať s elektronickými peňažnými prostriedkami a držiteľom umožňuje ich používanie pre úhradu nákupu služieb hradených z karty vydavateľa vo svojich  dopravných prostriedkoch.

 f). Kartu môžete používať ako tzv. „elektronickú peňaženku“, ktorá umožňuje bezhotovostnú platbu jednorazového cestovného a dovozného, vkladanie elektronických peňazí na kartu (ďalej len „nabíjanie elektronickej peňaženky“), a to v dopravných prostriedkoch vydavateľa alebo príjemcu a v predpredajných miestach vydavateľa alebo osôb zmluvne k tomu poverených vydavateľom.

 

Časť 2.

Obchodné podmienky vydavateľa

Článok III. Nutné náležitosti obchodných podmienok vydavateľa

1. Popis karty

a) Z technického hľadiska ide o bezkontaktnú čipovú kartu, ktorá je chránená bezpečnostným kľúčom a opatrená potlačou pri personifikácii bez magnetického pásiku.

b) Každá vydaná karta obsahuje elektronickú peňaženku pre uchovávanie elektronických peňazí, ktorú držiteľ pre pravidelnú prepravu využíva. Elektronická peňaženka slúži k úhrade cestovného a dovozného v dopravných prostriedkoch vydavateľa.

 

2. Zásady, ktoré musí držiteľ karty dodržiavať:

Pre dosiahnutie dlhodobej funkčnosti a spoľahlivosti je potrebné s kartou zachádzať s najväčšou opatrnosťou. To znamená, že karta musí byť uchovávaná tak, aby nedochádzalo k jej priehybu, odreniu, nalomeniu alebo inému mechanickému namáhaniu. Najvhodnejšie je umiestniť dopravnú kartu do puzdra k tomu určenému (z tvrdeného PVC), neodporúča sa nosiť kartu vo vreckách nohavíc. Kartu je nutné chrániť pred nárazmi, ostrými predmetmi, poškriabaním atď. Rovnako je nutné kartu chrániť pred silným magnetickým poľom (napr. mikrovlnná rúra, mobil atď.) Karta je vyrobená z veľmi pružného materiálu, takže sa na jej vonkajšom vzhľade prejaví až skutočne extrémne mechanické namáhanie. K poškodeniu môže prísť i mechanickým namáhaním alebo prehýbaním, ktoré nie je na povrchu viditeľné, k poškodeniu dochádza vo vnútri karty.

Medzné hodnoty mechanického namáhania karty:

Max. povolený priehyb dlhšej strany: 20 mm

Max. povolený priehyb kratšej strany: 10 mm

Max. povolená deformácia v krútení: 15°

Rozsah pracovných teplôt: -20°C až + 50 °C

 

 3. Spôsob používania karty

Základná operácia je vydanie novej karty vydavateľom. Karta je vydávaná na základe podanej žiadosti o vydanie a užívanie karty (v predpredajnom mieste vydavateľa alebo vydavateľom k tomu zmluvne poverených osôb) po splnení vydavateľom stanovených podmienok, predložením vydavateľom požadovaných dokladov (preukazu totožnosti žiadateľa/držiteľa alebo zákonného zástupcu u detí mladších ako 15 rokov a aktuálnu fotografiu žiadateľa/držiteľa u žiakov a študentov, prípadne ďalšie doklady špecifikované v prepravných podmienkach alebo Tarife vydavateľa) a po zaplatení poplatku za vydanie a aktiváciu karty, ktorý vychádza z cenníka vydavateľa platného v dobe vydania karty.

Karty po zakúpení sú majetkom držiteľa.

Ďalšie operácie s kartou prebiehajú:

• V predpredajných miestach vydavateľa a vydavateľom k tomu zmluvne poverených osôb. Tu môže dochádzať ku nabíjaniu elektronickej peňaženky i k prevedeniu platby za služby hradené z elektronickej peňaženky. Dáta operácii sú prenášané do centrálneho pracoviska clearingového centra z dôvodu zúčtovania a kontroly zostatkov elektronickej peňaženky, a pre kontrolu toho, či nedochádza k dobíjaniu (elektronických peňaženiek) mimo systém.

