Boli ste úspešne prihlásený.

Vybavovanie žiackych čipových kariet

Informácie pre žiadateľov žiackych zliav v doprave eurobus, a.s.

 

Pri žiadaní o novú čipovú kartu je potrebná prítomnosť žiadateľa z dôvodu odfotografovania na mieste.

 

Čo je Vašou povinnosťou?

Dôsledne vyplniť všetky pretlačené riadky k požadovanej zľave. Okrem osobných údajov vyplňte presný názov školy. Dať potvrdiť školou na daný akademický školský rok. Na žiadanke nesmie chýbať podpis žiadateľa.
Čím skôr predložiť výdajni eurobus, a.s. školou potvrdenú žiadanku a osobný preukaz, u maloletých deti rodiča, alebo zákonom ustanoveného opatrovníka predložia rodný list žiadateľa.

 

Výdaj žiackeho preukazu.

Nový preukaz obdržíte vo forme bezkontaktnej čipovej karty ( ČK ). Záruku na ČK t.j. reklamáciu si určuje výrobca podľa zákona.
Personifikácia nového preukazu a jeho kompletizácia je časovo náročnejšia, preto ho dopravca pripraví k prevzatiu cca do 10min. od podania žiadanky, aby sa znížili čakacie časy na začiatku školského roka, preto si tento preukaz môžete vybavovať predbežne cez školský rok alebo cez prázdniny
Nový preukaz si nebude vyžadovať každoročnú výmenu ( obnovu ), iba jeho aktualizáciu, čo je prínosom v ďalších obdobiach. Preukaz je stále majetkom dopravcu. V prípade porušenia platného prepravného poriadku a tarify mu môže dopravca preukaz odobrať.

 

Platnosť a použitie preukazu ako elektronická peňaženka 

 • Preukaz po aktualizácii údajov, predaji a doplnení kreditu je platný.
 • Platnosť ČK je 5 rokov no platnosť.
 • Žiacka zľava je časovo presne určená podľa dopravnej tarify a školského zákona.
 • Držiteľ preukazu si môže zakúpiť kredit min. 10,- € v autobuse alebo min. 5,- € v zákazníckych centrách eurobus, a.s. a cez aplikáciu UBIAN, len po priložení ČK na čítacie zariadenie strojčeka
 • O zaplatení ceny kreditu platiteľ obdrží príslušný dopravný daňový doklad.
 • Preukazy „ Žiak –Student” - platí zľava na obdobie zvýraznenom na preukaze a čipe. 
 • Keď na preukaze nie je vyznačená platnosť zľavy a nefunguje čip, preukaz je neplatný na žiacku zľavu.

           

Pri porušení dopravnej tarify, je možne odobrať držiteľovi ČK žiacku zľavu.

 

Povinné poplatky:

 • cena čipovej karty 7,00€


Nepovinné poplatky:

 • cena obalu 0,30€

 

Predlžovanie platnosti študentskej zľavy:

 

Čo je Vašou povinnosťou? 

 1. Dôsledne vyplniť všetky pretlačené riadky k požadovanej zľave na tlačive. Okrem osobných údajov vyplňte presný názov školy. Dať potvrdiť školou na daný akademický školský rok.
  Na žiadanke nesmie chýbať podpis žiadateľa.
 2. Čím skôr predložiť v zákazníckom centre eurobus, a.s. školou potvrdenú žiadanku.


Informácie o vydávaní čipových kariet: 055/ 6807 223