• V dopravných prostriedkoch vydavateľa alebo príjemcu, môže držiteľ karty hradiť z elektronickej peňaženky jednorazové cestovné a dovozné v pravidelnej osobnej doprave, a to v súlade s platnou tarifou dopravcu, dobíjať elektronickú peňaženku. Tieto operácie sú opäť kontrolované z dôvodu ich úplnosti za každé jednotlivé zariadenie a sú prenášané na server clearingového centra.

• V prípade straty, odcudzenia alebo z iných dôvodov je možné kartu zablokovať proti zneužitiu, a to v predpredajných miestach vydavateľa alebo vydavateľom k tomu zmluvne poverených osôb. O zablokovanie môže žiadať len držiteľ karty alebo jeho zákonný zástupca, v písomnej žiadosti o zablokovaní dopravnej karty a po preukázaní totožnosti. Najneskôr do piatich dní od podania písomnej žiadosti o zablokovaní dopravnej karty musí vydavateľ túto kartu zablokovať a umiestniť ju na zoznam zakázaných kariet, tzv. „Black list“, čo znemožní jej prípadné zneužitie. Po vykonaní zablokovania odcudzenej alebo stratenej karty a vydaní novej karty na meno držiteľa je možné po najbližšom pravidelnom zúčtovaní všetkých platieb previesť zostatok elektronických peňazí z elektronickej peňaženky pôvodnej karty na kartu novú. Cena za zablokovanie karty, prevod zostatku elektronických peňazí je daná aktuálnym cenníkom vydavateľa.

• Opačnou operáciou je odblokovanie karty, ku ktorému môže dôjsť len po nájdení stratenej karty a je vykonaná na základe písomnej žiadosti o odblokovanie dopravnej karty podanej držiteľom alebo jeho zákonným zástupcom v predpredajnom mieste vydavateľa alebo osôb k tomu zmluvne poverených vydavateľom. Cena za odblokovanie karty je daná aktuálnym cenníkom vydavateľa.

Počas platnosti karty je možné:

• zmeniť meno, priezvisko a fotografiu držiteľa karty za poplatok vychádzajúci z aktuálneho cenníku vydavateľa. V prípade ďalšej zmeny mena, priezviska a fotografie držiteľa je držiteľ povinný požiadať o vydanie novej karty za poplatok podľa aktuálneho cenníku vydavateľa,

 • neobmedzene meniť ďalšie údaje na karte (typ karty, adresa) za poplatok vychádzajúci z aktuálneho cenníku vydavateľa. Zmeny údajov na karte sú vykonávané na základe podania písomnej Žiadosti o zmenu údajov na dopravnej karte v predpredajných miestach vydavateľa alebo vydavateľom k tomu zmluvne poverených osôb. Zmena mena, priezviska a fotografie držiteľa je možná po predložení preukazu totožnosti držiteľa karty alebo zákonného zástupcu u detí mladších ako 15 rokov a aktuálnu fotografiu držiteľa, prípadne ďalších dokladov špecifikovaných v prepravných podmienkach alebo v Tarife vydavateľa. Zmena typu karty je možná po predložení preukazu totožnosti držiteľa karty alebo zákonného zástupcu u detí mladších ako 15 rokov, prípadne ďalších dokladov špecifikovaných v prepravných podmienkach alebo v Tarife vydavateľa. Zmena trvalej adresy evidovaného na karte je možná po predložení preukazu totožnosti. Ostatné zmeny údajov (požadovaného smeru linky v prímestskej doprave, zmena požadovaných zón v integrovaných dopravných systémoch) sú vykonávané v predpredajných miestach vydavateľa alebo vydavateľom k tomu zmluvne poverených osôb (bez podania písomnej Žiadosti o zmenu údajov).

Hodnota elektronických peňazí uložených v elektronickej peňaženke pre úhradu cestovného a dovozného môže byť minimálna čiastka pre dobitie elektronickej peňaženky v dopravných prostriedkoch vydavateľa alebo v predpredajných miestach vydavateľa a vydavateľom k tomu zmluvne poverených osôb je 5,00 EUR.

Operácie spojené s užívaním karty sú spoplatnené podľa aktuálneho platného cenníku vydavateľa. Cenník platný v dobe vydania a užívania elektronického peňažného prostriedku je súčasťou Prílohy č.1 Cenník poskytovaných služieb. Cenník môže byť priebežne aktualizovaný. Aktuálny platný cenník je vždy umiestnený na internete na adrese www.eurobus.sk.

 4. Platnosť karty, možnosť predĺženia platnosti

Platnosť karty je 5 rokov od jej vydania držiteľovi. Po uplynutí tejto doby platnosti vydá vydavateľ držiteľovi opakovane kartu za cenu podľa platného cenníka, pritom je vydavateľ povinný vykonať bez poplatku prevod elektronických peňazí z elektronickej peňaženky pôvodnej karty na elektronickú peňaženku novej vydanej karty. Ak držiteľ nemá záujem o ďalšie využívanie služieb vydavateľa cez kartu, zostatok vydavateľ vydá držiteľovi v hotovosti.

5. Reklamácia, opravné a reklamačné postupy

a) záručná doba karty je 24 mesiacov od dňa vydania karty cestujúcemu,

 b) reklamáciu chyby karty v záručnej dobe - reklamáciu karty pre nefunkčnosť pred uplynutím záručnej doby uplatňuje držiteľ karty alebo jeho zákonný zástupca osobne v predpredajných miestach vydavateľa alebo vydavateľom k tomu zmluvne poverených osôb na základe podania písomnej Reklamácie karty a po preukázaní totožnosti. Lehota k vybaveniu reklamácie je maximálne 30 kalendárnych dní, pokiaľ sa vydavateľ nedohodne s držiteľom inak. Ak pripadne posledný deň lehoty pre vybavenie reklamácie na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň, ktorý po sobote, nedeli alebo sviatku nasleduje. Pokiaľ bude reklamácia uznaná za oprávnenú, bude držiteľovi bez poplatku za vystavenie vydaná nová karta. U kariet, ktoré stratili svoju funkčnosť mechanickým namáhaním alebo poškodením vinou držiteľa, nie je možné uznať prípadnú reklamáciu za oprávnenú,

c) reklamácie operácie - nesúhlas s vykonanou operáciou („reklamácia operácie“) môže držiteľ uplatniť do 30 dní od vykonania operácie osobne alebo písomne v predpredajných miestach vydavateľa alebo vydavateľom k tomu zmluvne poverených osôb. Chybne vydaný cestovný lístok zaplatený z elektronickej peňaženky je možné reklamovať vo vozidle okamžite po vykonaní operácie.

 

Časť 3.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ systému čipových kariet bude spracovávať osobné údaje držiteľov čipových kariet v rozsahu meno, priezvisko, fotografia, dátum narodenia, bydlisko ktoré za účelom plnenia záväzkov a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, v ktorých vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. (čl.6 odsek 1, písmeno b Nariadenia EP 2016/679). Osobné údaje budú spracovávané v lehotách podľa platného zákona o účtovníctve č. 431/2002 a zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané. Prevádzkovateľom systému čipových kariet je eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, IČO: 36 211 079, IČ DPH: SK2020062352. Kontaktný e-mail: ochrana@eurobus.sk.

1. Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, a to najmä stanovených podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“) máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom (čl. 15 GDPR), (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 GDPR), (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR), (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu (čl. 21 GDPR ), (v) právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR), najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (iv) právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR), t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli na základe vášho súhlasu.

2. Právo namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR

Máte právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje už na tieto účely nesmú spracúvať. Ak spracúvame vaše údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie odmietnuť; v takom prípade môžeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať len v prípade, ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín (mimo územia EÚ/EHP).

Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu prostredníctvom mailu ochrana@eurobus.sk.

V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, môžete tak urobiť prostredníctvom emailu na zodpovednú osobu: ochrana@eurobus.sk. Ak z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade , že máme oprávnené  pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

 Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, najmä pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Na služby poskytované v rámci dopravy, na ktoré sa podľa týchto Obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, využívajú osoby mladšie ako 16 rokov, musí poskytnúť súhlas jeho zákonný zástupca.

 

Časť 4.

Povinnosti a zodpovednosť vydavateľa a držiteľa

Článok IV. Povinnosti vydavateľa

1. Vydavateľ v prípade sporu s držiteľom preukazuje, že operácie, ktorých sa spor týka, neboli ovplyvnené technickou poruchou alebo inou chybou.

2. Vydavateľ umožňuje, aby si držiteľ u vodiča autobusu vydavateľa alebo na predpredajných miestach vydavateľa alebo vydavateľom k tomu zmluvne poverených osôb overil zostatok peňažnej hodnoty uchovávanej v elektronickej peňaženke. Overenie posledných operácií uskutočnených z elektronickej peňaženky je možné vykonať po najbližšom pravidelnom zúčtovaní všetkých platieb na základe písomnej žiadosti o overenie posledných operácií podanej držiteľom písomne na predpredajných miestach vydavateľa alebo vydavateľom k tomu zmluvne poverených osôb. Cena za vydanie výpisu posledných operácií vykonaných z elektronickej peňaženky karty držiteľa sa riadi platným cenníkom vydavateľa.

3. Vydavateľ podáva držiteľovi písomnou formou pri každom dobití alebo vybití elektronickej peňaženky informácie o cene za vykonanú operáciu a v prípade elektronickej peňaženky informácie o celkovom zostatku peňažnej hodnoty na karte.

4. Vydavateľ má povinnosť zaistiť zablokovanie dopravnej karty po nahlásení jej straty alebo odcudzení do 5 dní od nahlásenia držiteľom.

5. Vydavateľ je povinný vykonať likvidáciu osobných údajov, ako náhle pominie účel, pre ktorý bol osobný údaj spracovaný, najneskôr však do 12 mesiacov od ukončenia platnosti dopravnej karty držiteľa.

 

Článok V. Zodpovednosť vydavateľa

Vydavateľ nesie zodpovednosť za stratenú časť peňažnej hodnoty uchovávanej v elektronickej peňaženke alebo za chybné operácie vykonané v elektronickej peňaženke, pokiaľ bola strata alebo chybné vykonanie operácie spôsobené zlyhaním elektronickej peňaženky, pokladňou, terminálom či iného zariadenia a toto zlyhanie nebolo spôsobené jednaním držiteľa v rozpore s článkom III. bodom 2 a 3 Obchodných podmienok a článkom VI. obchodných podmienok.

 

Článok VI. Povinnosti držiteľa

Držiteľ:

1. užíva kartu v súlade s obchodnými podmienkami, predovšetkým dodržiava všetky dojednané zásady k zaisteniu bezpečnosti karty a prostriedkov, ktoré umožňujú jej užívanie,

2. zodpovedá za vykonanie neoprávnených pokusov o zneužitie karty (napr. dobitie elektronickej peňaženky na zneužitej pokladni mimo systému, atď.),

3. je povinný stratu alebo odcudzenie karty ihneď po zistení oznámiť vydavateľovi,

4. bez meškania hlási vydavateľovi zmeny v osobných údajoch (zmena mena, bydliska, požadovaných trás a pod.), ktoré sú uvedené v databáze držiteľov,

5. zodpovedá za zneužitie karty, či za porušenie povinností podľa bodu 1., 2. a 3. tohto článku i inými osobami; tejto zodpovednosti je zbavený 5 dní po ohlásení straty alebo odcudzení karty,

6. je povinný si vyzdvihnúť novo vydanú personifikovanú kartu alebo kartu po skončení reklamačného konania najneskôr jeden rok odo dňa vydania karty alebo ukončenia reklamačného konania. Pokiaľ si držiteľ kartu v tejto lehote nevyzdvihne, prevedie sa karta z predpredaja k novému použitiu a držiteľ stratí nárok na akúkoľvek finančnú náhradu. Ak bude držiteľ po uvedenej lehote chcieť personifikovať novú kartu, zaplatí za jej vydanie poplatok podľa aktuálneho cenníka vydavateľa platného v dobe opätovného vydania.

 

Článok VII.

Ďalšie spresnenie vzájomných práv a povinností vydavateľa a držiteľa v súvislosti s používaním kariet sú uvedené v dokumentoch Reklamačný poriadok, Prepravný poriadok a Tarifa, ktoré sú k dispozícii u dopravcu.

 

Časť 5.

Článok VIII. Riešenie sporu

Ak držiteľ v súlade s obchodnými podmienkami reklamoval chybnú operáciu alebo sa domáhal u vydavateľa o inú nápravu neúspešne, má právo sa obrátiť na súd.

 

Príloha č.1 Cenník poskytovaných služieb

Služba

EUR

Dopravná karta

7,00

Púzdro na dopravnú kartu

0,30

Oprava karty

0,80

Poplatok za výpis z karty – 1 strana

0,50

Preukaz dieťaťa do 15 rokov

0,70

Predĺženie žiackej zľavy

0,30

Predaj cestovného poriadku

6,00

Poplatok za tlačivo – kilometricka vzdialenosť

0,50

Poplatok za tlač cestovného poriadku – 1 strana

0,50